Za področje

  Energetska izkaznica - cena in izdelava energetske izkaznice

  Koliko stane energetska izkaznica in zakaj jo potrebujemo? Energetska izkaznica stavbe je obvezna pri novih stavbah, prodaji in nekaterih primerih oddajanja v najem. Osnovna energetska izkaznica za enodružinsko hišo povprečne velikosti se vrti med 300 in 400 EUR. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let, razen v primeru, če na objektu naredite bistvene spremembe, ki vplivajo na porabo energije, kot so vgradnja večjih oken, prizidava,… Če želite prodati vaše stanovanje v večstanovanjskem objektu, se vam najbolj splača, da energetsko izkaznico izdelate za celoten blok, saj vas bo stala veliko manj. Za konec pa še pozor! Kazen za lastnike, ki objekt oddajajo, oziroma prodajajo brez energetske izkaznice je 300 EUR, za tiste, ki ga oglašujejo brez omenjenega dokumenta pa 250 EUR.

  Komu zaupati izdelavo energetske izkaznice? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim izdelovalcem energetskih izkaznic v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Hitro povpraševanje - enostavno in brezplačno do dobrih mojstrov!
  Pošlji povpraševanje

  Energetska izkaznica - cena

  Energetska izkaznica stavbe je po zakonu obvezen dokument, ki ga potrebujete za prodajo, nakup ali najem nepremičnine. Cena energetske izkaznice je odvisna od velikosti merjenega objekta (stanovanje, enodružinska hiša ali večstanovanjski objekt), dodelava projektne dokumentacije, lokacije objekta, razgibanosti objekta ter seveda od izvajalca. Cena je različna tudi glede na metodo izračuna: računska energestka izkaznica je cenejša vednar manj natančna od merjene energestke izkaznice.

  Energetska izkaznica - cena
  150 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  315 €/kpl

  SREDNJA CENA
  480 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA

  Vodič po povprečnih cenah: Energetska izkaznica (2024)

  Kako so Vam koristile te informacije?

  https://vsebovredu.triglav.si/prirocniki/zavarovanje-doma?p=01&utm_campaign=dom&utm_medium=banner&utm_source=moj-mojster&utm_term=affiliate

  Energetske izkaznice – vse kar morate vedeti 

  1. Energetska izkaznica stavbe – splošne informacije 

  1.1 Energetska izkaznica je listina o energetski učinkovitosti 

  Energetska izkaznica je uradna listina, na kateri najdemo podatke o energetski učinkovitosti stavbe in priporočila za povečanje učinkovitosti. V EU porabimo tako v poslovnih kot stanovanjskih objektih kar 40% skupne končne porabe energije, skoraj takšen pa je tudi delež emisij CO2. Dejstvo je, da se prav v gradbeniškem in nepremičninskem sektorju skriva velik neizkoriščen potencial za prihranke energije in posledično tudi denarja, boljša ureditev in nadzor tega področja pa lahko veliko prispeva tudi k strategiji prehoda v brezogljično družbo. Evropska unija je začela ta sektor podrobneje urejati leta 2002 z direktivo 2002/91/ES. Ta ureja energetsko učinkovitost stavb, poleg energije za ogrevanje prostorov pa zajema tudi hlajenje prostorov, gretje vode, umetno prezračevanje prostorov in razsvetljavo v stavbah. 

  Energetska izkaznica
   Energetska izkaznica nam pove, kako energijsko učinkovita oz. potratna je neka stavba

   

  1.2 Zakaj je energetska izkaznica pomembna? 

  Energetska izkaznica je pomembna vsaj iz dveh razlogov. Najprej seveda za zagotavljanje in uresničevanja zmanjševanja onesnaževanja okolja, ki je v eri globalnega segrevanja toliko pomembnejše, nato pa je sila uporabna tudi za informiranje potrošnikov. Energetska izkaznica nam namreč pove, kako učinkovita oz. potratna je neka stavba ali preprosteje povedano, koliko denarja bomo morali odšteti vsako zimo zaradi toplotnih izgub stavbe in koliko vsako poletje zaradi pretiranega pregrevanja. Ob zanimanju za nakup nepremičnine je tak podatek nujen, saj bo energetsko neučinkovita ali slabo učinkovita stavba zahtevala ali temeljito prenovo ali pa zelo visoke stroške, kar vpliva na ceno nakupa. Zato toplo priporočamo, da pred morebitnim nakupom (pa tudi najemom) stavbe vedno preverite, kakšna je energijska učinkovitost stavbe – ta podatek pa nam pove prav energetska izkaznica. 

  1.3 Povečanje energijske učinkovitosti stavbe 

  Pomembno je poudariti, da energetska izkaznica ne vsebuje le podatkov o konkretni energijski učinkovitosti stavbe, torej o energijskem razredu stavbe, pač pa vsebuje tudi priporočene ukrepe, s katerimi bi se energijsko učinkovitost dalo povečati. Gre za nadgradnjo nalepk o energijski učinkovitosti na električnih aparatih, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu, saj nam poda tudi pomembne informacije o možnih ukrepih za izboljšavo, česar na teh nalepkah ni. Dodatna prednost, ki jo s svojimi priporočili prinaša energetska izkaznica, je ta, da priporočila niso popolnoma splošna, pač pa izdelana na podlagi analize in ogleda stavbe, na katero se energetska izkaznica nanaša. Priporočila se prav tako orientirajo po podobnih primerih, ki jih črpajo iz svoje baze podatkov. 

  1.4 Kdo določa mejne vrednosti? 

  Države članice Evropske unije so zadolžene zato, da same določijo minimalne zahteve, ki naj veljajo na področju energetske učinkovitosti v njihovi državi tako za novogradnje kot obstoječe  objekte, ki se ali pa se bodo obnavljali. To je tudi edino smiselno, saj v različnih državah veljajo različni podnebni pogoji, ki vplivajo na rabo energije skozi leto. Dovoljene vrednosti oz. minimalne zahteve v Sloveniji določa pravilnik PURES (Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah) iz leta 2010, ki ga lahko najdemo tudi na spletu.  (Ur. l. RS št. 52/2010) 

  1.5 Koliko časa velja energetska izkaznica? 

  Energetska izkaznica ima veljavnost deset let, razen če se na objektu zgodijo bistvene spremembe, ki vplivajo na rabo energije. To bi lahko bila vgradnja večjih oken ali prizidek. 

  1.6 Izdaja energetske izkaznice 

  Energetske izkaznice lahko teoretično izdaja kdor koli, ki je uspešno opravil temu namenjen tečaj. Uspešno opravljeno usposabljanje, ki vključuje tudi končni preizkus znanja, vodi do pridobitve licence neodvisnega strokovnjaka. Tečaje izvajajo različne organizacije v skladu s predpisanimi zakoni Republike Slovenije, ki urejajo učinkovito rabo energije. 

  2. Kdaj je potrebna energetska izkaznica? 

  2.1 Primeri, ko je energetska izkaznica nujna 

  Energetska izkaznica kljub številnim prednostim, ki jih prinaša, nikakor ni obvezna za vse tipe objektov. Nujna je v naslednjih primerih: 

  -  Če želimo nepremičnino (stanovanje ali hišo) prodati ali oddati v najem, daljši od enega leta 
  -  Vsi novozgrajeni javnih objekti, v javnih objektih nad 500 m pa mora biti energetska izkaznica prav tako obešena na dobro vidnem mestu 
  -  Vsi novozgrajeni zasebni objekti, kjer je energetska izkaznica del dokumentacije projekta izvedenih del (PID). 

  Pozor! Če ste lastnik stanovanja, grajenega pred letom 1980, ste energetsko izkaznico morali pridobiti najkasneje do leta 2015, če pa ste lastnik stanovanja, zgrajenega po tej letnici, jo morate pridobiti najkasneje do leta 2030. Priporočamo, da energetske izkaznice naročite za ves blok, saj je cena tako veliko ugodnejša – ne naročajte jih za posamezna stanovanja. Ko prvi lastnik naroči izdelavo energetske izkaznice, ta postane obvezna za celotni blok, strošek za njeno izdelavo pa se smatra kot del stroška upravljanja, ki bremeni vse etažne lastnike glede na solastniške deleže. 

  2.2 Izjeme, ko izkaznice ne potrebujemo 

  Med izjeme spada relativno malo stavb, saj so zakoni zaradi prehoda v brezogljično družbo in pospešenega globalnega segrevanja vse strožji. Med izjeme spadajo:

   
  - Stavbe za obredne in verske namene in nevzdrževane 
  - Zapuščene in dotrajane stavbe, ki jih lastnik želi prodati. V tem primeru morajo biti stavbe neprimerne za uporabo ali bivanje, zanje pa izračun podatkov, potrebnih za izdelavo energetske izkaznice enostavno ni mogoč. Nemogoče je izdelati energetsko izkaznico za dotrajano, zapuščeno hišo, ki ima razbite šipe in deloma porušen zid, saj že vnaprej vemo, da ne bo dosegala nobenih energetskih standardov, v če se je ne prenovi. Ker pa si lastnik prenove ne želi ali pa si je ne more privoščiti, hišo pa bi vseeno želel prodati, spada ta primer med naštete izjeme. 
  - Energetske izkaznice prav tako ne potrebujejo lastniki stavb, ki svoje stavbe ne prodajajo in jih prav tako ne oddajajo v najem. 

  3. Podatki energetske izkaznice   

  3.1 Računska energetska izkaznica 

  Računska energetska izkaznica je tista, ki se izda na podlagi IZRAČUNANIH kazalnikov rabe energije v neki stavbi. Računska energetska izkaznica stavbo uvršča v enega izmed 9 razredov energetske učinkovitosti. Razvršča jih na podlagi letne potrebne toplote, ki jo stavba potrebuje za ogrevanje na enoto svoje uporabne površine. Ta energetska izkaznica se izda za objekte, ki še niso zgrajeni, pač pa so še v fazi projektiranja. Razredi so: 
   
  razred A1 od 0 do vključno 10 kWh/m2a
  razred A2 nad 10 do vključno 15 kWh/m2a 
  razred B1 nad 15 do vključno 25 kWh/m2a 
  razred B2 nad 25 do vključno 35 kWh/m2a 
  razred C nad 35 do vključno 60 kWh/m2a 
  razred D od 60 do vključno 105 kWh/m2a 
  razred E od 105 do vključno 150 kWh/m2a 
  razred F od 150 do vključno 210 kWh/m2a 
  razred G od 210 do 300 in več kWh/m2a 

  3.2 Osnovni kazalniki za računsko energetsko izkaznico 

  Po PURES-u povzemamo osnovne pojme, pomembne za razumevanje energetske izkaznice:

  - letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe Qnh (kWh/m2a) je toplota, ki jo je potrebno v  enem letu dovesti v stavbo za doseganje projektnih notranjih temperatur v obdobju ogrevanja in je določena računsko po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah; 
  - letna dovedena energija za delovanje stavbe Q(f) (kWh/m2a) je končna energija dovedena sistemom v stavbi za pokrivanje potreb za ogrevanje, pripravo tople vode, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo, izračunana po pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah; 
  - letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/m2a) je energija primarnih nosilcev energije, pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe; 
  - letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/(m2a)) in se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah. 

  3.3 Merjena energetska izkaznica 

  Merjena energetska izkaznica se ravno obratno od računske določi na podlagi meritev rabe energije. Podlaga za njeno izdelavo so torej dejanske, konkretno zmerjene porabe energije v neki konkretni, zgrajeni stavbi ali zgolj posameznem delu. Podatke o dobavljeni energiji in druge podatke o objektu mora posredovati tisti, ki energetsko izkaznico naroča. To stori tako, da pošlje račune ali druga objektivna poročila. Tisti, ki bo meritve opravljal, mora smiselnost izročenih podatkov nujno tudi preveriti, saj bi lahko naročnik podatke tajil ali navajal netočne, lažne podatke. 

  3.4 Osnovni kazalniki za merjeno energetsko izkaznico 

  Energijski kazalniki merjene energetske izkaznice, povzeti po PURES-u, so: 
   
  - letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a), 
  - letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a), 
  - letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a), 
  - letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe A(k) (kg/m2a). 

  3.5 Priporočila izboljšanja energijske učinkovitosti 

  Kot smo že omenili, imajo vse energetske izkaznice tudi napotke za izboljšanje konkretne stavbe. Priporočila so razdeljena na več področij, ki jih lahko kategorizirajo po naslednjih področjih: 

  – ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja, sem spadajo toplotna zaščita površin stavbe, ki mejijo na zunanjo okolico, npr. stene, stropa proti podstrešju ali nad kletjo, temeljne plošče in ravne strehe, menjava oken in zasteklitve, odprava toplotnih mostov 
  – ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov, kot so rekuperacija, hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema, prilagoditev kapacitete prezračevalnega sistema, priklop na daljinsko ogrevanje/hlajenje, toplotna zaščita razvoda v nekondicioniranih prostorih, vgradnja nadzornega sistema za upravljanje s toplotnimi pritoki 
  – ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije, kot so vgradnja sistema SSE za pripravo tople vode, vgradnja fotovoltaičnih celic, ogrevanje na biomaso in prehod na geotermalne vire energije 
  – organizacijski ukrepi, kot so redno ugašanje luči, analiza tarifnega sistema, energetski pregled stavbe 

  4. Koliko stane energetska izkaznica? 

  Energetske izkaznice imajo relativno standardizirano ceno, ki se giblje nekje med 300 – 400 EUR. 
    
    
    
   
   

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Energetska izkaznica?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Energetska izkaznica za stanovanje

  Pozdravljeni,

  za stanovanje v bloku potrebujemo čimprejšnjo ureditev energetske izkaznice. Prosim za ponudbo in najkrajši čas izvedbe storitve.
  Hvala in lep pozdrav. 216 € do 360 €

  ........

  Energetska iskaznica za vrstno hišo letnik 1961.

  Pozdravljeni,

  potrebujem energetsko izkaznico za prodajo vrstne hiše.

  Lep pozdrav. 270 € do 450 €

  ........

  energetsko izkaznico

  Pozdravljeni,

  potrebujem energetsko izkaznico za namen oddaje stanovanja.

  Lokacija Spodnje Škofije, Koper

  Lp 216 € do 360 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Energetska izkaznica za stanovanje, 56 m2
  Energetska izkaznica, Ljubljana

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 120 m2
  Energetska izkaznica, Domžale

  216 € do 360 €

  Cena, Energetski izkaznici, 53m2 (stanovanje v bloku) in 73m2 (dvojček)
  Energetska izkaznica, Maribor

  432 € do 720 €

  Cena, Energetska izkaznica, 1 kom
  Energetska izkaznica, Duplje

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 47m²
  Energetska izkaznica, Šempeter Pri Gorici

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica etažnega stanovanja, 89 m2
  Energetska izkaznica, Gornja Radgona

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 65m
  Energetska izkaznica, Idrija

  216 € do 360 €

  Cena, Izdelava energetske izkaznice za stanovanje v bloku Štefan Kovača 7, 54,36 m2
  Energetska izkaznica, Murska Sobota

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za hišo, 110 m2
  Energetska izkaznica, Nova Gorica

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za stanovanje, 35-40 m2
  Energetska izkaznica, Begunje Na Gorenjskem

  216 € do 360 €

  Cena, Energetsko izkaznico, po opisu
  Energetska izkaznica, Ljubljana

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za stanovanje, 54,59 m2
  Energetska izkaznica, Postojna

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za namen prodaje, uporabna površina 47,7 m2, balkon 5,2 m2, klet pa 2,9 m2
  Energetska izkaznica, Grosuplje

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 58 m2
  Energetska izkaznica, Ljubljana

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 210m2
  Energetska izkaznica, Kranj

  270 € do 450 €

  Cena, Energetska izkaznica, 200m2
  Energetska izkaznica, Koper

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 43m2
  Energetska izkaznica, Celje

  216 € do 360 €

  Cena, Izdelava energetske izkaznice, po opisu
  Energetska izkaznica, Trbovlje

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, po opisu
  Energetska izkaznica, Dobova

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za enostanovanjski objekt, 135,8
  Energetska izkaznica, Škofljica

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za stanovanje, 56m2 stanovanje, tloris stavbe 230m2
  Energetska izkaznica, Preserje

  216 € do 360 €

  Cena, Energetsko izkaznico, 1 kom
  Energetska izkaznica, Piran - Pirano

  216 € do 360 €

  Cena, Energetsko izkaznico, 145,4m2
  Energetska izkaznica, Medvode

  270 € do 450 €

  Cena, Izdelavo energetske izkaznice, po opisu
  Energetska izkaznica, Kočevje

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 350m2
  Energetska izkaznica, Novo mesto

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 90 m2
  Energetska izkaznica, Ptuj

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 256,5 m2
  Energetska izkaznica, Kanal

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za hišo, 417,4 m2
  Energetska izkaznica, Slovenska Bistrica

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica stanovanja, 64 m2
  Energetska izkaznica, Ormož

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica za nakup nepremičnine, 160 m2
  Energetska izkaznica, Pristava pri Mestinju

  216 € do 360 €

  Cena, Energetsko izkaznico za hišo, 90
  Energetska izkaznica, Griže

  180 € do 300 €

  Cena, Energetska izkaznica hiše, 1 kos
  Energetska izkaznica, Žalec

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznico za stanovanje, 50 m2
  Energetska izkaznica, Metlika

  324 € do 540 €

  Cena, Energetsko izkaznico, 45 m2
  Energetska izkaznica, Zgornje Gorje

  216 € do 360 €

  Cena, Energetska izkaznica, 180 m2
  Energetska izkaznica, Škofja Loka

  270 € do 450 €

  Cena, Izdelava energetske izkaznice, 67 m2
  Energetska izkaznica, Nova Gorica

  216 € do 360 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Energetska izkaznica cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  92+ podjetij za Energetska izkaznica
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane