Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

Koliko stanejo geodetske storitve? Geodetsko podjetje vam nudi širok razpon geodetskih storitev kot so: geodetski posnetek, ureditev meje, označitev meje, komasacija, parcelacija, zakoličba objekta in evidentiranje zemljišča pod objektom. Cene za geodetski posnetek se gibljejo med 300 in 500 EUR. Cena ureditve meje pa je odvisna od števila mejnikov. Osnova storitve znaša od 150 do 300 EUR, dodatno pa prištejemo še po 50 EUR na mejnik. Označitev meje znaša od 100 EUR + 50 EUR za vsak vključen mejnik. Podobno kot komasacijo, je tudi parcelacijo težko cenovno ovrednotiti, ponavadi pa so cene višje od 400 EUR. Za zakoličbo objekta boste odšteli med 200 in 300 EUR za enodružinski objekt. Cena postopka za določitev etažne lastnine je odvisna od velikosti stavbe in morebitnih pravnih posebnosti v zvezi z določeno nepremičnino. Cena postopka za delitev enodružinske hiše, s pripadajočim zemljiščem, na več stanovanj, se giblje med 750 in 1350€.

Komu zaupati geodetske storitve? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim geodetom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE

CENA IZRAVNAVE, UREDITVE MEJE


Cena klasične urediteve meje s petimi točkami. Cena za urejanje meje s pridobivanjem podatkov o obstoječem stanju, pripravo na mejno obravnavo in izdelavo elaborata ureditve meje. Vsak dodatni menik se doplača.

600.00 €/kos

MINIMALNA CENA
€/kos

SREDNJA CENA
1800.00 €/kos

NAJVIŠJA CENA
ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV
Geodetski posnetek - cena

Geodetski posnetek - cena

Geodetski posnetek potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo idejnega načrta, legalizacijo, zakoličbo hiše in druge namene. Cena geodetskega posnetka je odvisna od velikosti izmerjenega območja, namena, in težavnosti terena. Cena geodetskega posnetka za hišo ali parcelo se giblje med 300 - 500 € na posnetek.

300 €/kpl

MINIMALNA CENA
400 €/kpl

SREDNJA CENA
500 €/kpl

NAJVIŠJA CENA
Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

DRUGE CENE ZA GEODETSKE STORITVE

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

Zakoličba in zvarovanje geodatskih točk

Cena za zakoličbo in zavarovanje geodetskih gradbenih točk in napravo gradbenih profilov€/kpl

kpl
povpraševanje>

Enostavni geodetski posnetek in elaborat geodetskega načrta s certifikatom, ki je potreben za projekt za gradbeno dovoljenje€/kos

kos
povpraševanje>

Zakoličba komunalnih vodov

Cena za označitev komunalnih vodov. Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.€/kpl

kpl
povpraševanje>

Zakoličba objekta

Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.€/kpl

kpl
povpraševanje>
SKUPAJ:
POŠLJI POVPRAŠEVANJE >

Kako so Vam koristile te informacije?

DAIBAU MAGAZIN

V vaš nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Geodeti - vse kar morate vedeti

1. Geodezija in geodeti - kaj morate vedeti?

Geodeti opravljajo terenske meritve stanja v prostoru na podlagi katerih se pripravljajo geodetski načrti in elaborati. Zaradi tega so geodeti nepogrešljivi v gradbeništvu, agronomiji, gozdarstvu, rudarstvu in na številnih drugih področjih. Geodetski načrti so podlaga za projektante, s pomočjo katerih se projektirajo objekti, naselja, ceste, železnice in drugi objekti. Za določitev točk v prostoru si geodeti pomagajo z optičnimi instrumenti, trasirkami, metri, v novejšem času pa tudi z GPSom in LIDAR tehnologijo, ki omogoča izdelavo 3d prostorskih modelov.

geodeti.jpg
Geodet pripravi geodetski načrt na podlagi posnetka terena. 

Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti, kot so: geodetski posnetek, vpis v zemljiški kataster, ureditev meje, označitev meje, parcelacija, komasacija parcele, zakoličba hiše, izravnava meje, evidentiranje zemljišča pod objektom, vpis v kataster stavb, določitev etažne lastnine, vpis v kataster komunalnih naprav, slikanje z dronom itd. Geodetske storitve so regulirane v Zakonu o geodetskih dejavnostih in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

1.1 Geodetska služba

Geodetske službe vzpostavljajo, vodijo in vzdržujejo geodetske podatke, ki nastajajo preko geodetskih posnetkov po celi Sloveniji. Podatki zajemajo evidenco nepremičnin, državne meje, prostorske enote, hišne številke ter kartografske in topografske podatke.

1.2 Geodetska uprava Republike Slovenije

Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti, pripravlja usmeritve za izvajanje nalog, zbira, vzdržuje in vodi geodetske podatkovne baze, skrbi za izobraževanje delavcev, vodi nekatere upravne postopke, izdaja dovoljenja za geodetske storitve in vodi imenik vseh geodetov v Sloveniji.

1.3 Geodetski inštitut Republike Slovenije

Geodetski inštitut Republike Slovenije izvaja naloge državne geodetske službe. Na nivoju posamezne občine te naloge izvajajo podjetja s koncesijo, ki skrbijo za kataster komunalnih naprav in topografske načrte.

1.4 Geodetska podjetja

Za izvajanje geodetskih storitev mora geodetsko podjetje posedovati posebno dovoljenje, biti vpisano v imenik geodetskih podjetij, imeti zavarovalno pogodbo in zaposlovati vsaj enega geodeta, ki je vpisan v imenik in je opravil strokovni izpit. Za izvajanje dejavnosti mora podjetje posedovati tudi ustrezno tehnično opremo in vozila. Geodetsko podjetje za vsako storitev imenuje odgovornega geodeta.

2. Kako izbrati geodeta?

Dober geodet mora imeti ustrezno izobrazbo, geodetske instrumente, vozila in poznavanje prostorske zakonodaje. Na portalu Mojmojster smo za vas zbrali preverjene geodete. Ogledate si lahko njihove storitve, lokacijo, fotografije del in mnenja prejšnjih strank. Če potrebujete geodetske storitve lahko le z nekaj kliki objavite povpraševanje. Zainteresirna geodetska podjetja vam bodo poslala ponudbe, ki jih lahko med seboj primerjate in izberete najboljšega izvajalca.

3. Geodetske storitve

Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti.

3.1 Geodetski posnetek oz. geodetski načrt

Geodetski načrt natančno prikazuje stanje na določenem območju: hiše, ceste, prometne znake, daljnovode, jaške itd. Na podlagi načrta se odčitajo podatki o terenu (reliefu), objektih, zemljiščih, vodah, daljinskih objektih, rastlinah itd. Geodetski načrt je kombinacija podatkov iz uradnih evidenc in podatkov iz geodetskega posnetka oz. geodetske izmere na terenu. Običajno merilo načrta je 1:1000 za posamezne stavbe in 1:5000 za večje inženirske objekte. K načrtu je priložen tudi geodetski certifikat, ki določa skladnost načrta s prostorsko zakonodajo. Na podlagi geodetskega načrta se pripravi nadaljna projektna dokumentacija za graditev objekta.

3.2 Ureditev meje

Kadar je meja vašega zemljišča nejasna oz. ni natančno določena, se obrnite na geodeta za ureditev meje. Za ureditev meje lahko zaprosi lastnik parcele, državni organ ali lokalna skupnost. Po pridobitvi podatkov, se opravi izmera na terenu, čemur sledi mejna obravnava s prisotnostjo vseh lastnikov zemljišč, med katerimi meja poteka. Če lastniki soglašajo z urejeno mejo, se ta vnese v elaborat o ureditvi meje, v primeru nestrinjanja pa se v elaborat vriše vse predlagane različice meje. Najprej se situacijo poskuša razrešiti na ustni obravnavi na geodetski upravi. Kot zadnja možnost pa je predvidena sodna ureditev meje.

3.3 Označitev meje

Zakoličba meje v naravi je na centimeter natančna določitev meje na podlagi geodetskih podatkov iz zemljiškega katastra. Zakoličbo se izvede na podlagi strinjanja vseh lastnikov mejnih parcel. Po označitvi meje geodet izdela tehnično poročilo za vse lastnike in geodetsko upravo.

3.4 Komasacija parcele

S časom se zgodi, da se zaradi dedovanja in sprememb v prostoru, zemljišča tako razdrobijo, da niso uporabna. Komasacija je proces, pri katerem geodet zemljišča najprej združi ter jih ponovno razdeli v smiselne kose, pri čemer vsak solastnik dobi enak delež v velikosti in vrednosti, kot pred pričetkom procesa. Izdela se tudi elaborat komasacije, pogodba o komasaciji, izjave vseh lastnikov in vnos novih parcel v kataster.

3.5 Parcelacija

Parcelacija je postopek spremembe meje, ki zajema združevanje ali deljenje parcel. Pred pričetkom postopka morajo biti urejene meje s sosednjimi parcelami. Nove meje in parcele se zabeležijo v zemljiškem katastru.

3.6 Zakoličba objekta

Pred pričetkom gradnje objekta, je njegove zunanje gabarite potrebno natančno določiti tudi v naravi, s čimer se zagotovi skladnost z gradbenim dovoljenjem in načrti. Geodet o zakoličbi obvesti pristojno upravno enoto. Zakoličba hiše se izvede najprej na grobo, s čimer se določijo dimenzije gradbene jame, čemur sledi še ena natančna zakoličba v gradbeni jami. Količke je potrebno zavarovati pred premiki in poškodbami. Zakoliči se tudi občutljivo infrastrukturo v bližini gradbenih del.

3.7 Izravnava meje

Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumno dogovorita o izravnavi meje med parcelama, kar omogoča lažje koriščenje obeh zemljišč. Pri izravnavi meje se površina manjše izmed parcel ne sme spremeniti za več kot 500 m2.

3.8 Evidentiranje zemljišča pod objektom

Pri vpisu stavbe v kataster oz. evidentiranje stavbe, je potrebno vpisati tudi del zemljišča, ki se nahaja neposredno pod objektom. Geodetsko podjetje napravi posnetek stanja in elaborat evidentiranja stavbe. Evidentiranje parcele pod objektom lahko naroči lastnik zemljišča, investitor, imetnik stavbne pravice ali uporabnik večstanovanjske stavbe.

3.9 Vpis v kataster stavb

Brez vpisa stavbe v kataster objektov ni mogoča prodaja, oddajanje, hipoteka nepremičnine ali prijava stalnega prebivališča. Vpis v kataster je obvezen v 30 dneh po končanju gradnje in je tudi pogoj za pridobitev hišne številke. Za vpis objekta v kataster potrebujete geodetski posnetek, uporabno dovoljenje na podlagi katerega geodet izdela elaborat za vpis stavbe v kataster in določitev zemljišča pod stavbo. Za vpis stavbe v kataster lahko zaprosi investitor, lastnik parcele, lastnik objekta, imetnik stavbne pravice ali upravnik.

3.10 Etažna lastnina

V večstanovanjskih objektih oz. objektih z več lastniki se lahko izvede določitev etažne lastnine. Na ta način se natančno določi lastništvo, pravice in obveznosti posameznikov nad določenimi deli objekta, kar se zapiše v kataster stavb in zemljiško knjigo. Najprej geodet napravi geodetski posnetek, na podlagi katerega se izdela etažni načrt in ustrezni elaborati. Posamezni deli stavbe tako dobijo svoje identifikacijske številke, čemur sledi sporazum med solastniki o ustanovitvi etažne lastnine. Sporazum je potrebno overiti pri notarju, ki ga vloži v zemljiško knjigo.

3.11 VPis v kataster komunalnih naprav

Podatki o infrastrukturi so zbrani v Zbirnem katastru omrežja in objektov javne infrastrukture. Ta vsebuje podatke o javnih cestah, fekalnih vodih, telekomunikacijah, električnih napeljavah, vodovodu in drugih napeljavah. Podatke o javnih napeljavah izdelajo geodetki z meritvami na terenu.

3.12 Slikanje z dronom

Ena izmed najnovejših geodetskih storitev je slikanje z dronom. S slikami iz zraka se lažje pridobi podatke o težko dostopnih območjih na podlagi meritev pa je mogoče izdelati tudi računalniški 3d model, ki služi kot podlaga za načrtovanje.

MOJMOJSTER.NET, POMAGAMO PRI OCENI INVESTICIJE IN IZBORU IZVAJALCA ZA VAŠ DOMRAZDELITEV PARCELE NA DVA DELA

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izvedbo delitve parcele v izmeri 700 m2 z hišo na dva dela.

Lp 756 € do 1260 €


........

IZDELAVA GEODETSKEGA NAČRTA

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za geodetski posnetek parcele katastrska občina 140 ČRENŠOVCI parcela 882/7 (ID 2915070).

Lp 324 € do 540 €


........

POMOČ PRI NAKUPU NEPREMIČNINE

Pozdravljeni,

pomoč pri ocenitvi in skladnosti dokumentacije ob nakupu nepremičnine (hiša 1951 leto gradnje, gospodarsko poslopje), travnik in gozd.

LP 360 € do 600 €


........

ŽELIM PONUDBO IZVAJALCEV

CENA, DOLOČITEV MEJE, PO OPISU
Geodetske storitve, Sodražica

720 € do 1200 €

CENA, IZDELAVA ELABORATA ZA OBNOVO FASADE, 260M2
Geodetske storitve, Ljubljana

450 € do 750 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK PARCELE, 1888 M2
Geodetske storitve, Maribor

270 € do 450 €

CENA, ZAKOLIČBA PARCELE ZA POSTAVITEV OPORNEGA ZIDU, 5 MEJNIKOV, VELIKOST PARCELE: 500M2
Geodetske storitve, Ig

540 € do 900 €

CENA, PARCELACIJA, 10
Geodetske storitve, Prevalje

360 € do 600 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK, MEJNIKI, 638 M², 4 MEJNIKI
Geodetske storitve, Laze V Tuhinju

630 € do 1050 €

CENA, PARCELACIJA V DVE PARCELI, PO OPISU
Geodetske storitve, Škofljica

630 € do 1050 €

CENA, UREDITEV MEJE, PARCELACIJA, ŠT MEJNIKOV CCA 6, VELIKOST PARCELE 1561 M2
Geodetske storitve, Turjak

360 € do 600 €

CENA, GEODETSKI IZRIS PARCEL, CCA 5000M2
Geodetske storitve, Vinica

630 € do 1050 €

CENA, RAZDELITEV DVEH PARCEL, 2
Geodetske storitve, Ig

360 € do 600 €

CENA, POSTAVITEV MEJE V GOZDU, 1HA
Geodetske storitve, Ljubljana

360 € do 600 €

CENA, IZMERO PARCELE ZA POTREBE DGD, PO OPISU
Geodetske storitve, Brezovica Pri Ljubljani

270 € do 450 €

CENA, DOLOČITEV MEJE V GOZDU, V OPISU
Geodetske storitve, Bizeljsko

315 € do 525 €

CENA, POSTAVITEV MEJNIKOV, 226M2,
Geodetske storitve, Ljubljana

630 € do 1050 €

CENA, UREDITEV MEJNIKOV, 6
Geodetske storitve, Štore

270 € do 450 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK, OZNAČITEV MEJE, VELIKOST PARCELE: 1045+10365 M2
Geodetske storitve, Dobrovnik

360 € do 600 €

CENA, IZMERA ENE MEJE V GOZDU, DOLGA JE 500 M
Geodetske storitve, Turnišče

270 € do 450 €

CENA, PARCELACIJA, 700M2
Geodetske storitve, Ljubljana

360 € do 600 €

CENA, ZAKOLIČBA, 4 MEJNIKI
Geodetske storitve, Ptuj

450 € do 750 €

CENA, ZAKOLIČENJE DVEH PARCEL, ZA ENO PARCELO 4 MEJNIKE, ZA DRUGO 2 MEJNIKA
Geodetske storitve, Medvode

360 € do 600 €

CENA, GEODETSKI POSNETEK PARCELE ZA GRADNJO HIŠE, 1000 M2
Geodetske storitve, Bled

270 € do 450 €

CENA, VPIS V KATASTER STAVB, CA. 460 M2
Geodetske storitve, Maribor

270 € do 450 €

CENA, GEODETSKI NAČRT, 452M2
Geodetske storitve, Logatec

270 € do 450 €

CENA, VPIS - VRIS STAVB V KATASTER STAVB, V OPISU
Geodetske storitve, Griže

360 € do 600 €

CENA, MERITEV PARCELE, 3/4
Geodetske storitve, Košana

270 € do 450 €

CENA, PARCELACIJA, SPREMEMBA MEJE, CCA 700M2
Geodetske storitve, Postojna

405 € do 675 €

CENA, MEJA S SOSEDOM, 2 MEJNIKA
Geodetske storitve, Kotlje

360 € do 600 €

CENA, KATASTER STAVBE, EVEDENTIRANO, 2000
Geodetske storitve, Pesnica Pri Mariboru

270 € do 450 €

CENA, USKLADITEV V REGISTRU NEPREMIČNIN, V OPISU
Geodetske storitve, Loški Potok

360 € do 600 €

CENA, ZAKOLIČBA, 400
Geodetske storitve, Šentilj v Slovenskih goricah

630 € do 1050 €

CENA, ELABORAT ZA VPIS V KATASTER STAVB , V OPISU
Geodetske storitve, Lukovica

360 € do 600 €

CENA, ZAKOLIČBA ENOSTANOVANJSKE HIŠE Z GARAŽO, V OPISU
Geodetske storitve, Izola

360 € do 600 €

CENA, OZNAČITEV ENEGA DELA MEJE V GOZDU, 3
Geodetske storitve, Laze V Tuhinju

270 € do 450 €

CENA, ELABORAT ZA VPIS STAVBE V KATASTER STAVB, V OPISU
Geodetske storitve, Ilirska Bistrica

360 € do 600 €

CENA, UREDITEV MEJE, 4 KOM
Geodetske storitve, Kranj

360 € do 600 €

CENA, OZNAČITEV MEJNIKOV, MEJA JE BILA ŽE UREJENA, IZDELAVA OGRAJE., 4
Geodetske storitve, Fram

630 € do 1050 €Poglej druge končane projekte in cene

GEODETSKE STORITVE CENIK

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

199+ PODJETIJ ZA GEODETSKE STORITVE
BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
BREZ PROVIZIJ
PRIDOBI PONUDBO

IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE GEODETSKE STORITVE?

 • Geodetske storitve Ajdovščina
 • Geodetske storitve Bled
 • Geodetske storitve Bovec
 • Geodetske storitve Celje
 • Geodetske storitve Črna na Koroškem
 • Geodetske storitve Črnomelj
 • Geodetske storitve Domžale
 • Geodetske storitve Gornja Radgona
 • Geodetske storitve Gornji Grad
 • Geodetske storitve Hrastnik
 • Geodetske storitve Ilirska Bistrica
 • Geodetske storitve Izola
 • Geodetske storitve Jesenice
 • Geodetske storitve Kamnik
 • Geodetske storitve Kidričevo
 • Geodetske storitve Kobarid
 • Geodetske storitve Kočevje
 • Geodetske storitve Koper
 • Geodetske storitve Kranj
 • Geodetske storitve Kranjska Gora
 • Geodetske storitve Krško
 • Geodetske storitve Laško
 • Geodetske storitve Lendava
 • Geodetske storitve Litija
 • Geodetske storitve Ljubljana
 • Geodetske storitve Ljutomer
 • Geodetske storitve Maribor
 • Geodetske storitve Metlika
 • Geodetske storitve Mojstrana
 • Geodetske storitve Mozirje
 • Geodetske storitve Murska Sobota
 • Geodetske storitve Nova Gorica
 • Geodetske storitve Novo mesto
 • Geodetske storitve Ormož
 • Geodetske storitve Piran - Pirano
 • Geodetske storitve Pivka
 • Geodetske storitve Portorož
 • Geodetske storitve Postojna
 • Geodetske storitve Ptuj
 • Geodetske storitve Radeče
 • Geodetske storitve Radenci
 • Geodetske storitve Radovljica
 • Geodetske storitve Ravne Na Koroškem
 • Geodetske storitve Ribnica
 • Geodetske storitve Rogaška Slatina
 • Geodetske storitve Sevnica
 • Geodetske storitve Sežana
 • Geodetske storitve Škofja Loka
 • Geodetske storitve Slovenj Gradec
 • Geodetske storitve Slovenska Bistrica
 • Geodetske storitve Slovenske Konjice
 • Geodetske storitve Šoštanj
 • Geodetske storitve Štore
 • Geodetske storitve Tolmin
 • Geodetske storitve Trbovlje
 • Geodetske storitve Tržič
 • Geodetske storitve Trzin
 • Geodetske storitve Velenje
 • Geodetske storitve Vipava
 • Geodetske storitve Vojnik
 • Geodetske storitve Vransko
 • Geodetske storitve Vrhnika
 • Geodetske storitve Žalec
 • Geodetske storitve Zreče
 • Geodetske storitve Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane