x

  Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

  Koliko stanejo geodetske storitve? Geodetsko podjetje vam nudi širok razpon geodetskih storitev: geodetski posnetek, ureditev meje, označitev meje, komasacijo, parcelacijo, zakoličbo objekta in evidentiranje zemljišča pod objektom. Cene za geodetski posnetek se gibljejo med 300 in 500 EUR. Cena ureditve meje je odvisna od števila mejnikov. Osnova storitve znaša od 150 do 300 EUR, dodatno pa prištejemo še po 50 EUR na mejnik. Označitev meje znaša od 100 EUR + 50 EUR za vsak vključen mejnik. Podobno kot komasacijo, je tudi parcelacijo težko cenovno ovrednotiti, ponavadi pa so cene višje od 400 EUR. Za zakoličbo objekta boste odšteli med 200 in 300 EUR za enodružinski objekt. Cena postopka za določitev etažne lastnine je odvisna od velikosti stavbe in morebitnih pravnih posebnosti v zvezi z določeno nepremičnino. Cena postopka za delitev enodružinske hiše, s pripadajočim zemljiščem, na več stanovanj, se giblje med 750 in 1350€. Za natančne stroške pošljite povpraševanje našim preverjenim geodetom in prejeli boste več ponudb, med katerimi boste lahko izbirali. Za vas smo pripravili tudi nekaj nasvetov o geodetskih storitvah.

  CENA IZRAVNAVE, UREDITVE MEJE


  Cena klasične urediteve meje s petimi točkami. Cena za urejanje meje s pridobivanjem podatkov o obstoječem stanju, pripravo na mejno obravnavo in izdelavo elaborata ureditve meje. Vsak dodatni menik se doplača.

  500.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  €/kos

  SREDNJA CENA
  1500.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
  Geodetski posnetek - cena

  Geodetski posnetek - cena

  Geodetski posnetek potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo idejnega načrta, legalizacijo, zakoličbo hiše in druge namene. Cena geodetskega posnetka je odvisna od velikosti izmerjenega območja, namena, in težavnosti terena. Cena geodetskega posnetka za hišo ali parcelo se giblje med 300 - 500 € na posnetek.

  300 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  400 €/kpl

  SREDNJA CENA
  500 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA
  Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

  DRUGE CENE ZA GEODETSKE STORITVE

  vaša količina

  enota

  okvirna cena

  vaša cena

  Zakoličba in zvarovanje geodatskih točk

  Cena za zakoličbo in zavarovanje geodetskih gradbenih točk in napravo gradbenih profilov


  EUR

  EUR/kpl

  kpl
  povpraševanje>

  Enostavni geodetski posnetek in elaborat geodetskega načrta s certifikatom, ki je potreben za projekt za gradbeno dovoljenje


  EUR

  EUR/kos

  kos
  povpraševanje>

  Zakoličba komunalnih vodov

  Cena za označitev komunalnih vodov. Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.


  EUR

  EUR/kpl

  kpl
  povpraševanje>

  Zakoličba objekta

  Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.


  EUR

  EUR/kpl

  kpl
  povpraševanje>
  POŠLJI POVPRAŠEVANJE >
  SKUPAJ:

  Kako so Vam koristile te informacije?  Geodeti - vse kar morate vedeti

  1. Geodezija in geodeti - kaj morate vedeti?

  Geodeti opravljajo terenske meritve stanja v prostoru na podlagi katerih se pripravljajo geodetski načrti in elaborati. Zaradi tega so geodeti nepogrešljivi v gradbeništvu, agronomiji, gozdarstvu, rudarstvu in na številnih drugih področjih. Geodetski načrti so podlaga za projektante, s pomočjo katerih se projektirajo objekti, naselja, ceste, železnice in drugi objekti. Za določitev točk v prostoru si geodeti pomagajo z optičnimi instrumenti, trasirkami, metri, v novejšem času pa tudi z GPSom in LIDAR tehnologijo, ki omogoča izdelavo 3d prostorskih modelov.

  geodeti.jpg
  Geodet pripravi geodetski načrt na podlagi posnetka terena. 

  Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti, kot so: geodetski posnetek, vpis v zemljiški kataster, ureditev meje, označitev meje, parcelacija, komasacija parcele, zakoličba hiše, izravnava meje, evidentiranje zemljišča pod objektom, vpis v kataster stavb, določitev etažne lastnine, vpis v kataster komunalnih naprav, slikanje z dronom itd. Geodetske storitve so regulirane v Zakonu o geodetskih dejavnostih in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

  1.1 Geodetska služba

  Geodetske službe vzpostavljajo, vodijo in vzdržujejo geodetske podatke, ki nastajajo preko geodetskih posnetkov po celi Sloveniji. Podatki zajemajo evidenco nepremičnin, državne meje, prostorske enote, hišne številke ter kartografske in topografske podatke.

  1.2 Geodetska uprava Republike Slovenije

  Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti, pripravlja usmeritve za izvajanje nalog, zbira, vzdržuje in vodi geodetske podatkovne baze, skrbi za izobraževanje delavcev, vodi nekatere upravne postopke, izdaja dovoljenja za geodetske storitve in vodi imenik vseh geodetov v Sloveniji.

  1.3 Geodetski inštitut Republike Slovenije

  Geodetski inštitut Republike Slovenije izvaja naloge državne geodetske službe. Na nivoju posamezne občine te naloge izvajajo podjetja s koncesijo, ki skrbijo za kataster komunalnih naprav in topografske načrte.

  1.4 Geodetska podjetja

  Za izvajanje geodetskih storitev mora geodetsko podjetje posedovati posebno dovoljenje, biti vpisano v imenik geodetskih podjetij, imeti zavarovalno pogodbo in zaposlovati vsaj enega geodeta, ki je vpisan v imenik in je opravil strokovni izpit. Za izvajanje dejavnosti mora podjetje posedovati tudi ustrezno tehnično opremo in vozila. Geodetsko podjetje za vsako storitev imenuje odgovornega geodeta.

  2. Kako izbrati geodeta?

  Dober geodet mora imeti ustrezno izobrazbo, geodetske instrumente, vozila in poznavanje prostorske zakonodaje. Na portalu Mojmojster smo za vas zbrali preverjene geodete. Ogledate si lahko njihove storitve, lokacijo, fotografije del in mnenja prejšnjih strank. Če potrebujete geodetske storitve lahko le z nekaj kliki objavite povpraševanje. Zainteresirna geodetska podjetja vam bodo poslala ponudbe, ki jih lahko med seboj primerjate in izberete najboljšega izvajalca.

  3. Geodetske storitve

  Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti.

  3.1 Geodetski posnetek oz. geodetski načrt

  Geodetski načrt natančno prikazuje stanje na določenem območju: hiše, ceste, prometne znake, daljnovode, jaške itd. Na podlagi načrta se odčitajo podatki o terenu (reliefu), objektih, zemljiščih, vodah, daljinskih objektih, rastlinah itd. Geodetski načrt je kombinacija podatkov iz uradnih evidenc in podatkov iz geodetskega posnetka oz. geodetske izmere na terenu. Običajno merilo načrta je 1:1000 za posamezne stavbe in 1:5000 za večje inženirske objekte. K načrtu je priložen tudi geodetski certifikat, ki določa skladnost načrta s prostorsko zakonodajo. Na podlagi geodetskega načrta se pripravi nadaljna projektna dokumentacija za graditev objekta.

  3.2 Ureditev meje

  Kadar je meja vašega zemljišča nejasna oz. ni natančno določena, se obrnite na geodeta za ureditev meje. Za ureditev meje lahko zaprosi lastnik parcele, državni organ ali lokalna skupnost. Po pridobitvi podatkov, se opravi izmera na terenu, čemur sledi mejna obravnava s prisotnostjo vseh lastnikov zemljišč, med katerimi meja poteka. Če lastniki soglašajo z urejeno mejo, se ta vnese v elaborat o ureditvi meje, v primeru nestrinjanja pa se v elaborat vriše vse predlagane različice meje. Najprej se situacijo poskuša razrešiti na ustni obravnavi na geodetski upravi. Kot zadnja možnost pa je predvidena sodna ureditev meje.

  3.3 Označitev meje

  Zakoličba meje v naravi je na centimeter natančna določitev meje na podlagi geodetskih podatkov iz zemljiškega katastra. Zakoličbo se izvede na podlagi strinjanja vseh lastnikov mejnih parcel. Po označitvi meje geodet izdela tehnično poročilo za vse lastnike in geodetsko upravo.

  3.4 Komasacija parcele

  S časom se zgodi, da se zaradi dedovanja in sprememb v prostoru, zemljišča tako razdrobijo, da niso uporabna. Komasacija je proces, pri katerem geodet zemljišča najprej združi ter jih ponovno razdeli v smiselne kose, pri čemer vsak solastnik dobi enak delež v velikosti in vrednosti, kot pred pričetkom procesa. Izdela se tudi elaborat komasacije, pogodba o komasaciji, izjave vseh lastnikov in vnos novih parcel v kataster.

  3.5 Parcelacija

  Parcelacija je postopek spremembe meje, ki zajema združevanje ali deljenje parcel. Pred pričetkom postopka morajo biti urejene meje s sosednjimi parcelami. Nove meje in parcele se zabeležijo v zemljiškem katastru.

  3.6 Zakoličba objekta

  Pred pričetkom gradnje objekta, je njegove zunanje gabarite potrebno natančno določiti tudi v naravi, s čimer se zagotovi skladnost z gradbenim dovoljenjem in načrti. Geodet o zakoličbi obvesti pristojno upravno enoto. Zakoličba hiše se izvede najprej na grobo, s čimer se določijo dimenzije gradbene jame, čemur sledi še ena natančna zakoličba v gradbeni jami. Količke je potrebno zavarovati pred premiki in poškodbami. Zakoliči se tudi občutljivo infrastrukturo v bližini gradbenih del.

  3.7 Izravnava meje

  Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumno dogovorita o izravnavi meje med parcelama, kar omogoča lažje koriščenje obeh zemljišč. Pri izravnavi meje se površina manjše izmed parcel ne sme spremeniti za več kot 500 m2.

  3.8 Evidentiranje zemljišča pod objektom

  Pri vpisu stavbe v kataster oz. evidentiranje stavbe, je potrebno vpisati tudi del zemljišča, ki se nahaja neposredno pod objektom. Geodetsko podjetje napravi posnetek stanja in elaborat evidentiranja stavbe. Evidentiranje parcele pod objektom lahko naroči lastnik zemljišča, investitor, imetnik stavbne pravice ali uporabnik večstanovanjske stavbe.

  3.9 Vpis v kataster stavb

  Brez vpisa stavbe v kataster objektov ni mogoča prodaja, oddajanje, hipoteka nepremičnine ali prijava stalnega prebivališča. Vpis v kataster je obvezen v 30 dneh po končanju gradnje in je tudi pogoj za pridobitev hišne številke. Za vpis objekta v kataster potrebujete geodetski posnetek, uporabno dovoljenje na podlagi katerega geodet izdela elaborat za vpis stavbe v kataster in določitev zemljišča pod stavbo. Za vpis stavbe v kataster lahko zaprosi investitor, lastnik parcele, lastnik objekta, imetnik stavbne pravice ali upravnik.

  3.10 Etažna lastnina

  V večstanovanjskih objektih oz. objektih z več lastniki se lahko izvede določitev etažne lastnine. Na ta način se natančno določi lastništvo, pravice in obveznosti posameznikov nad določenimi deli objekta, kar se zapiše v kataster stavb in zemljiško knjigo. Najprej geodet napravi geodetski posnetek, na podlagi katerega se izdela etažni načrt in ustrezni elaborati. Posamezni deli stavbe tako dobijo svoje identifikacijske številke, čemur sledi sporazum med solastniki o ustanovitvi etažne lastnine. Sporazum je potrebno overiti pri notarju, ki ga vloži v zemljiško knjigo.

  3.11 VPis v kataster komunalnih naprav

  Podatki o infrastrukturi so zbrani v Zbirnem katastru omrežja in objektov javne infrastrukture. Ta vsebuje podatke o javnih cestah, fekalnih vodih, telekomunikacijah, električnih napeljavah, vodovodu in drugih napeljavah. Podatke o javnih napeljavah izdelajo geodetki z meritvami na terenu.

  3.12 Slikanje z dronom

  Ena izmed najnovejših geodetskih storitev je slikanje z dronom. S slikami iz zraka se lažje pridobi podatke o težko dostopnih območjih na podlagi meritev pa je mogoče izdelati tudi računalniški 3d model, ki služi kot podlaga za načrtovanje.

  MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOM  GEODETSKI NAČRT PARCELE + ZAKOLIČBO HIŠE + VRIS HIŠE

  Pozdravljeni!

  Potrebujem:

  1/ potrebujem geodetski načrt parcele 844/6 ko Gotna vas za gradnjo enostanovanjske hiše,
  2/ zakoličbo stanovanjske hiše po pridobitvi gradbenega dovoljenja (spomladi 2021),
  3/ vris hiše po končanju del za pridobitev uporabnega dovoljenja.

  Lp
  900 € do 1500 €


  ........

  UREDITEV IN OZNAČITEV MEJE

  Pozdravljeni,

  potrebna je izmera in ureditev meje parcele z mejnimi kamni.

  LP 270 € do 450 €


  ........

  IZDELAVA ELABORATA ZA VPIS STAVBE V KATASTER

  Pozdravljeni,

  potrebujemo elaborat za vpis stavbe v kataster stavb. Prosim za ponudbo.

  LP 270 € do 450 €


  ........

  ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

  CENA, OZNAČITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Mirna

  630 € do 1050 €

  CENA, UREDITEV ETAŽNE LASTNINE V 4-STANOVANJSKI HIŠI,
  Geodetske storitve, Ljubljana - Polje

  270 € do 450 €

  CENA, ETAŽIRANJE ENOSTANOVANJSKE HIŠE V DVE ENOTI,
  Geodetske storitve, Ljubljana - Polje

  270 € do 450 €

  CENA, GEODETSKI POSNETEK PARCELE,
  Geodetske storitve, Črnomelj

  270 € do 450 €

  CENA, GEODETSKI POSNETEK,
  Geodetske storitve, Preddvor

  270 € do 450 €

  CENA, OZNAČITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Ljubljana

  630 € do 1050 €

  CENA, ZAKOLIČENJE PARCELE,
  Geodetske storitve, Nova Vas

  630 € do 1050 €

  CENA, PONOVNA OZNAČITEV TOČK V NARAVI ,
  Geodetske storitve, Domžale

  270 € do 450 €

  CENA, GEODETSKI POSNETEK,
  Geodetske storitve, Maribor

  270 € do 450 €

  CENA, UREDITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Kanal

  630 € do 1050 €

  CENA, GEODETSKI POSNETEK TERENA ,
  Geodetske storitve, Braslovče

  270 € do 450 €

  CENA, DELITEV PARCELE,
  Geodetske storitve, Moravče

  450 € do 750 €

  CENA, RAZMEJITEV PARCELE,
  Geodetske storitve, Globoko

  495 € do 825 €

  CENA, ELABORAT ZA VPIS V KATASTER,
  Geodetske storitve, Žalec

  540 € do 900 €

  CENA, UREDITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Sveti Tomaž

  630 € do 1050 €

  CENA, VPIS STAN. HIŠE V KATASTER,
  Geodetske storitve, Kočevje

  315 € do 525 €

  CENA, UREDITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Slovenj Gradec

  540 € do 900 €

  CENA, GEODESKI NAČRT ZA NOVOGRADNJO,
  Geodetske storitve, Krška vas

  270 € do 450 €

  CENA, ELABORAT ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB,
  Geodetske storitve, Bovec

  270 € do 450 €

  CENA, UREDITEV MEJ ,
  Geodetske storitve, Šmartno V Rožni Dolini

  450 € do 750 €

  CENA, UREDITEV MEJE, GEODETSKI POSNETEK,
  Geodetske storitve, Ljubljana - Šentvid

  495 € do 825 €

  CENA, VELIKOST OBMOČJA OKOLI HIŠE,
  Geodetske storitve, Šempas

  360 € do 600 €

  CENA, UREDITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Ljubljana

  450 € do 750 €

  CENA, GEODETSKE STORITVE,
  Geodetske storitve, Bizeljsko

  810 € do 1350 €

  CENA, ODMERA PARCELE,
  Geodetske storitve, Ptujska Gora

  540 € do 900 €

  CENA, GEODETSKI POSNETEK,
  Geodetske storitve, Kamnik

  585 € do 975 €

  CENA, GEODETSKI NAČRT,
  Geodetske storitve, Ljubljana

  270 € do 450 €

  CENA, IZMERA MEJE - DELNO,
  Geodetske storitve, Moravče

  360 € do 600 €

  CENA, IZDELAVA GEODETSKEGA NAČRTA ,
  Geodetske storitve, Miklavž Na Dravskem Polju

  630 € do 1050 €

  CENA, UGOTOVITEV MEJITVE,
  Geodetske storitve, Vrhnika

  315 € do 525 €

  CENA, MERITEV PROSTOROV V VEČSTANOVANJSKI STAVBI,
  Geodetske storitve, Slovenj Gradec

  315 € do 525 €

  CENA, IZMERO GOZDNE PARCELE,
  Geodetske storitve, Mežica

  360 € do 600 €

  CENA, VPIS STAVBE V KATASTER IN POSNETEK STANJA,
  Geodetske storitve, Petrovci

  405 € do 675 €

  CENA, RAZMEJITEV PARCELE,
  Geodetske storitve, Ljubljana

  360 € do 600 €

  CENA, DOLOČITEV MEJE,
  Geodetske storitve, Novo mesto

  630 € do 1050 €

  CENA, GEODETSKI POSNETEK + DOLOČITEV MEJE V NARAVI,
  Geodetske storitve, Rogašovci

  495 € do 825 €  Poglej druge končane projekte in cene

  GEODETSKE STORITVE CENIK

  SODELUJEMO Z VEČ KOT 193 PODJETIJ ZA GEODETSKE STORITVE


  BREZPLAČNA STORITEV
  IŠČEMO LOKALNO
  BREZ PROVIZIJ
  PRIDOBI PONUDBO

  IŠČETE DOBRE IZVAJALCE ZA PODROČJE GEODETSKE STORITVE?

 • Geodetske storitve Ajdovščina
 • Geodetske storitve Bled
 • Geodetske storitve Bovec
 • Geodetske storitve Celje
 • Geodetske storitve Črna na Koroškem
 • Geodetske storitve Črnomelj
 • Geodetske storitve Domžale
 • Geodetske storitve Gornja Radgona
 • Geodetske storitve Gornji Grad
 • Geodetske storitve Hrastnik
 • Geodetske storitve Ilirska Bistrica
 • Geodetske storitve Izola
 • Geodetske storitve Jesenice
 • Geodetske storitve Kamnik
 • Geodetske storitve Kidričevo
 • Geodetske storitve Kobarid
 • Geodetske storitve Kočevje
 • Geodetske storitve Koper
 • Geodetske storitve Kranj
 • Geodetske storitve Kranjska Gora
 • Geodetske storitve Krško
 • Geodetske storitve Laško
 • Geodetske storitve Lendava
 • Geodetske storitve Litija
 • Geodetske storitve Ljubljana
 • Geodetske storitve Ljutomer
 • Geodetske storitve Maribor
 • Geodetske storitve Metlika
 • Geodetske storitve Mojstrana
 • Geodetske storitve Mozirje
 • Geodetske storitve Murska Sobota
 • Geodetske storitve Nova Gorica
 • Geodetske storitve Novo mesto
 • Geodetske storitve Ormož
 • Geodetske storitve Piran - Pirano
 • Geodetske storitve Pivka
 • Geodetske storitve Portorož
 • Geodetske storitve Postojna
 • Geodetske storitve Ptuj
 • Geodetske storitve Radeče
 • Geodetske storitve Radenci
 • Geodetske storitve Radovljica
 • Geodetske storitve Ravne Na Koroškem
 • Geodetske storitve Ribnica
 • Geodetske storitve Rogaška Slatina
 • Geodetske storitve Sevnica
 • Geodetske storitve Sežana
 • Geodetske storitve Škofja Loka
 • Geodetske storitve Slovenj Gradec
 • Geodetske storitve Slovenska Bistrica
 • Geodetske storitve Slovenske Konjice
 • Geodetske storitve Šoštanj
 • Geodetske storitve Štore
 • Geodetske storitve Tolmin
 • Geodetske storitve Trbovlje
 • Geodetske storitve Tržič
 • Geodetske storitve Trzin
 • Geodetske storitve Velenje
 • Geodetske storitve Vipava
 • Geodetske storitve Vojnik
 • Geodetske storitve Vransko
 • Geodetske storitve Vrhnika
 • Geodetske storitve Žalec
 • Geodetske storitve Zreče
 • Geodetske storitve Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  © 2020 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane