POGOJI UPORABE

I. Splošno

1. člen

O splošnih pogojih

Vsebina Splošnih pogojev uporabe spletnega mesta Mojmojster.net se nanaša na vse oblike uporabe vsebin in storitev na spletnih straneh Mojmojster.net ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med upravljalcem ter uporabniki spletne strani mojmojster.net.

Lastnik spletnega mesta Eforma d.o.o. si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev uporabe MojMojster.net brez predhodnega opozorila uporabnikov.

2. člen

Uporabljeni pojmi

Spletno mesto z informacijami o gradnji MojMojster.net v lasti podjetja Eforma d.o.o. je v nadaljevanju SPLETNO MESTO.

Lastnik, razvojni akter in upravljalec spletnega mesta MojMojster.net je podjetje Eforma d.o.o. je v nadaljevanju: SKRBNIK.

Skrbnik je tudi hkrati tudi UPRAVLJALEC Z OSEBNIMI PODATKI.

Spletno mesto je namenjeno uporabi obiskovalcem - investitorjem. To so zasebniki, podjetja ali institucije, ki nameravajo graditi ali prenavljati in iščejo izvajalca ali zgolj informacije o gradnji, so v nadaljevanju: UPORABNIKI.

Osebni in tehnični podatki, ki jih uporabniki oddajo v spletni formi z namenom iskanja izvajalca za svoj gradbeni, obrtniški ali projektantski projekt so v nadaljevanju: POVPRAŠEVANJE

Spletno mesto je namenjeno uporabi izvajalcem. To so gradbena, obrtniška ali inžinersko-projektantska podjetja, so v nadaljevanju: IZVAJALCI.

Kriteriji, ki jih spletno mesto uporablja pri izbiri izvajalcev za posredovanje povpraševanja se nanašajo na velikost ekipe izvajalca, njegovo lokacijo, zasedenost, odzivnost, ki sestavljajo oceno v nadaljevanju: KRITERIJI.

Spletno mesto glede na vrsto storitve po e-poštnem sporočilu ali na spletnem mestu obvešča izvajalce, ki ustrezajo kriterijem. Ti izvajalci so: PRIMERNI IZVAJALCI.

Spletno mesto je namenjeno uporabi podjetjem, ki oglašujejo; pogoje uporabe spletnega mesta določujejo individualne pogodbe o sodelovanju so v nadaljevanju: OGLAŠEVALCI

Izvajalci in oglaševalci so hkrati tudi obdelovalci osebnih podatkov, v nadaljevanju; OBDELOVALCI.

3. člen

Uporaba in zlonamerno ravnanje

Kakršnakoli uporaba spletnega mesta www.mojmojster.net, ki bi lahko poškodovala, onemogočila, preobremenila ali škodila spletni strani, tehnični opremi ali podjetju spletno mesto ni dovoljena. Upravljavec si pridržuje pravico, da nemudoma odstraniti s seznama uporabnikov tiste, ki bi kršili ta pravila ali kako drugače škodovali spletnem mestu Mojmojster.net, drugim uporabnikom, izvajalcem ali oglaševalcem.

V primeru ponavljajočih kršitev iste pravne osebe ali zasebnika, ki bi podjetju spletno mesto povzročala poslovno škodo, si spletno mesto pridružuje pravico do sprožitve pravnega spora.

4. člen

Prizadevanje za točnost informacij

Skrbnik si prizadeva za točnost in ažurnost informacij na vseh delih spletnega mesta. V kolikor pride do ugotovitve za netočnost informacij, skrbnik izkazuje pripravljenost k odpravi napak na utemeljeno opozorilo uporabnika ali izvajalca. Skrbnik se bo na odzval v 7 delovnih dneh po prejetem pisnem opozorilu. Skrbnik ne odgovarja za točnost podatkov.

5. člen

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto si bo prizadevala zagotoviti nemoteno in brezhibno delovanje spletne strani, ažurnost in točnost vsebin in vzpostavitev delovanja spletne strani v primeru izpada delovanja.

Uporabniki vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Uporabnik se zavezuje, da spletne strani ne bo uporabljal za nezakonite namene, v nasprotju z določili zakonodaje ali etičnimi in moralnimi standardi.

Vse informacije, ki so objavljene ali posredovane uporabnikom ali izvajalcem, so informativne narave. Za njihovo točnost skrbnik ne jamči ali odgovarja. Skrbnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo pravnim ali fizičnim osebam, ki je bila povzročena zaradi uporabe informacij na spletnem mestu.

Skrbnik ni izvajalec gradbeno-obrtniških del ali prodajalec gradbeno-obrtniškega materiala ali materiala za opremo prostorov, za to ne odgovarja za napake ali škodo, ki so jo povzročili delavci ali prodajalci podjetij, ki so registrirana na spletnem mestu. Skrbnik ni dolžan reševati reklamacij ali drugih sporov.

Uporabnik in izvajalec sklenete medsebojno razmerje izven spletnega mesta, zato skrbnik s tem ni povezan ali v ta odnos ne posega.

Spletno mesto ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin oziroma nedosegljivost spletne strani, za motnje pri dostopu do ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost le-te ali katerokoli drugo napako na in v zvezi s spletno stranjo.

Spletno mesto tudi ne odgovarja za škodo, ki utegne nastati na strojni opremi, programski ali drugi opremi uporabnika zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus, itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.

Spletno mesto lahko na spletni strani uporablja povezave do drugih spletnih strani, ki niso pod nadzorom podjetja spletno mesto. Za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na spletnih straneh tretjih oseb spletno mesto ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti.

Uporabnikom svetujemo, da skrbno preberejo pogoje uporabe in izjave o zasebnosti na vseh spletnih straneh tretjih oseb pred uporabo takšne spletne strani oziroma preden preko njih objavijo ali posredujejo svoje osebne ali druge podatke.

6.člen

Avtorske pravice

Avtorske pravice za vse vsebine in povpraševanja so last skrbnika, zato je njihovo razmnoževanje ali uporaba na drugih spletnih mestih prepovedana v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), razen za vsebine, ki so jih ustvarili izvajalci ali oglaševalci, pri čemer veljajo ista določila ZASP.

Vsebina in informacije na spletni strani so za uporabnikovo osebno, nekomercialno uporabo in ne smejo biti prenesene, kopirane, predelane ali razdeljene za komercialno uporabo, z izjemo tiste vsebine na voljo posebej za prenos in izrecno določene za ta namen. Uporabnik lahko natisne ali objavi na družbenih omrežjih le dele spletne strani, ki so namenjene za osebno uporabo.

Vsebina spletne strani razen profilov podjetij, t.i. besedila člankov in drugih prispevkov, slike, grafike, postavitve, so avtorska dela in last spletnega mesta. Navedene vsebine je dovoljeno dobesedno navajati, povzemati, reproducirati, predelovati, distribuirati v komercialne namene izdaje revij, publikacij ali v drugih medijskih objavah samo v primeru, da se spletno mesto navede kot vir z aktivno spletno povezavo do spletnega mesta.

Vsebina spletnega profila posameznega izvajalca in vsa intelektualna lastnina izvajalca je last izvajalca. Vsebine in intelektualna lastnina izvajalca je objavljena izključno z izvajalčevo ustno ali pisno privolitvijo. Na zahtevo izvajalca, ki je lahko pisna ali ustna, skrbnik nemudoma umakne intelektualno lastnino ali izbriše profil izvajalca. Vso svojo avtorsko vsebino profila, predvsem pa slike referenc in opise lahko izvajalec ureja sam ali s pomočjo skrbnika.

II. Varovanje osebnih podatkov

7. člen

Splošno o politiki zasebnosti spletnega mesta

S to Politiko zasebnosti spletno mesto določa pravice in obveznosti uporabnikov spletne strani, pri čemer je pomembno to, da spletno mesto spoštuje in varuje vse pridobljene osebne podatke uporabnikov skladno z veljavno zakonodajo in se zavezuje, da bodo vsi osebni podatki, pridobljeni preko ali z uporabo spletne strani, skrbno varovani ter uporabljeni izključno za namen, za katerega so bili posredovani. Politika zasebnosti je del Pogojev uporabe, spletno mesto si pridržuje pravico do spremembe le-te kadarkoli. Uporabnika zavezuje Politika in Zakon, ki je veljaven v trenutku obiska ali uporabe spletne strani.

Podatki o pravnih osebah in dostop do teh podatkov

Skrbnik zbira, hrani in obdeluje le tiste podatke o pravnih osebah, ki so javno dostopni, takšni, ki jih je mogoče iz javno dostopnih virov povzeti, to so predvsem:

 • ime podjetja,
 • registrirane dejavnosti,
 • telefonska številka,
 • naslov podjetja,
 • zastopnik,
 • splošni opis dejavnosti podjetja.

Del podatkov je javno dostopen na spletnem mestu, do določenih podatkov pa lahko odstopajo le oglaševalci preko posebne spletne strani v njihovem uporabniškem računu.
Oglaševalci lahko odstopajo do imena podjetij in telefonske številke podjetij, za podjetja ki so izrazila interes za določeno povpraševanje.

8.člen

Skladnost z zakonodajo in uredbami

Skrbnik spletnega mesta se zavezuje, da bo ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in za zagotavljanje pravic posameznikov, kot jih določa Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES[1] (v nadaljevanju Splošna uredba o varstvu podatkov) in vsakokrat veljaven zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. člen

Obdelava osebnih podatkov s strani spletnega mesta

Spletno mesto, ki obvešča obdelovalce o povpraševanjih, izvaja naslednje storitve obdelave osebnih podatkov:
- obdelava in dopolnjevanje povpraševanj z dodatnimi tehničnimi informacijami o povpraševanju,
- telefonski pogovori z uporabniki,
- ugotavljanje resnosti uporabnikov,
- objava povpraševanj primernim izvajalcem,
- posredovanje informacij o projektih obdelovalcu povpraševanj.

10. člen

Namen obdelave osebnih podatkov za obdelovalce

Obdelovalec lahko osebne podatke obdeluje le za namene izvedbe projekta v povpraševanju ali za namene svetovanja za posamezno povpraševanje, ki bi kasneje lahko privedla do izvedbe projekta. Dovoljena obdelava in uporaba osebnih podatkov obsega naslednje storitve:
- obdelava in dopolnjevanje povpraševanj s potrebnimi tehničnimi informacijami,
- telefonski pogovori z uporabniki,
- ugotavljanje resnosti uporabnikov,
- prodajne in komercialne aktivnosti samo za namene izvedbe ali svetovanja za posamezno povpraševanje.

Obdelovalec osebnih podatkov bo le te sprejel in jih obdeloval zgolj za navedene namene izvajanja storitev iz prvega odstavka tega člena. Z osebnimi podatki bo ravnal skrbno in bo zagotavljal njihovo varovanje skladno s pravili Splošne uredbe o varstvu podatkov in vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja varovanje osebnih podatkov.

11. člen

Prenos podatkov in obveščanje o povpraševanjih

Upravljavec bo obdelovalcu za namene iz prejšnjega člena na spletnem mestu in po elektronski pošti posredoval naslednje podatke:
- Ime, priimek,
- telefonska številka
- elektronski poštni naslov,
- lokacija projekta,
- tehnični podatki o projektu, ki niso osebni podatki in lahko obsegajo tudi datoteke, ki jih je uporabnik priložil k povpraševanju.

12. člen

Obveznosti obdelovalca

Obdelovalec se za izvajanje obveznosti po tej pogodbi zavezuje:
(1) da osebnih podatkov ne bo uporabil za drug namen, kot za izvajanje storitev na podlagi pogodbe med upravljavcem in obdelovalcem in za izvajanje obveznosti na podlagi zakona ali predpisa EU;
(2) na zahtevo upravljavca sodelovati in posredovati vse informacije za zagotavljanje pravic posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo;
(3) zagotavljati upravljavcu vse informacije in podporo pri obravnavi zahtev posameznikov ali zaradi izvajanja nadzora nadzornih organov ves čas veljavnosti pogodbe in tudi po izteku pogodbe o izvajanju storitev za upravljavca;
(4) obveščati upravljavca o statusnih ali drugih spremembah pri obdelovalcu, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih obveznosti;
(5) upravljavcu zagotoviti vse potrebne informacije, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh njegovih obveznosti ter omogočiti preverjanja, vključno s kontrolami, ki jih izvede upravljavec ali z njegove strani pooblaščena oseba ter sodelovati pri njihovi izvedbi;
(6) da vedno pravočasno obvesti upravljavca, če meni, da je določeno navodilo iz pogodbe ali dogovora ali na njuni podlagi v nasprotju z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

13. člen

Obveznosti upravljavca

(1) Upravljavec je odgovoren za ustrezno pravno podlago za pridobivanje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih posreduje obdelovalcu.
(2) Upravljavec se prav tako zavezuje obveščati obdelovalca o posebnostih in obveznostih obdelovalca za zagotavljanje pogodbenih obveznosti ter o morebitnih znanih tveganjih glede zagotavljanja pravic posameznikom, katerih osebni podatki se obdelujejo.

14. člen

Varovanje podatkov

(1) Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta sodelovali pri zagotavljanju ustreznih organizacijskih in tehničnih ukrepov za varovanje osebnih podatkov in odpravljanju ali zmanjševanju tveganj povezanih z varnostjo osebnih podatkov. Obdelovalec se zavezuje, da bo pri tem upošteval določila predpisov s področja varstva osebnih podatkov.

(2) Obdelovalec se posebej zavezuje:
- 1. s prejetimi osebnimi podatki ravnati skladno z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov in zakona, ki določajo standarde varovanja osebnih podatkov tako, da bo zagotavljal ustrezne organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za varno pridobivanje, obdelavo in pošiljanje osebnih podatkov;
- 2. zagotoviti, da bodo pri njem pooblaščene osebe za obdelavo osebnih podatkov, ki so predmet te pogodbe, ves čas obdelovanja podatkov in tudi po prenehanju obdelovanja, zavezane k varovanju zaupnosti podatkov;
- 3. zagotavljati spremljanje varnosti osebnih podatkov in v primeru ugotovljenih razlogov za povečano tveganje za varnost osebnih podatkov ali v primeru kršitve takoj o tem obveščati upravljavca in izvesti vse potrebne ukrepe za odpravo ali zmanjšanje nastalih tveganj na najmanjšo možno mero;
- 4. v primeru nastanka kršitve varnosti osebnih podatkov (npr. uničenje podatkov, vdor v informacijski sistem ali v prostore obdelovalca, nepooblaščen dostop, itd.) o tem takoj oziroma v najkrajšem možnem času in ne kasneje kot v roku 2 dni, obveščati upravljavca ter izvesti vse možne ukrepe za prenehanje kršitve in odpravo škodljivih posledic. Obdelovalec mora ves čas sodelovati z upravljavcem z namenom odprave ali zmanjšanja posledic kršitve, ugotavljanja morebitne škode, izvedbe zakonskih obveznosti glede obveščanja nadzornega organa in posameznikov ter izvajanja navodil nadzornega organa.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, spletno mesto uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbira, a vendar lahko pride nenamenoma do zlorabe. Ker spletna stran podjetja spletno mesto uporablja in se navezuje na določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, spletno mesto ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh in svetuje uporabniku, da prebere Politike zasebnosti na teh straneh.

15. člen

Odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov

Izključno odgovornost za verodostojnost osebnih podatkov in kontaktnih informacij prevzame uporabnik. Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov.. Uporabnik obenem potrjuje, da je bil seznanjen z dejstvom, da ima vsak posameznik pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov) - razen če je ta pravica omejena z veljavnimi predpisi. spletno mesto bo v tem primeru storila vse potrebno za takojšnjo izpolnitev te zahteve. V kolikor ima uporabnik kakršnakoli vprašanja v zvezi s to Politiko zasebnosti, se lahko obrne na podpora@mojmojster.net.

16. člen

Beleženje neosebnih podatkov in piškotki

Kadar koli uporabnik dostopa na spletno stran, se splošni, neosebni podatki (uporabniki spletnega iskalnika, število obiskov, povprečen čas obiska na spletni strani, obiskane strani) avtomatično beležijo (ne kot del prijave). Te informacije spletno mesto uporablja za merjenje privlačnosti naše spletne strani in izboljševanje vsebin in uporabnosti. Podatki niso predmet nadaljnje obravnave in niso posredovani tretji stranki.

17. člen

Hranjenje podatkov

Osebne podatke hrani toliko časa, kolikor je potrebno, da uporabnik doseže namen, za katerega je te podatke oddal. Namen hranjenja podatkov je uspešna realizacija povpraševanja in zagotavljanje dostopa do informacij o izvajalcih in povpraševanju, tudi ko je bilo že zaključeno, za potrebe revidiranja ali za potrebe ponovne objave povpraševanja. Osebne podatke na zahtevo stranke lahko upravljavec anonimizira ali v celoti izbriše, vendar v tem primeru ne more zagotavljati enake uporabniške izkušnje.

III. Uporaba spletnega mesta za uporabnike

18. člen

Oddaja in zaključevanje povpraševanja

Uporabniki lahko uporabljajo spletno mesto na način, da oddajo povpraševanje izbranim izvajalcem ali na način, da skrbnik izbere primerne izvajalce za projekt.

Uporabnik se mora ob oddaji povpraševanja strinjati s splošnimi pogoji uporabe in politiko zasebnosti. Ko uporabnik izpolni formo za povpraševanje, na elektronski poštni naslov prejeme sporočilo s povezavo za dokončno potrditev povpraševanja, kjer se ponovno strinja z splošnimi pogoji in politiko zasebnosti.

Če uporabnik ne odda popolnih podatkov v spletni formi za povpraševanje, še posebej telefonske številke, skrbnik povpraševanja uporabnika pozove, da podatke posreduje. Če v enem delovnem dnevu podatkov ne dobi, skrbnik povpraševanja ne obravnava.

V primeru, da skrbnik glede na pretekle izkušnje sklepa, da za povpraševanje ne bo zanimanja s strani izvajalcev, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.

Če skrbnik glede na pretekle izkušnje ugotovi, da je uporabnik kršil veljavne splošne pogoje MojMojster, se lahko odloči, da povpraševanja ne bo obravnaval.

Skrbnik ne odgovarja ali jamči odziva izvajalcev ali oddane ponudbe. Uporabnik je dolžan sam navezati stik s predlaganimi podjetji.

Če uporabnik želi, da je povpraševanje še vidno izbranim izvajalcem, vendar ni več vidno ostalim izvajalcem, ga lahko skrije iz spleta.

Ob zaključku projekta uporabnik lahko zaključi povpraševanje in poda oceno za izvajalca, v primeru, da je bil izbran.

Skrbnik se zavezuje, da bo varoval vse osebne podatke, vključno s kontaktnimi podatki, elektronskimi poštnimi naslovi in telefonskimi številkami v skladu z Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Posredovanja kontaktov izvajalcem tretjim osebam ali posredovanja drugim tretjim osebam skrbnik izrecno ne dovoljuje. V primeru, da sumi, da bo uporabnik zlorabljal povpraševanja, lahko brez to brez opozorila ali utemeljitve uporabnikom prepreči uporabo sistema.

19. člen

Ostale vsebine

Uporabnik lahko uporablja vse dele spletnega mesta, ki so javno obljavljene. Te vsebine so:
- članki, vodiči in nasveti,
- kalkulator,
- imenik,
- baza cen projektov,
- profili izvajalcev,
- trgovina s produkti.

Informacije v ostalih vsebinah so informativne narave in ustvarjene s strani skrbnika ali drugih avtorjev. Za njihovo natančnost in točnost skrbnik ali avtorji ne odgovarjajo.

VI. Uporaba spletnega mesta za IZVAJALCA

20. člen

Pogoji za sodelovanje

Pogoj za sodelovanje v sistemu je spletni profil izvajalca, ki se ustvari ob registraciji. Pogoji, ki so obvezni, so:

 • da je izvajalec pravna oseba, s.p. ali d.o.o.,
 • da izkazuje pozitivno poslovanje podjetja,
 • da je pravna oseba registrirana za dejavnost, za ki jo ponujala uporabnikom na spletnem mestu,
 • da ima veljaven elektronski poštni naslov in delujočo mobilno telefonsko številko.

21. člen

Prejemanje povpraševanj

Izvajalci, ki so registrirani v spletnem mestu, lahko prejemajo povpraševanja in oddajajo ponudbe. Na spletnem mestu imajo možnost dostopa do vseh informacij, ki so ključne za izvebo projekta, vključno s kontaktnimi podatki. Skrbnik vse podatke predhodno preveri ali jih preveri na poziv izvajalca. V primeru, da je uporabnik zaključil povpraševanje, je dostop do podatkov onemogočen. Skrbnik ne more vplivati na odločitev uporabnika o izvedbi projekta.

V primeru, da skrbnik ugotovi, da je uporabnik že prej kršil pogoje uporabe ali drugače zlorabljal spletno mesto, manipuliral z izvajalci ali jih drugače oškodoval, o tem obvesti izvajalce.

Skrbnik ne jamči za namero o izvedbi projekta iz strani uporabnika, ki je oddal povpraševanje. Prav tako skrbnik ne jamči za uporabnikovo odzivnost na telefonske klice ali sporočila.

Skrbnik jamči, da so podatki o uporabnikih taki, kot so jih uporabniki vnesli v spletno formo za oddajo povpraševanja in da vanje ne posega ali jih ne spreminja, razen, ko ugotovi, da so pomanjkljivi ali nerazumljivi.

Skrbnik se zavzema za posredovanje povpraševanj uporabnikov, ki so izrazili resno namero o izvebi projekta. Resnost namere skrbnik ugotavlja glede na interne parametre.

22. člen

Omejitve, število povpraševanj in paketi

Število povpraševanj je odvisno od tega, kateri paket ima izvajalec aktiviran oz. v kakšnem razmerju je do skrbnika. Paketi in podrobna ponudba paketov je definirana na strani za registirane izvajalce.

Vsebina in ponudba paketov se lahko spreminja brez predhodnega opozorila.

Izvajalec ima na začetku določeno število povpraševanj brezplačno. Število brezplačnih povpraševanj se lahko spreminja.

Po izteku obdobja brezplačnih povpraševanj se mu možnost prejemanja povpraševanj lahko onemogoči vse dokler ne sklene enega izmed naročniških paketov.

Skrbnik lahko izvajalcem ponudi samo toliko povpraševanj, kot jih je dejansko bilo oddanih s strani uporabnikov.

23. člen

Kategorije storitev za povpraševanja

Izvajalci lahko prejemajo povpraševanja samo za kategorije storitev, za katere so registrirani oz. za kategorije, ki jih izvajajo v podjetju. Uporaba spletnega mesta za podjetja, ki posredujejo delovno silo ali projekte ter za inženiring podjetja ni dovoljena, razen v izjemnih primerih, ki jih določi skrbnik. Ta razmerja se s tovrstnimi izvajalci sklenejo individualno.

V izjemnih primerih lahko izvajalci posredujejo povpraševanja stalnim sodelavcem v primeru, da so za izvedbo projekta potrebne kategorije storitev, ki jih izvajalec ne izvaja.

24. člen

Vrednost povpraševanj

Skrbnik predhodno oceni vrednost vsakega povpraševanja. Povpraševanja klasificira na povpraševanja male, srednje in velike vrednosti. Kriterije za manjša in večja povpraševanja skrbnik lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Skrbnik lahko prav tako kadarkoli določi tudi druge ali več razredov vrednosti povpraševanj. Število povpraševanj male, srednje in velike vrednosti, ki jih izvajalec lahko prejme, je odvisno od sklenjenega paketa. Aktualni paket si predstavljeni na strani www.mojmojster.net/paketi

25. člen

Spletni profil izvajalca

Spletni profil izvajalca je spletna stran izvajalca na spletnem mestu. Spletni profil postavi skrbnik ali izvajalec sam. Spletni profil se ustvari ob registraciji izvajalca.

V primeru, da registracijo upravi skrbnik, določi osnovne vsebine in opis podjetja. V primeru, da izvajalec svoje podjetje registrira sam, vnese obvezne podatke v formo, ki postanejo del vsebin spletne strani.

Vse vsebine lahko izvajalec ureja sam, v izjemih primerih pa lahko prosi skrbnika za pomoč pri urejanju vsebin.

Skupne vsebine na spletnem profilu so:

 • slikovne reference z opisi,
 • opisi podjetja,
 • neomejeno število drugih tekstualnih vsebin.

Za vsebine na profilih skrbnik spletnega mesta ne odgovarja. Vsa vsebina spletnega profila izvajalca in vsa intelektualna lastnina izvajalca je last izvajalca. Vsebine in intelektualna lastnina izvajalca je objavljena izključno z izvajalčevo ustno ali pisno privolitvijo. Na zahtevo izvajalca, ki je lahko pisna ali ustna, skrbnik nemudoma umakne intelektualno lastnino ali izbriše profil izvajalca. Vso svojo avtorsko vsebino profila lahko izvajalec ureja sam ali s pomočjo skrbnika.

26. člen

Ocena izvajalca

Ocena izvajalca je objektivna ocena, sestavljena iz večih faktorjev, ki jih zbere skrbnik ali se določijo na podlagi sodelovanja z izvajalcem. Oceno sestavljajo naslednji faktorji:

 • število let na trgu od ustanovitve podjetja,
 • strokovna priporočila in priporočila strank,
 • število referenc in opremljenost spletnega profila izvajalca,
 • odzivnost izvajalca.

Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za oceno, torej spremembe ali dodajanja faktorjev brez predhodnega opozorila.

27. člen

Izključitev izvajalca

Izključitev izvajalca iz sistema se izvede:

 • če niso več izpolnjeni osnovni pogoji za sodelovanje iz člena 9.1.
 • na podlagi argumentirane reklamacije izvedbe, s pisnim in slikovnim dokaznim materialom, ki ga predloži uporabnik
 • na podlagi negativne ocene sodnega izvedenca o opravljenem delu
 • na podlagi negativne ocene skrbnika o opravljenem delu
 • v primeru neplačila zapadlih obveznosti
 • v primeru ugotovitve nepooblaščenega posredovanja osebnih podatkov tretjim osebam.

Skrbnik o izključitvi izvajalca obvesti po pošti, telefonsko ali po e-pošti v roku treh dni od izključitve. Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kriterijev za izključitev.

VII. Drugo

28. člen

Sprememba splošnih pogojev

Ponudnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev, o čemer mora na običajen način vnaprej obvestiti uporabnike na spletnem mestu. Spremembe veljajo od trenutka objave na spletnem mestu. Ponudnik se obvezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem mestu.

29. člen

Pristojnost za spore

Sporazum o sprejemu teh splošnih pogojev je sklenjen v Mariboru. Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Morebitne nastale spore iz te pogodbe bodo vpletene stranke reševale sporazumno. V nasprotnem primeru lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Mariboru.

V Mariboru, 20. 5. 2018

Splošni pogoji veljajo do preklica ali do predhodne vsebinske spremembe.

Martin Pelcl, direktor

Eforma d.o.o.
Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor
d.št.: SI 76619982

SLOVENIA
MOJMOJSTER.NET

Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
2000 Maribor

00386 40 145 800

KONTAKTI

Povpraševanja: 051 216 651
Podjetja: 040 145 800

REGIONALNE STRANI

www.daibau.com
www.daibau.at
www.mojmojster.net
www.emajstor.hr
www.daibau.rs
www.daibau.sk
www.daibau.ro
© 2020 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane