Za področje

  Arhitekt, Arhitekturni biro - cena arhitekta

  Koliko stane arhitekt? Če se lotevate novogradnje se običajna cena arhitekturnih storitev za celoten projekt za gradbeno dovoljenje in izgradnjo (IDZ – idejna zasnova, DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in PZI – projekt za izvedbo) giblje med 4.000 pa vse do 15.000 EUR. Pri odločitvi kdo je pravi arhitekt cena naj ne bo odločilni faktor. Če dobite nižjo ponudbo, priporočamo previdnost, saj bo arhitekt lahko namenil manj časa Vašim željam in projektu. Mogoče se sliši veliko, a pomislite da dober načrt pomeni tudi, da boste tudi ves ostali denar za gradnjo, vložili v dom, prilagojen vašim željam. Cene za individualne projekte za stanovanjske hiše se običajno gibljejo med 2-5% vrednosti investicije. Tipski načrti so cenejši, vendar morebitne spremembe projekt hitro podražijo, hkrati pa vam ne omogočajo svobode. Sklepati boste morali velike kompromise pri hiši, v katero boste veliko investirali in v kateri boste morda preživeli preostanek življenja. Cena za načrt prenove stanovanja ali adaptacijo mansarde je odvisna od velikosti projekta in podrobnosti načrtov. Cena idejne zasnove se giblje od 15eur/m2 in vse do 50eur/m2.

  Komu zaupati izris načrta za vašo sanjsko hišo? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim arhitektom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Pridobite ponudbo:
  Pošlji povpraševanje

  Cena za projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja


  Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Vsa dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, načrti arhitekture za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD. Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  4800.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  7200.00 €/kos

  SREDNJA CENA
  24000.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  IDZ: idejna zasnova hiše - cena

  Načrt idejne zasnove je prvi korak pred gradnjo hiše, v katerem arhitekt glede na vaše želje oblikuje hišo, prostor, racionalno razporeditev prostorov, določi materiale in druge podrobnosti. Idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100 ter vizualizacije zunanjosti ter notranjosti. Dober idejni načrt je zagotovilo, da boste ostalih 99% stroškov gradnje investirali v nekaj resnično v skladu z vašimi željami.

  IDZ: idejna zasnova hiše - cena
  1200 €/kpl

  MINIMALNA CENA
  1750 €/kpl

  SREDNJA CENA
  2300 €/kpl

  NAJVIŠJA CENA

  Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.

  Novogradnja, dokumentacija za gradbeno dovoljenje DGD
  25 €/m2

  MINIMALNA CENA
  50 €/m2

  SREDNJA CENA
  80 €/m2

  NAJVIŠJA CENA
  Naredi si izračun
  1Kakšna je želena neto tlorisna površina?
  m2


  Legalizacija hiše

  Legalizacija objekta je mogoča, kadar ta nima gradbenega dovoljenja, prostorski akt pa tako gradnjo dopušča. Legalizacija obsega preveritev za skladnost s prostorskimi akti, skladnost z namensko raba prosotra, območja omejitev in varovanj in druge skladnosti. Potrebno je izdelati poročilo možnosti legalizacije po veljavni zakonodaji in kompletno dokumentacijo.

  Legalizacija hiše
  3000 €/kos

  MINIMALNA CENA
  5000 €/kos

  SREDNJA CENA
  7000 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Naredi si izračun
  1
  kos


  Druge cene za - Arhitekti, arhitektura

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Pripravljalna dela

  Posnetek stanja, izmera hiše

  Posnetek stanja zajema izmero objekta na terenu in izris stanja objekta z vsemi potrebnimi načrti in prerezi. Cena ne zajema sondiranja in ugotavljanja sestave konstrukcije objekta.


  kos

  €/kos

  Sprememba namembnosti

  Cena za spremembo namembnosti. Sprememba namembnosti iz poslovnih prostorov v restavracijo ali lokal. Cena za vodenje postopka spremembe namembnosti, pridobivanje soglasij in pridobivanje gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti.


  kos

  €/kos

  Idejna zasnova IZP

  3D BIM model

  BIM idejni načrt 3D modela hiše, ki omogoča sprehod po objektu in 3D animacijo. Projekt vsebuje 3D model in načrte.


  kos

  €/kos

  Idejni izris stanovanja

  Cena idejnega izrisa stanovanja. Cena za idejni izris stanovanja, skupaj s tlorisi in prerezi 1:100 in postavitvijo pohištva.


  m2

  €/m2

  Tipski idejni načrt

  Tipski idejni načrt za hišo iz kataloga, brez sprememb. Načrti v merilu 1:100, 2 x prerez, temelji, tloris pritličja, tloris nadstropja, 2D pogledi.


  kos

  €/kos

  Unikatni idejni načrt

  Unikatni idejni načrt hiše z 2 - 3 manjšimi spremembami, ki vključuje 3D poglede, prereze, tlorise in fasade.


  kos

  €/kos

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje D

  Geomehanski elaborat

  Geomehanski elaborat, ki vsebuje analizo tal s potrebnim sondiranjem in izračun nosilnosti tal. Zajema tudi usmeritve za izvedbo temeljev in zunanje ureditve. Cena ne zajema dodatnih obiskov in nadzora geomehanika med gradnjo.


  kos

  €/kos

  Izjava o mehanski odpornosti

  Izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Pregled načrtov PGD in izjava projektanta o mehanski odpornosti in stabilnosti objekta. Izjava je dovolj samo za pridobitev gradbenega dovoljenja in ne vključuje statičnega izračuna konstrukcije in načrtov gradbenih konstrukcij, ki se izvedejo v fazi PZI, projektu za izvedbo.


  kos

  €/kos

  Tehnično poročilo

  Opis gradnje in njenih značilnosti, skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji in druge potrebne vsebine.


  kos

  €/kos

  Tekstualni del DGD in obrazci

  Podatki o udeležencih, gradnji, dokumentaciji; izjava projektanta in vodje projekta; splošni podatki o objektih; tehnično poročilo: opis gradnje in njenih značilnosti, opis skladnosti s prostorskim aktom, opis pričakovanih vplivov, opis skladnosti gradnje s projektnimi pogoji, kopije pridobljenih mnenj in drugih dokumentov, upravni postopki (projektnih pogojev in mnenj) ter preliminarne preverbe. Grafični prikazi: lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja, gradbena in ureditvena situacija, prikaz minimalne komunalne oskrbe, tehnični prikazi (1:100 ali 1:200), zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov (tlorisi etaž, dva prereza, fasade).


  kos

  €/kos

  Vodenje upravnega postopka

  Pridobivanje potrebnih mnenj; mnenje za vodovod in kanalizacijo,
  elektro omrežje, občinska cesta, oddelek za prostor, odvoz odpadkov in druga morebitna mnenja mnenjedajalcev.


  kos

  €/kos

  Projekt za izvedbo PZI

  Elaborat požarne varnosti

  Elaborat požarne varnosti za PZI, stanovanjska hiša. Analiza načrtov PZI, preveritev skladnosti s Tehnično smernico TSG-1-001:2010-Požarna varnost v stavbah, izdelava zasnove požarne varnosti, izkaz požarne varnosti


  kos

  €/kos

  Elaborat zaščite pred hrupom

  Elaborat zaščite pred hrupom za PZI, manj zahtevni objekt. Analiza načrtov PZI, preveritev skladosti s tehničnimi smernicami, izdelava elaborata zaščite pred hrupom


  kos

  €/kos

  Načrt strojnih instalacij

  Funkcionalne sheme sistemov in naprav s tehničnimi podatki ter tehnični prikazi poteka strojnih inštalacij in strojne opreme. Načrt za talno gretje, notranji vodovod, kanalizacijo, plin in prezračevanje. Načrti vsebujejo tehnične prikaze naprav za oskrbo z energijo ter popis del in materiala.


  kos

  €/kos

  Načrti elektro inšatalacij

  Tehnični prikazi poteka elektro inštalacij (razsvetljava, vtičnice, ipd.), tehnični prikaz zaščite pred delovanjem strele, telekomunikacij in informacijskih tehnologij ter varovanje. Načrt vsebuje popis del in materiala ter načrt priključka na električno omrežje.


  kos

  €/kos

  Popis del

  Popis gradbeno obrtniških del, ki vsebuje projektantske ocene investicij.


  kos

  €/kos

  Statika gradbene konstrukcije

  Načrti s področja gradbeništva - statika, ki vsebuje: statični model in dimenzioniranje, konstrukcijska zasnova, dimenzije, pozicije in mere elementov nosilne konstrukcije, načrt armature.


  kos

  €/kos

  PZI načrti arhitekture

  Vodilni načrt: podatki o udeležencih, gradnji in dokumentacija, izjava projektanta in vodje projekta. Splošni podatki o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkazi po presoji projektanta, kot so: izkaz požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijskih karakteristik stavbe. Grafični prikazi, kot so: zbirni prikaz minimalne komunalne oskrbe objekta, grafični in drugi podatki za zakoličbo.


  kos

  €/kos

  Projektantski nadzor

  Projektantski nadzor in podpora

  5 krat obisk gradbišča na glavnih koordinacijah in usklajevanje z izvajalci. Tolmačenje načrtov izvajalcem in pregled ponudb.


  kos

  €/kos

  Več

  Elaborat gradbene fizike za PZI

  Analiza načrtov PZI in izračun gradbene fizike, preveritev skladnosti s tehničnimi smernicami in zakonodajo, izdelava elaborata gradbene fizike, izkaz energijskih lastnosti stavbe


  kos

  €/kos

  Unikatni idejni načrt arhitekture za stanovanjsko hišo, idejna zasnova IZP

  Unikatna idejna zasnova arhitekture obsega analizo prostorskega načrta in omejitev za projektiranje, tehnični opis projekta, pridobitev projektnih pogojev in izhodišč za projektiranje, idejne načrte tlorisov, prerezov in fasad v merilu 1:100.


  kos

  €/kos

  Načrti arhitekture in tehnični prikazi za pridobitev gradbenega dovoljenja DGD

  Unikatni projekt arhitekture DGD obsega osnovni tehnični opis objekta, načrt zunanje ureditve v merilu 1:200 ali večjem, tloris temeljev in vseh etaž, tloris ostrešja in strehe, 2 prereza in vse fasade objekta v merilu 1:100. Obsega vse arhitekturne načrte in skice, ki so potrebne za pridobitev gradbenega dovoljenja.


  kos

  €/kos

  BIM idejni načrt z renderji

  BIM idejni načrt, ki zajema 3D model objekta z možnostjo sprehoda po hiši. Projekt poleg obveznih načrtov vsebuje tudi 3D renderje s fotomontažami. Idejni načrt prav tako obega ilustrativni izris notranje opreme za predstavo o prostoru.


  kos

  €/kos

  Geodetski načrt

  Geodetski načrt s posnetkom stanja, ki prikazuje kote terena, objektov in zunanje ureditve ter komunalnih, elektro in telekomunikacijskih vodov.


  kos

  €/kos

  Grafični prikazi, načrti za DGD

  Zajeti so lokacijski prikazi (1:250 ali 1:500), situacija obstoječega stanja s pripadajočimi shemami, gradbena in ureditvena situacija s pripadajočimi shemami. Prikaz minimalne komunalne oskrbe, s pripadajočimi shemami in tehnični prikazi (1:100 ali 1:200)
  Zasnova tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov ter tlorisi vseh etaž stanovanj. Dva karakteristična prereza in vse fasade


  kos

  €/kos

  Projekt za gradbeno dovoljenje

  Dokumentacija za gradbeno dovoljenje, ki je potrebna za gradnjo enodružinske hiše, ki zajema idejno zasnovo IZP, obvezno dokumentacijo za DGD, projekt za izvedbo PZI in PID za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga potrebujemo za hišno številko.


  kos

  €/kos

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Gradbeno dovoljenje


  Koliko stane gradbeno dovoljenje? Strošek oz. cena gradbenega dovoljenja se razlikuje od velikosti o...

  Preverite tudi: Gradbeno dovoljenje - cena gradbenega dovoljenja

  PZI - Projekt za izvedbo


  Koliko stane PZI? Cena Projekta za izvedbo (PZI) se razlikuje od velikosti objekta, zahtevnosti kons...

  Preverite tudi: PZI - cena PZI projekta (projekt za izvedbo)

  Legalizacija objekta


  Koliko stane legalizacija? Cena legalizacije hiše je odvisna predvsem od velikosti objekta in zaplet...

  Preverite tudi: Legalizacija objekta, cena - Legalizacija črne gradnje

  Urbanizem


  Kakšna je cena urbanističnega načrtovanja? Urbanistični projekt je kompleksen načrt, ki zahteva mult...

  Preverite tudi: Urbanistični načrt - cena za urbanista

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Arhitekt, Arhitektura - vse kar morate vedeti

  1. Zakaj najeti arhitekta?

  50068414_m.jpg
  Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

  Odločitev za sodelovanje z arhitektom sicer res pomeni nekoliko večjo začetno investicijo vendar pa vam prihrani mnogo kasnejših skrbi in predvsem stroškov. Pot do vašega cilja (prenova ali gradnja stanovanja, hiše, poslovnega prostora...) je, brez arhitekta, mnogo težja in končni rezultat je ponavadi drugačen od željenega na začetku. Naloga arhitekta je, da vas pravilno vodi skozi projekt, upošteva vaše želje, podaja sveže ideje, opozarja na možne ovire in prostorske omejitve. Arhitekt je strokovnjak, ki se dnevno srečuje s projekti bivalnega okolja ima veliko izkušenj in znanja, da pravilno pristopi k določeni situaciji. 

  S strokovnim znanjem in izkušnjami poskrbi, da se zamisli prenesejo najprej na papir in kasneje iz načrtov na papirju v končno izvedbo. Že na samem začetku predvidi čim več podrobnosti, kasneje pa jih koordinira v skladu s podobo želenega projekta. 

  Arhitekt stremi k funkcionalnim, sodobnim in estetskim rešitvam. Na podlagi vaših želja in prostorskih zahtev pravilno umesti objekt v prostor, racionalno razporedi notranje prostore, izbere najbolj ustrezne materiale, finalno obdelavo, oblikuje elemente opreme, prilagodi barve in ostale malenkosti, ki so potrebne, da prostor oziroma objekt funkcionira kot premišljeno zasnovana in zaključena celota.

  2. Arhitekt- nosilec projekta in koordinator vseh vpletenih

  Arhitekta ne potrebujete zgolj kot strokovnjaka, ki vam bo pomagal urediti projektno dokumentacijo temveč kot nekoga, ki vas bo vodil v pravi smeri in delo organiziral v pravilen vrstni red.

  Vloga arhitekta je načrtovanje notranjega in zunanjega prostora, do projektov pristopa s strokovnim pristopom, pri katerih izhaja iz dane situacije in potreb naročnika. Pri projektih sledi osnovni ideji, zaveda pa se, da samo dobra ideja ni dovolj - pomembna je strokovna izpeljava projekta na vseh nivojih. Arhitekt prisluhne naročnikovim željam, do realizacije pa vam pomaga s strokovnim znanjem in preteklimi izkušnjami. 

  Zmotno je mišljenje, da se arhitekta potrebuje le za predložitev ideje in izris načrtov. Večina ljudi je prepričanih, da arhitekti največ časa namenijo razmišljanju in projektiranju, resnica pa je, da se kar trikrat več časa nameni sestankovanju z naročnikom, pogajanju z upravnimi enotami, inženirji, ponudniki, izvajalci… naročniku tako v današnjem hitremu tempu z organizacijo dela in ukvarjanjem s postopki prihrani veliko nepotrebnih skrbi in dragocenega časa.

  Kot nosilec projekta arhitekt skrbno vodi in organizira delo od prve zasnove do končne izvedbe, predvidi stroške in roke, kot arhitekt oblikuje idejne zasnove, ki so kasneje podlaga za izris in izvedbo načrta. Pri načrtovanju sodeluje z ostalimi strokovnjaki in so-projektanti, pri izvedbi pa z izbranimi podizvajalci.

  3. Katerega arhitekta izbrati?

  3.1. Kje poiskati arhitekta?

  Priporočamo, da si za to vzamete dovolj časa. Pozanimajte se  o izkušnjah prijateljev in znancev, ki so že prenavljali stanovanja oziroma gradili in so pri tem sodelovali z arhitektom. Arhitekte pa lahko poiščete tudi na spletu. Ena izmed možnosti je, da svoje povpraševanje pošljete na portal kot je Mojmojster in preizkušeni arhitekti vas bodo kontaktirali sami. Na portalu si lahko ogledate njihove profile kjer boste našli tudi ocene in mnenja strank, ki so že sodelovale z njimi. Med zbiranjem ponudb vedno preverite ali ima arhitekt (v kolikor ga potrebujete za gradnjo) licenco Zbornice za Arhitekturo (ZAPS). Predvsem pa preglejte njegovo dosedajšne delo in si ustvarite vtis ali vam je njegova izraznost blizu. Pazite tudi, da arhitekt, ki ste ga izbrali ni zelo oddaljen od vaše lokacije. Tako bo lažje in hitreje prihajal na ogled lokacije, če boste želeli, med tem, ko bodo dela potekala.

  3.2. Kako izbrati pravega arhitekta za vas?

  Po  tem, ko ste naredili ožji izbor treh ali več potencialnih arhitektov organizirajte sestanek z arhitekti. Za uspešen projekt in zadovoljstvo s končnim rezultatom je namreč zelo pomembno kako dobro poteka komunikacija med deležniki. V kolikor si arhitekt za vas vzame dovolj časa, vam kakovostno predstavi svoje delo in vam dobro in poglobljeno svetuje, skratka naredi dober vtis na vas, je možnost dobrega sodelovanja in pozitivnega rezultata velika. Predno se odpravite k arhitektu je dobro tudi, da si na upravni enoti pridobite lokacijsko informacijo za svoj objekt, v kateri je točno navedeno kakšne so možnosti in omejitve izvedbe. Arhitekt bo tako lahko pripravil natančnejšo ponudbo in se z vami pogovoril o omejitvah. Pripravite tudi seznam svojih želja, načina življenja, prostorov, ki jih potrebujete itd. Seveda je pri izboru arhitekta pomembna tudi njegova cena, vendar naj le-ta ne bo ključni razlog za odločitev. Po končni odločitvi za določenega arhitekta je pomembno, da z njim sklenete pogodbo v kateri bo jasno navedeno kaj bo za vas izdelal (vrsta dokumentacije) po kakšni ceni in v kakšnem terminskem roku.

  3.3. Preveritev licence arhitekta?

  V kolikor potrebujete arhitekta za izdelavo projektne dokumentacije, mora imeti arhitekt ustrezno diplomo fakultete za arhitekturo in licenco arhitekturne zbornice (ZAPS) za opravljanje dejavnosti odgovornega projektanta arhitekture.

  To lahko preverite tukaj: http://www.zaps.si/index.php?m_id=imenik_arhitekti.

  Za izdelavo projekta notranje opreme ali manjših gradbenih posegov, ki ne potrebujejo dovoljenja upravne enote pa ni potrebno, da iščete arhitekta z licenco.

  4. Postopek

  4.1 Razumevanje vaših želja

  Prvi sestanki z arhitektom v njegovi pisarni ali na lokaciji vašega objekta bodo posvečeni zbiranju podatkov  o vaših željah, potrebah, o vaši viziji. Zanimale ga bodo tudi vaše vsakdanje navade, življenjski stil in vrednote. V primeru, da gre za poslovni prostor oziroma objekt, ga bo zanimala poslovna kultura podjetja. Sprva bo šlo torej za poglobljeno zbiranje informacij katerega namen je dobro razumevanje vaših ciljev in želja.

  4.2 Razumevanje prostora

  Pred začetkom projektiranja bo moral arhitekt pridobiti tudi čim več informacij o vaši lokaciji, parceli, obstoječem objektu...To vključuje pridobivanje geodetskih in drugih podlag, lokacijske informacije, fotodokumentacija lokacije, prostora itd. Arhitekt nato naredi izris prostora, ki služi kot podlaga za nadaljno načrtovanje. Arhitekt bo tudi preveril katere zakonske podlage, lokalne in gradbene predpise je potrebno upoštevati pri projektiranju.

  4.3 Idejne skice, variante

  Pridobivanju informacij sledi priprava idejne skice ali več skic vašega objekta. Pri tem bo projektant skrbno pazil, da bo zasnova ob upoštevanju vaših želja in potreb tudi uporabna, varna in skladna z vsemi predpisi. Idejna skica je nekakšna vizija vašega objekta.

  4.4 Projekt idejne zasnove

  Po tem, ko se boste odločili in potrdili eno izmed variant bo arhitekt nadaljeval s podrobnejšo razdelavo načrta in pripravil t.i. projekt idejne zasnove (IDZ). S tem projektom je možno nadalje pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.

  4.5 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja

  Kot že ime pove je to projekt in projektna dokumentacija s katero se pridobi dovoljenje za gradnjo na upravni enoti. Kakšna mora biti vsebina projektne dokumentacije PGD je natančno določeno v pravilniku o projektni dokumentaciji. Poleg načrtov mora projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu, ki so zapisani v t.i. vodilni mapi.

  Projekt za izvedbo PZI vsebuje vse informacije, ki so potrebne za gradnjo in začetek uporabe objekta. Je bolj podrobna obdelava vsega kar že prikazuje PGD. Načrti  v PZI projektu so izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na podlagi teh načrtov je možno narediti zanesljiv popis del s katerim se pridobiva primerljive ponudbe izvajalcev.

  arhitektura, ideje in inspiracije

  1
  6
  1
  1
  3
  2
  3
  2
  3
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Arhitekti, arhitektura?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Projekt, ureditev papirjev, načrt dozidave

  Pozdravljeni,

  potrebujemo arhitekta za projekt, ureditev papirjev, načrt dozidave. Prosim za kontakt.

  Lep pozdrav. 2700 € do 4500 €

  ........

  arhitekta in vse ostalo kar paše skupaj

  Pozdravljeni,.

  gradnja bi bila klasična hiša dvokapna streha. Gradnja bi bila lesena oz. leseni skelet in in zaprta s strani z USB ploščami. Hiša naj bi obsegala slabih 100m2 bivalne površine ob hiši pa naj bi bila še garaža v sklopu hiše nekje 35m2 cca. imam idejno zasnovo hiše kako bi približno bilo.

  Lp 5400 € do 9000 €

  ........

  Arhitekt za izdelavo načrta za hlev

  Pozdravljeni,

  potrebujem arhitekta za enostavni hlev za govedo, krave dojilje in bike. Prosim za kontakt, dogovor, rešitev.

  Lep pozdrav. 2700 € do 4500 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Arhitekta za uporabno povezavo starega z novim, 160 m2
  Arhitekti, arhitektura, Lenart v Slovenskih Goricah

  2700 € do 4500 €

  Cena, Idejna zasnova, pzi, dgd za enostanovanjsko hišo, cca 200 neto
  Arhitekti, arhitektura, Brezovica Pri Ljubljani

  6480 € do 10800 €

  Cena, Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, 160 m2
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  3240 € do 5400 €

  Cena, Projektna dokumentacija za soglasje DRSV in gr. dovoljenje, 70 m2
  Arhitekti, arhitektura, Dobravlje

  2700 € do 4500 €

  Cena, Izdelava projektne dokumentacije za hišo, 220m2
  Arhitekti, arhitektura, Vrhnika

  6480 € do 10800 €

  Cena, Uporabno dovoljenje, 82 m2
  Arhitekti, arhitektura, Maribor

  540 € do 900 €

  Cena, Načrt za objekte, 32m2
  Arhitekti, arhitektura, Koper

  5400 € do 9000 €

  Cena, Idejna zasnova in izris inštalacij mansardnega stanovanja, 87 m2
  Arhitekti, arhitektura, Komenda

  2700 € do 4500 €

  Cena, Gradbeno dovoljenje za škarpo, 18 X 2,2
  Arhitekti, arhitektura, Sežana

  1620 € do 2700 €

  Cena, Dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, rušitev starega objekta, 60m2
  Arhitekti, arhitektura, Šentjanž Pri Dravogradu

  3240 € do 5400 €

  Cena, Izdelavo PZI za enostavno enodružinsko hišo, 160 m2
  Arhitekti, arhitektura, Domžale

  540 € do 900 €

  Cena, Soglasje soseda za gradnjo, 60
  Arhitekti, arhitektura, Litija

  270 € do 450 €

  Cena, Arhitekt za izdelavo mansarde in ločenega vhoda, Cca 90 m2
  Arhitekti, arhitektura, Kamnik

  1620 € do 2700 €

  Cena, Arhitekt, za pregled parcele, dokumentacijo, 100m2
  Arhitekti, arhitektura, Miren

  630 € do 1050 €

  Cena, Dokumentacija za gradnjo hiše, 160 m2
  Arhitekti, arhitektura, Celje

  3240 € do 5400 €

  Cena, Arhitekt, Po opisu
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  2700 € do 4500 €

  Cena, Arhitekta za restavracijo, Po opisu
  Arhitekti, arhitektura, Škofja Loka

  2700 € do 4500 €

  Cena, IDZ, že imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje., Neto 177 m2
  Arhitekti, arhitektura, Komenda

  3240 € do 5400 €

  Cena, Sprememba namembnosti objekta, 200m2
  Arhitekti, arhitektura, Jesenice

  3240 € do 5400 €

  Cena, Projektiranje, frčad, zaprtje balkona, inštalacije, itd..., 160 m2
  Arhitekti, arhitektura, Celje

  3240 € do 5400 €

  Cena, Dokumentacija za prenovo/izdelavo novega podpornega zidu, 30 m x 2,5 m
  Arhitekti, arhitektura, Grosuplje

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadomestna gradnja stanovanjske hiše, 150 m2
  Arhitekti, arhitektura, Vrhnika

  3240 € do 5400 €

  Cena, Gradbeno dovoljenje, ruševina, 30m2
  Arhitekti, arhitektura, Dekani

  2700 € do 4500 €

  Cena, Arhitekt za novogradnjo hiše, 150 m2
  Arhitekti, arhitektura, Orehova vas

  6480 € do 10800 €

  Cena, Idejna obnova hiše, 120 m2
  Arhitekti, arhitektura, Sodražica

  3240 € do 5400 €

  Cena, Načrt za kletno garažo, zunanjo kuhinjo, zimski vrt in zunanjo okolico, po opisu
  Arhitekti, arhitektura, Domžale

  3240 € do 5400 €

  Cena, Arhitekt za predelavo hiše v 3 enote, 330 m2
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana - Črnuče

  6480 € do 10800 €

  Cena, Arhitekt za renoviranje obstoječe hiše, ali nove, cca 150 m2
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana - Šentvid

  6480 € do 10800 €

  Cena, Enostanovanjska hiša na ključ s projektiranjem, 130m2
  Arhitekti, arhitektura, Šmarje - Sap

  6480 € do 10800 €

  Cena, Celotna dokumentacija za gradnjo hiše, 44 m2
  Arhitekti, arhitektura, Moravske Toplice

  6480 € do 10800 €

  Cena, Mnenje za soglasje za manjšo rekonstrukcijo, 52 kvadratnih metrov velika montažna hiša.
  Arhitekti, arhitektura, Tržič

  3240 € do 5400 €

  Cena, Rekonstrukcija hiše (dvojček), 195m2
  Arhitekti, arhitektura, Logatec

  1620 € do 2700 €

  Cena, Projekt za prizidek, 32 m2
  Arhitekti, arhitektura, Slovenj Gradec

  2700 € do 4500 €

  Cena, Načrt za prenovo stanovanja, 55 m2
  Arhitekti, arhitektura, Ljubljana

  1350 € do 2250 €

  Cena, Pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt, 50m2
  Arhitekti, arhitektura, Lenart v Slovenskih Goricah

  2700 € do 4500 €

  Cena, Izris zunanjega stopnišča in frčad, 80
  Arhitekti, arhitektura, Koper

  3150 € do 5250 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Arhitekti, arhitektura cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  700+ podjetij za Arhitekti, arhitektura
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  https://skleni.triglav.si/isklepanje/dom/dom_zavarovanje?utm_campaign=dom&utm_medium=banner&utm_source=moj-mojster&utm_term=affiliate
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane