Za področje

  Geodetske storitve - cenik in cena geodeta za geodetske storitve

  Koliko stanejo geodetske storitve? Geodetsko podjetje vam nudi širok razpon geodetskih storitev kot so: geodetski posnetek, ureditev meje, označitev meje, komasacija, parcelacija, zakoličba objekta in evidentiranje zemljišča pod objektom. Cene za geodetski posnetek se gibljejo med 300 in 500 EUR. Cena ureditve meje pa je odvisna od števila mejnikov. Osnova storitve znaša od 150 do 300 EUR, dodatno pa prištejemo še po 50 EUR na mejnik. Označitev meje znaša od 100 EUR + 50 EUR za vsak vključen mejnik. Podobno kot komasacijo, je tudi parcelacijo težko cenovno ovrednotiti, ponavadi pa so cene višje od 400 EUR. Za zakoličbo objekta boste odšteli med 200 in 300 EUR za enodružinski objekt. Cena postopka za določitev etažne lastnine je odvisna od velikosti stavbe in morebitnih pravnih posebnosti v zvezi z določeno nepremičnino. Cena postopka za delitev enodružinske hiše, s pripadajočim zemljiščem, na več stanovanj, se giblje med 750 in 1350€.

  Komu zaupati geodetske storitve? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim geodetom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Pridobite ponudbo:
  Pošlji povpraševanje

  Cena izravnave, ureditve meje


  Cena klasične urediteve meje s petimi točkami. Cena za urejanje meje s pridobivanjem podatkov o obstoječem stanju, pripravo na mejno obravnavo in izdelavo elaborata ureditve meje. Vsak dodatni menik se doplača.

  600.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  840.00 €/kos

  SREDNJA CENA
  1800.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Geodetski posnetek - cena

  Geodetski posnetek potrebujete za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelavo idejnega načrta, legalizacijo, zakoličbo hiše in druge namene. Cena geodetskega posnetka je odvisna od velikosti izmerjenega območja, namena, in težavnosti terena. Cena geodetskega posnetka za hišo ali parcelo se giblje med 300 - 500 € na posnetek.

  Geodetski posnetek - cena
  300 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  400 €/kpl

  SREDNJA CENA
  500 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA

  Druge cene za - Geodetske storitve

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Zakoličba in zvarovanje geodatskih točk

  Cena za zakoličbo in zavarovanje geodetskih gradbenih točk in napravo gradbenih profilov


  kpl

  €/kpl

  Enostavni geodetski posnetek in elaborat geodetskega načrta s certifikatom, ki je potreben za projekt za gradbeno dovoljenje


  kos

  €/kos

  Zakoličba komunalnih vodov

  Cena za označitev komunalnih vodov. Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Obračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.


  kpl

  €/kpl

  Zakoličba objekta

  Kompletna geodetska zakoličba objekta: zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu; vse skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.


  kpl

  €/kpl

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Geodeti - vse kar morate vedeti

  1. Geodezija in geodeti - kaj morate vedeti?

  Geodeti opravljajo terenske meritve stanja v prostoru na podlagi katerih se pripravljajo geodetski načrti in elaborati. Zaradi tega so geodeti nepogrešljivi v gradbeništvu, agronomiji, gozdarstvu, rudarstvu in na številnih drugih področjih. Geodetski načrti so podlaga za projektante, s pomočjo katerih se projektirajo objekti, naselja, ceste, železnice in drugi objekti. Za določitev točk v prostoru si geodeti pomagajo z optičnimi instrumenti, trasirkami, metri, v novejšem času pa tudi z GPSom in LIDAR tehnologijo, ki omogoča izdelavo 3d prostorskih modelov.

  geodeti.jpg
  Geodet pripravi geodetski načrt na podlagi posnetka terena. 

  Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti, kot so: geodetski posnetek, vpis v zemljiški kataster, ureditev meje, označitev meje, parcelacija, komasacija parcele, zakoličba hiše, izravnava meje, evidentiranje zemljišča pod objektom, vpis v kataster stavb, določitev etažne lastnine, vpis v kataster komunalnih naprav, slikanje z dronom itd. Geodetske storitve so regulirane v Zakonu o geodetskih dejavnostih in v Zakonu o evidentiranju nepremičnin.

  1.1 Geodetska služba

  Geodetske službe vzpostavljajo, vodijo in vzdržujejo geodetske podatke, ki nastajajo preko geodetskih posnetkov po celi Sloveniji. Podatki zajemajo evidenco nepremičnin, državne meje, prostorske enote, hišne številke ter kartografske in topografske podatke.

  1.2 Geodetska uprava Republike Slovenije

  Geodetska uprava Republike Slovenije pripravlja predpise s področja geodetske dejavnosti, pripravlja usmeritve za izvajanje nalog, zbira, vzdržuje in vodi geodetske podatkovne baze, skrbi za izobraževanje delavcev, vodi nekatere upravne postopke, izdaja dovoljenja za geodetske storitve in vodi imenik vseh geodetov v Sloveniji.

  1.3 Geodetski inštitut Republike Slovenije

  Geodetski inštitut Republike Slovenije izvaja naloge državne geodetske službe. Na nivoju posamezne občine te naloge izvajajo podjetja s koncesijo, ki skrbijo za kataster komunalnih naprav in topografske načrte.

  1.4 Geodetska podjetja

  Za izvajanje geodetskih storitev mora geodetsko podjetje posedovati posebno dovoljenje, biti vpisano v imenik geodetskih podjetij, imeti zavarovalno pogodbo in zaposlovati vsaj enega geodeta, ki je vpisan v imenik in je opravil strokovni izpit. Za izvajanje dejavnosti mora podjetje posedovati tudi ustrezno tehnično opremo in vozila. Geodetsko podjetje za vsako storitev imenuje odgovornega geodeta.

  2. Kako izbrati geodeta?

  Dober geodet mora imeti ustrezno izobrazbo, geodetske instrumente, vozila in poznavanje prostorske zakonodaje. Na portalu Mojmojster smo za vas zbrali preverjene geodete. Ogledate si lahko njihove storitve, lokacijo, fotografije del in mnenja prejšnjih strank. Če potrebujete geodetske storitve lahko le z nekaj kliki objavite povpraševanje. Zainteresirna geodetska podjetja vam bodo poslala ponudbe, ki jih lahko med seboj primerjate in izberete najboljšega izvajalca.

  3. Geodetske storitve

  Geodetske storitve zajemajo širok spekter dejavnosti.

  3.1 Geodetski posnetek oz. geodetski načrt

  Geodetski načrt natančno prikazuje stanje na določenem območju: hiše, ceste, prometne znake, daljnovode, jaške itd. Na podlagi načrta se odčitajo podatki o terenu (reliefu), objektih, zemljiščih, vodah, daljinskih objektih, rastlinah itd. Geodetski načrt je kombinacija podatkov iz uradnih evidenc in podatkov iz geodetskega posnetka oz. geodetske izmere na terenu. Običajno merilo načrta je 1:1000 za posamezne stavbe in 1:5000 za večje inženirske objekte. K načrtu je priložen tudi geodetski certifikat, ki določa skladnost načrta s prostorsko zakonodajo. Na podlagi geodetskega načrta se pripravi nadaljna projektna dokumentacija za graditev objekta.

  3.2 Ureditev meje

  Kadar je meja vašega zemljišča nejasna oz. ni natančno določena, se obrnite na geodeta za ureditev meje. Za ureditev meje lahko zaprosi lastnik parcele, državni organ ali lokalna skupnost. Po pridobitvi podatkov, se opravi izmera na terenu, čemur sledi mejna obravnava s prisotnostjo vseh lastnikov zemljišč, med katerimi meja poteka. Če lastniki soglašajo z urejeno mejo, se ta vnese v elaborat o ureditvi meje, v primeru nestrinjanja pa se v elaborat vriše vse predlagane različice meje. Najprej se situacijo poskuša razrešiti na ustni obravnavi na geodetski upravi. Kot zadnja možnost pa je predvidena sodna ureditev meje.

  3.3 Označitev meje

  Zakoličba meje v naravi je na centimeter natančna določitev meje na podlagi geodetskih podatkov iz zemljiškega katastra. Zakoličbo se izvede na podlagi strinjanja vseh lastnikov mejnih parcel. Po označitvi meje geodet izdela tehnično poročilo za vse lastnike in geodetsko upravo.

  3.4 Komasacija parcele

  S časom se zgodi, da se zaradi dedovanja in sprememb v prostoru, zemljišča tako razdrobijo, da niso uporabna. Komasacija je proces, pri katerem geodet zemljišča najprej združi ter jih ponovno razdeli v smiselne kose, pri čemer vsak solastnik dobi enak delež v velikosti in vrednosti, kot pred pričetkom procesa. Izdela se tudi elaborat komasacije, pogodba o komasaciji, izjave vseh lastnikov in vnos novih parcel v kataster.

  3.5 Parcelacija

  Parcelacija je postopek spremembe meje, ki zajema združevanje ali deljenje parcel. Pred pričetkom postopka morajo biti urejene meje s sosednjimi parcelami. Nove meje in parcele se zabeležijo v zemljiškem katastru.

  3.6 Zakoličba objekta

  Pred pričetkom gradnje objekta, je njegove zunanje gabarite potrebno natančno določiti tudi v naravi, s čimer se zagotovi skladnost z gradbenim dovoljenjem in načrti. Geodet o zakoličbi obvesti pristojno upravno enoto. Zakoličba hiše se izvede najprej na grobo, s čimer se določijo dimenzije gradbene jame, čemur sledi še ena natančna zakoličba v gradbeni jami. Količke je potrebno zavarovati pred premiki in poškodbami. Zakoliči se tudi občutljivo infrastrukturo v bližini gradbenih del.

  3.7 Izravnava meje

  Lastnika sosednjih parcel se lahko sporazumno dogovorita o izravnavi meje med parcelama, kar omogoča lažje koriščenje obeh zemljišč. Pri izravnavi meje se površina manjše izmed parcel ne sme spremeniti za več kot 500 m2.

  3.8 Evidentiranje zemljišča pod objektom

  Pri vpisu stavbe v kataster oz. evidentiranje stavbe, je potrebno vpisati tudi del zemljišča, ki se nahaja neposredno pod objektom. Geodetsko podjetje napravi posnetek stanja in elaborat evidentiranja stavbe. Evidentiranje parcele pod objektom lahko naroči lastnik zemljišča, investitor, imetnik stavbne pravice ali uporabnik večstanovanjske stavbe.

  3.9 Vpis v kataster stavb

  Brez vpisa stavbe v kataster objektov ni mogoča prodaja, oddajanje, hipoteka nepremičnine ali prijava stalnega prebivališča. Vpis v kataster je obvezen v 30 dneh po končanju gradnje in je tudi pogoj za pridobitev hišne številke. Za vpis objekta v kataster potrebujete geodetski posnetek, uporabno dovoljenje na podlagi katerega geodet izdela elaborat za vpis stavbe v kataster in določitev zemljišča pod stavbo. Za vpis stavbe v kataster lahko zaprosi investitor, lastnik parcele, lastnik objekta, imetnik stavbne pravice ali upravnik.

  3.10 Etažna lastnina

  V večstanovanjskih objektih oz. objektih z več lastniki se lahko izvede določitev etažne lastnine. Na ta način se natančno določi lastništvo, pravice in obveznosti posameznikov nad določenimi deli objekta, kar se zapiše v kataster stavb in zemljiško knjigo. Najprej geodet napravi geodetski posnetek, na podlagi katerega se izdela etažni načrt in ustrezni elaborati. Posamezni deli stavbe tako dobijo svoje identifikacijske številke, čemur sledi sporazum med solastniki o ustanovitvi etažne lastnine. Sporazum je potrebno overiti pri notarju, ki ga vloži v zemljiško knjigo.

  3.11 VPis v kataster komunalnih naprav

  Podatki o infrastrukturi so zbrani v Zbirnem katastru omrežja in objektov javne infrastrukture. Ta vsebuje podatke o javnih cestah, fekalnih vodih, telekomunikacijah, električnih napeljavah, vodovodu in drugih napeljavah. Podatke o javnih napeljavah izdelajo geodetki z meritvami na terenu.

  3.12 Slikanje z dronom

  Ena izmed najnovejših geodetskih storitev je slikanje z dronom. S slikami iz zraka se lažje pridobi podatke o težko dostopnih območjih na podlagi meritev pa je mogoče izdelati tudi računalniški 3d model, ki služi kot podlaga za načrtovanje.

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Geodetske storitve?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Geodetski posnetek za prizidek

  Pozdravljeni,

  gradil bom prizidek in rabim geodetski posnetek, da ga posredujem arhitektu.

  Lp 324 € do 540 €

  ........

  Vpis stavbe v kataster nepremičnin

  Pozdravljeni,

  potrebujem izvajalca za izvedbo vpisa stavbe v kataster nepremičnin.

  Lp 540 € do 900 €

  ........

  Geodetski posnetek za pridobitev gradbenega dovoljenja

  pozdravljeni,

  potrebujem geodetski posnetek za postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Prosim za kontakt.

  Lep pozdrav. 360 € do 600 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Geodetski posnetek, 1600 m2
  Geodetske storitve, Dobrova

  360 € do 600 €

  Cena, Razdelitev ene pravokotne parcele z urejenimi mejami na 2 novi parceln, 1000
  Geodetske storitve, Selnica ob Dravi

  504 € do 840 €

  Cena, Evidentiranje stavbe, po opisu
  Geodetske storitve, Gornji Grad

  540 € do 900 €

  Cena, Geodetski posnetek, 900 m2
  Geodetske storitve, Laško

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetski posnetek, načrt, 900 m2
  Geodetske storitve, Laško

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetska ureditev, po opisu
  Geodetske storitve, Šentjernej

  648 € do 1080 €

  Cena, Izmera, zakoličba, geodetske meritve za gradbeno dovoljenje, Cca 500 m2
  Geodetske storitve, Kresnice

  648 € do 1080 €

  Cena, Geodetske storitve, 5 mejnikov, 2625 m2
  Geodetske storitve, Lenart v Slovenskih Goricah

  756 € do 1260 €

  Cena, Zakoličba hiše za gradnjo, 750 m2
  Geodetske storitve, Dobrova

  630 € do 1050 €

  Cena, Vpis vrstne hiše v kataster stavb., po opisu
  Geodetske storitve, Ljubljana - Šentvid

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetski posnetek, 1050m2
  Geodetske storitve, Vipava

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetski posnetek parcele, 355 m2
  Geodetske storitve, Ljubljana - Črnuče

  324 € do 540 €

  Cena, Ureditev meje, po opisu
  Geodetske storitve, Kapla

  756 € do 1260 €

  Cena, Geodetski posnetek, 968 m2
  Geodetske storitve, Dobrova

  324 € do 540 €

  Cena, Izravnava meje, Po opisu
  Geodetske storitve, Tolmin

  756 € do 1260 €

  Cena, Zakoličba objekta za potrebe novogradnje, Po opisu
  Geodetske storitve, Dol Pri Ljubljani

  630 € do 1050 €

  Cena, Geodetski posnetek, 860 m2
  Geodetske storitve, Nova Gorica

  324 € do 540 €

  Cena, Geodetski posnetek, 2372 m2
  Geodetske storitve, Šmartno Ob Paki

  324 € do 540 €

  Cena, Zakoličba objekta, po opisu
  Geodetske storitve, Ivančna Gorica

  648 € do 1080 €

  Cena, Odmera in postavitev mejnikov, 4-6 mejnikov
  Geodetske storitve, Šmartno Pri Litiji

  756 € do 1260 €

  Cena, Geodetski posnetek, 1100m2
  Geodetske storitve, Domžale

  270 € do 450 €

  Cena, Svetlobno-tehnična ocena vpliva na sosednje objekte, 300 m2
  Geodetske storitve, Ljubljana - Polje

  630 € do 1050 €

  Cena, Izravnava meje, Po opisu
  Geodetske storitve, Čemšenik

  630 € do 1050 €

  Cena, Izmero parcel in postavitev meje, 9x
  Geodetske storitve, Brežice

  450 € do 750 €

  Cena, Odmera gradbene parcele, 874 m2
  Geodetske storitve, Trebnje

  756 € do 1260 €

  Cena, Geodetske storitve-izmera, Po opisu
  Geodetske storitve, Ptuj

  630 € do 1050 €

  Cena, Zakoličba stanovanjske hiše, 6 tock
  Geodetske storitve, Grobelno

  630 € do 1050 €

  Cena, Geodetske storitve, Po opisu
  Geodetske storitve, Šoštanj

  630 € do 1050 €

  Cena, Geodetski posnetek, 1150 m2
  Geodetske storitve, Postojna

  324 € do 540 €

  Cena, Etažiranje stanovanjske hiše, 1200m2
  Geodetske storitve, Komenda

  315 € do 525 €

  Cena, Etažiranje hiše, 300 m2
  Geodetske storitve, Ljubljana

  315 € do 525 €

  Cena, Geodetski posnetek za stavbo, Po opisu
  Geodetske storitve, Vrhnika

  324 € do 540 €

  Cena, Vpis stavbe in postavitev mejnikov, po opisu
  Geodetske storitve, Loče

  648 € do 1080 €

  Cena, Vpis stanovanja, po opisu
  Geodetske storitve, Kranj

  360 € do 600 €

  Cena, Odmera parcele in ureditev meje, po opisu
  Geodetske storitve, Izola - Isola

  756 € do 1260 €

  Cena, Postavitev mejnikov, po opisu
  Geodetske storitve, Komen

  756 € do 1260 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Geodetske storitve cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  214+ podjetij za Geodetske storitve
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane