Za področje

  Kako v nekaj korakih do nepovratnih sredstev Eko-sklada 2024

  Članek je koristil že 82777+ uporabnikom
  Javni Eko sklad ponovno razpisuje sredstva za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb. Nepovratna sredstva lahko lahko pokrijejo do 25 % vaše investicije! Za vas smo pripravili koristen kratek in jedrnat povzetek za Eko sklad 2024 ter pomembnejše povezave.
  Strokovni članek 82777
  eko sklad
  Imamo kar 1429 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  1. Kaj so Eko sklad razpisi?

  EKO SKLAD je slovenski okoljski javni sklad pod okriljem Ministrstva za okolje in prostor in je največja finančna ustanova pri nas namenjena spodbujanju okolju prijaznih naložb, med katere spada tudi prehod iz okolju škodljivih virov energije na okolju prijaznejše.

  2. Kaj krijejo Eko sklad subvencije 2024 ali Eko sklad kredit?

  Sklad z nepovratnimi sredstvi ali eko krediti fizičnim osebam subvencionira do 25 % oz. do 50 % višine vaše naložbe v višjo energetsko učinkovitost (z določenimi omejitvami, ki so podrobneje opisane na strani sklada) za:

  2.1 Eko sklad - toplotne črpalke

  S to eko subvencijo lahko v letu 2024, kot posameznik pokrijete od 20 % do 50 % vrednosti toplotne črpalke do višine 5.000 EUR. Z zamenjavo stare kurilne naprave v večstanovanjskih stavbah lahko pokrijete do 25 % naložbe. Najamete pa lahko tudi ugoden eko kredit od 1500 EUR naprej.

  Višina nepovratne subvencije EKO sklad za toplotne črpalke znaša do 20 % stroškov investicije, a ne več kot:

  - 2.500 EUR za TČ tipa voda-voda ali zemlja-voda; 
  - 1.000 EUR za TČ tipa zrak-voda,
  če gre za prvo vgradnjo toplotne črpalke v stanovanjski stavbi oz. če ogrevalni sistem ne bo zamenjal stare, obstoječe kurilne naprave. To pravilo velja za celotno območje Republike Slovenije.

  Višina subvencije lahko znaša do 40 % stroškov investicije, a ne več kot:

  - 4.000 EUR za TČ tipa voda-voda ali zemlja-voda
  - 2.500 EUR za TČ tipa zrak-voda
  če gre za zamenjavo kurilne naprave z novo TČ na območjih občin brez sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka.

  Višina subvencije lahko znaša do 50 % stroškov investicije, a ne več kot:

  - 5.000 EUR za TČ tipa voda-voda in zemlja-voda
  - 3.200 EUR za TČ tipa zrak-voda,
  če gre za zamenjavo kurilne naprave z novo TČ na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

  Priznani stroški nepovratnih finančnih sredstev Eko Sklada za nakup toplotne črpalke vključujejo:

  - nakup in vgradnjo ene toplotne črpalke za ogrevanje na stanovanje
  - nakup in vgradnjo hranilnika, vodnega toplotnega zbiralnika ter povezavo s toplotno črpalko;
  - izvedbo kolektorja ali izvrtin, če gre za toplotno črpalko zemlja-voda
  - električne in strojne inštalacije, nujne za delovanje in krmiljenje sistema in za njegov zagon
  - preostale smiselne in upravičene stroške, povezane z nakupom toplotne črpalke

  2.2 Eko sklad - subvencije za peči na lesno biomaso

  Ta kategorija zajema subvencije za kurilne naprave na lesno biomaso, solarni ogrevalni sistem in priklop na omrežje daljinskega ogrevanja. Zajeti so tudi plinski kondenzacijski kotli, optimizacija sistema ogrevanja v večstanovanjski stavbi in sistemi za prezračevanje z vračanjem toplote: rekuperacija.

  Višina nepovratne spodbude Eko Sklada za kurilne naprave na lesno biomaso znaša do:

  - 20 % stroškov investicije, a ne več kot 2.000 EUR za kurilne naprave na lesno biomaso v primeru centralnega ogrevanja stanovanjske stavbe pri 1. vgradnji sistema v stavbi oz. če kurilna naprava ni nadomestila stare kurilne naprave, kar velja za celotno območje Republike Slovenije;
  - 50 % stroškov investicije, a ne več kot 4.000 EUR za kurilne naprave na biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri menjavi obstoječe kurilne naprave z novo pečjo na lesno biomaso na tistih območjih občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka
  - 60 % stroškov investicije, a ne več kot 5.000 EUR za kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe pri zamenjavi obstoječe kurilne naprave z novo napravo na lesno biomaso na območjih občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka.

  Zelena energija

  2.3 Eko sklad - fasada, izolacija in okna

  Pravica do Eko Sklad finančne spodbude se lahko podeli tudi za nakup in vgradnjo fasadnega sistema (s toplotno izolacijo), ki ima dokazano razmerje med debelino (d) in toplotno prevodnostjo (λ) nove toplotne izolacije λ/d ≤ 0,230 W/(m2K). Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot 12 EUR na m2 toplotne izolacije fasade.

  V delu stavbe, kjer je že vgrajena toplotna izolacija, ki ne bo odstranjena, je lahko investicija izvedena z dodatno plastjo toplotne izolacije, če zagotavlja razmerje λ/d ≤ 0,230 W/m2K.

  Pri izračunu potrebne nove toplotne izolacije se upošteva toplotna prevodnost obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/(mK) in debelina obstoječe oz. stare toplotne izolacije (dobst), ki mora biti jasno razvidna z merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja. Fotografija z merilnim trakom mora biti dodana k vlogi za pridobitev subvencije.

  Subvencija se dodeljuje le za stanovanjske stavbe oziroma dele stavb, z izdanim gradbenim dovoljenjem ali spremembo namembnosti pred 1. 7. 2010.

  2.4 Eko sklad subvencije - nakup nepremičnine

  Zelene subvencije in eko krediti so na voljo za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš

  Subvencije za gradnjo skoraj nič-energijskih hiš se podeljujejo samo za čas javnih pozivov, sicer pa lahko vlagatelji pridobijo ugoden kredit. Na voljo je kredit z obrestno mero EURIBOR +1,3 % ter odplačilno dobo do kar 20 let, občinam oziroma lokalnim skupnostim pa je na voljo kredit z obrestno mero EURIBOR + 0 % z ročnostjo do 15 let in velja za gradnjo novih skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.

  2.5 Eko sklad - subvencije streha

  Ker se topel zrak dviguje, predstavlja streha potencialno površino z največjimi toplotnimi izgubami. Eko sklad ponuja subvencije za izolacijo strehe oz. za izolacijo neizolirane mansarde.

  Nepovratna finančna spodbuda se dodeli za izvedbo toplotne izolacije strehe oziroma stropa proti neogrevanemu prostoru, če je dokazano razmerje med debelino (d) nove toplotne izolacije in toplotno prevodnostjo (λ) ni večje od λ/d ≤ 0,140 W/(m2K). Pri izračunu se ne upošteva obstoječa izolacija.

  2.6 Eko sklad - odstranitev nevarnih materialov

  Z ekoskladom lahko zmanjšati tudi stroške za odstranitev nevarnih gradbenih materialov, kot je azbestna kritina ter zamenjava cevi, ki vsebujejo nevarne snovi. Eko sklad ponuja kredit z ugodno obrestnomero 1,3 %.

  2.7 Eko sklad - sončne elektrarne

  Kdo ne želi biti energetsko samozadosten, proizvajati elektrike na okolju prijazen način in zraven še kaj zaslužiti? Eko subvencije krijejo tudi del stroškov za male vetrne, vodne in sončne elektrarne; mikro sončne elektrarne ter za soproizvodnjo toplote in električne energije.

  2.8 Eko sklad -  kredit za vodo

  Brez čiste vode si ne moremo predstavljati bivanja. Eko sklad krediti ponujajo ugodna sredstva za priklop na vodovod in priklop na kanalizacijo. Zajema pa tudi oskrbo s pitno vodo, kjer ni javnega sistema, zbiralnik deževnice, ponikovalnice, gradnjo protipoplavnih pregrad, čistilne naprave za pitno vodo in nakup male čistilne naprave. Eko sklad ponuja kredit z ugodno obrestno mero 1,3 %. 

  2.9 Eko sklad -  gospodinjski aparati

  Po določenimi pogoji lahko pridobite tudi ugodne kredite za gospodinjske aparate z razredom učinkovitosti A+. Eko sklad ponuja kredit z ugodno obrestnomero 1,3 %. 

  2.11 Eko sklad - kredit za avto

  Če želite novega železnega konjička, a ste tudi ekološko osveščeni, vam Eko sklad kredit za avto ponuja ugodno zadolžitev pri nakupu novega hibridnega ali električnega vozila. Na voljo pa so tudi nepovratne subvencije za testna ali nova električna vozila. Predelava avta na plin zmanjša njegove izpuste, zato je na voljo tudi subvencija za predelavo vozila na plin.

  Višina finančne spodbude ob nakupu električnega vozila znaša do:

  - 4.500,00 EUR za električnega vozila brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije M1;
  - 3.500,00 EUR testno električno vozilo brez emisij CO2 na izpustu kategorije M1;
  - 3.500,00 EUR za novo električno vozilo brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije N1;
  - 1.500,00 EUR za električno vozilo brez emisij CO2 na izpustu in za vozilo, predelano na električni pogon, kategorije L7e;
  - 1.000,00 EUR za električno vozilo brez emisij CO2 ali za vozilo, ki je predelano na električni pogon, kategorije L6e;
  - 750,00 EUR za električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L3e ali L4e ali L5e;
  - 500,00 EUR za električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L2e;
  - 300,00 EUR za električno vozilo brez emisij CO2 kategorije L1e-B.

  Pri tem velja, da nepovratna finančna spodbuda ne sme preseči 20 % vrednosti upravičenih stroškov naložbe.

  Eko sklad
  Eko sklad subvencionira tudi do 50 % stroškov naložbe v nakup toplotne črpalke. 

  3. Ekoskladi - pogoji za eko subvencije

  Da vaša vloga ne bo zavrnjena in boste hitreje lahko izvedli vašo investicijo, pazite na naslednje pogoje za subvencije eko sklada: Razpis velja le za fizične osebe in izvedbo investicij v stanovanjskih stavbah (naložbe v zidanicah, poslovnih prostorih itd. niso predmet nepovratne finančne spodbude, kar se preverja v Zemljiški knjigi in GURS). Naložba pred oddajo vloge ne sme biti izvedena, drugače vlagatelj ni upravičen do nepovratnih sredstev. Predračun se sme biti izstavljen na pravno osebo ali samostojnega podjetnika.

  Vgradnjo in zagon posameznih naprav in opreme, ki so predmet posamezne naložbe, lahko opravi le za to usposobljen in registriran izvajalec!

  4. Kako pridobimo subvencije eko sklada?

  Sredstva lahko pridobite po naslednjem postopku, ki ga morate začeti izvajati že pred samo izvedbo investicije:

  4.1 Eko sklad vloga

  Pred izvedbo naložbe vložite eko vlogo. Višina subvencije se določi na osnovi predračuna oz. ponudbe izvajalca in se v primeru povečanja vrednosti del ne more zvišati. Pomembno je, da predračun zajema vsa dela in potreben material za izvedbo. Nato se izpolni formular Eko sklada, odda fotografijo stanja (z datumom) in ponudbo izvajalca na originalnem dopisnem papirju (skupaj z dokazilom o plačanem avansu, če je bil že plačan).

  4.2 Pregled vloge

  Eko sklad pregleda in obravnava vlogo. V primeru nepopolne vloge Eko sklad vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Vlogo morate dopolniti v roku 15 dni od vročitve poziva.

  4.3 Odločba za eko kredit

  V primeru popolne vloge vam Eko sklad izda odločbo in pogodbo.

  4.4 Podpis ekosklad pogodbe

  Podpisano pogodbo obvezno vrnete Eko skladu v roku 15 dni od vročitve.

  4.5 Zaključna dokumentacija

  Po izvedbi del morate Eko skladu predložiti zaključno dokumentacijo. Če zaključna dokumentacija ni popolna, vas Eko sklad pozove k dopolnitvi vloge za izplačilo.

  4.6 Izplačilo eko subvencije

  Če je zaključna dokumentacija popolna dobite nepovratna sredstva izplačana v roku 30 dni od prejema zahtevka.

  5. Eko sklad razpisi 2024 - rok za prijavo

  Za tekoče leto se lahko prijavite najkasneje do 31.12. oz. do porabe sredstev in objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu RS.

  Pa veliko uspeha pri pridobivanju sredstev! Ko boste potrebovali ponudbo izvajalcev, ki je obvezen del vloge za pridobitev sredstev in tudi izvedbo, pa se obrnite na naše zanesljive izvajalce in oddajte povpraševanje tukaj.

  vir: https://www.ekosklad.si/

  82777
  Avtor: Mojmojster

  Kako so Vam koristile te informacije?


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Ogrevanje?

  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 1429 izvajalcev za področje Ogrevanje:

  Brezplačno povpraševanje
  Izbor podjetij, ocene strank
  Brez provizij
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane