x

  Gradbeno dovoljenje - kaj potrebujem?

  Članek je koristil že 5753+ uporabnikom
  Gradbeno dovoljenje za hišo velja za osnovo, na podlagi katerega se lotite postopka graditve vaše hiše. Enodružinska hiša kot taka spada v kategorijo manj zahtevnih objektov, če seveda ustreza danim pogojem glede velikosti. Manj zahteven objekt je vsak objekt, ki ni enostaven, zahteven ali nezahteven. Po zakonu je za vsak manj zahteven objekt pred njegovo gradnjo potrebno pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje. V nadaljevanju si preberite dejstva glede pridobitve gradbenega dovoljenja za hišo.
  Strokovni članek 5753
  Gradbeno dovoljenje je produkt dobrega sodelovanja z vašim izbranim arhitektom.
  Gradbeno dovoljenje je produkt dobrega sodelovanja z vašim izbranim arhitektom.
  Imamo kar 442 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje:

  1. PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA HIŠO  Postopek graditve objekta se prične s pridobitvijo lokacijske informacije (izbiro zazidljive parcele), na kateri želite graditi vašo bodočo hišo. Že od samega začetka postopka pridobitve gradbenega dovoljenja je nujno, da se povežete oz. sodelujete z arhitektom, ki bo vodil celotne postopke od pridobitve lokacijske informacije naprej. Na lokacijo bo arhitekt, na podlagi vaših želja in potreb, umestil vašo bodočo hišo na parcelo in na ta način maksimalno izkoristil vse potenciale in prednosti parcele.

  V začetni fazi vam bo arhitekt izdelal idejno zasnovo (IDZ), ki se bo nadaljevala s projektom za gradbeno dovoljenje, ki vsebuje vse arhitekturne DGD - dokumentacija za pridobivanje mnenj in gradbenega dovoljenja, načrte v merilu 1:100, pridobljena mnenja, elaborate in preostala potrebna dokazila. Naslednji korak po projektu za gradbeno dovoljenje (DGD) je izdelava projekta za izvedbo (PZI), ki je nadgradnja oz. dopolnitev projekta za gradbeno dovoljenje in vsebuje vse potrebne arhitekturne načrte in detajle v merilu 1:50, načrt elektro instalacij, strojnih instalacij, načrt statike in gradbenih konstrukcij in natančen popis vseh gradbeno-obrtniških del.

  1.1 Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja  Projekt za gradbeno dovoljenje mora biti seveda sprejet na upravni enoti. Sprejetje oz. pridobitev gradbenega dovoljenja pomeni, da je objekt ustrezno umeščen na parcelo, v skladu z občinskim prostorskim načrtom. Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja vloži projektant (arhitekt) na pristojni upravni enoti občine, v kateri se nahaja zemljišče na kateri je predvidena bodoča gradnja hiše. Vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja se priloži več dokumentov, med drugim tudi dokazilo o lastništvu in pravici gradnje, lokacijska informacija, projekt dokumentacije za gradbeno dovoljenje, potrdilo o plačanem delu stroškov za opremljanje stavbnega zemljišča, potrdilo o plačani odškodnini za spremembo namembnosti zemljišča, potrdilo o nosilnosti tal, dokazila o plačanih prispevkih, kamor prištevamo vodovodno-kanalizacijsko soglasje, komunalno in energetsko soglasje, soglasje elektropodjetja in soglasje za javno razsvetljavo. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja tako vsebuje: vodilno mapo, lokacijsko informacijo, idejno zasnovo, prostorske in arhitekturne načrte, načrte gradbenih konstrukcij, strojnih in elektro instalacij.

  Po novem gradbenem zakonu je nujno, da za vašo bodočo hišo pridobite pravnomočno gradbeno dovoljenje, saj gradnja na podlagi dokončnega projekta za gradbeno dovoljenje in delne projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) ni več mogoča. Na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja (DGD) in izdelavo projekta za izvedbo (PZI), se lahko začne postopek gradnje hiše.

  1.2 Kako dolgo traja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja?  Celotni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je odvisen od marsikaterih dejavnikov, v novem gradbenem zakonu je pa med drugim tudi opredeljen skrajšan postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in manj obsežna dokumentacija. Vseeno lahko zapišemo, da je povprečni čas pridobitve gradbenega dovoljenja približno 6 mesecev.

  Čas pridobitve gradbenega dovoljenja je drugače odvisen od več faktorjev, med katere prištevamo porabljen čas za izdelavo idejne rešitve, načrtov arhitekture in preostale projektne dokumentacije. Pomemben dejavnik, ki vpliva na čas pridobitve gradbenega dovoljenja so tudi zakonski roki. Kot prvo mora arhitekt zaprositi za mnenja (recimo ARSO), kar lahko postopek podaljša tudi za 3 mesece. Šele ko ima arhitekt zbrana vsa soglasja, se lahko na upravni enoti odda vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, kjer se postopek lahko spet zalomi. Upravna enota lahko zahteva neomejeno število dopolnitev vloge, zato se postopek pridobitve lahko zavleče za več kot mesec dni.

  2. CENA PROJEKTA ZA GRADBENO DOVOLJENJE (DGD) IN PROJEKTA ZA IZVEDBO (PZI)
  PZI vaš idejni načrt prevede v resničnost, saj definira vse potrebne detjale, da bodo lahko izvajalci brez težav zgradili vaš sanjski dom. Z gradnja brez načrta za izvedbo tvegate zaplete in podražitve.
  PZI vaš idejni načrt prevede v resničnost, saj definira vse potrebne detjale, da bodo lahko izvajalci brez težav zgradili vaš sanjski dom. Z gradnja brez načrta za izvedbo tvegate zaplete in podražitve.


  Strošek oz. cena gradbenega dovoljenje se seveda razlikuje od velikosti objekta, zahtevnosti konstrukcije, zahtevnosti terena oz. parcele, na kateri se bo gradila hiša in nenazadnje tudi od projektanta-arhitekta.

  Projekt za gradbeno dovoljenje za povprečno hišo, kjer je v ceno vključen unikatni (po meri narejen) idejni arhitekturni načrt, DGD načrti v merilu 1:100, pridobivanje vseh potrebnih soglasij, vodenje postopka, izdelava elaboratov in ostalih potrebnih izkazov, vas bo stal približno 5000€.

  Poleg projekta za gradbeno dovoljenje je potrebno še omeniti projekt za izvedbo, ki je t.i. nadgradnja projekta za gradbeno dovoljenje in vsebuje arhitekturne načrte in detajle v merilu 1:50, načrt elektro instalacij, načrt strojnih instalacij, načrt statike in gradbenih konstrukcij, natančen popis gradbeno obrtniških del (GOI) in obiski gradbišča v času gradnje hiše. Okvirna cena za projekt za izvedbo (PZI) je 5000€.

  Okvirni stroški izdelave celotne projektne dokumentacije DGD in PZI tako znašajo približno 10.000€. Vredno je še enkrat omeniti dejstvo, da boste za uspešen pričetek gradnje vaše hiše potrebovali celotno projektno dokumentacijo, torej projekt za gradbeno dovoljenje (DGD), ki mora biti pravnomočno in ceoten projekt za izvedbo (PZI). Gradnja na podlagi delne projektne dokumentacije PZI po novem zakonu namreč ni več mogoča!

  3. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE  V projektni dokumentaciji se navedejo in prikažejo podatki o udeležencih, objektu, lokaciji in vseh tehničnih rešitvah ter drugi podatki, povezani z značilnostmi objekta, vrsto gradnje in vrsto dokumentacije. Projektna dokumentacija je razčlenjena na posamezna poglavja, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu: IZP, DGD, PZI in PID. Poleg omenjenih poglavij so prisotna še DNZO, DSN, in nenazadnje tudi DZO.

  Projektno dokumentacijo izdela projektant-arhitekt, ki ob upoštevanju naročila investitorja, predpisov in pravil stroke določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta na način, da le-ta zagotavlja skladnost s prostorskimi akti in zahtevami ter ostalih predpisih glede urejanja prostora. projektno dokumentacijo vodi arhitekt, pooblaščeni inženir ali pooblaščeni krajinski arhitekt, ki je vodja celotnega projekta. Vodja projekta v izdelavo projektne dokumentacije vključi ostale pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva.

  Naloga vodje projekta je, da značilnosti objekta določi s tekstualnimi opisi in drugimi navedbami podatkov o samem objektu, prisotni so seveda še grafični prikazi, ki se izdelajo glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta. Celotna vsebina projektne dokumentacije se določi glede na vrsto gradnje in vrsto projektne dokumentacije.

  3.1 IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev)  Idejna zasnova je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.


  Ne varčujete pri dokumentaciji, glede na strošek celote predstavlja cena arhitekta le majhen del, s katerim lahko ogromno privarčujete.
  Ne varčujete pri dokumentaciji, glede na strošek celote predstavlja cena arhitekta le majhen del, s katerim lahko ogromno privarčujete.


  Idejna zasnova vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, splošne podatke o objektu in lokacijske prikaze. Lokacijski prikazi se izdelajo na podlagi geodetskega načrta in vsebujejo prikaz zemljišča za gradnjo in prikaz objekta na stiku z zemljiščem, navedene gabarite, prikaz prometnih in funkcionalnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča), prikaz priključitve objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in prikaz varstvenih območij.

  3.2 DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja)  Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja. V njej so vsi podatki, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. Pri izdelavi DGD je potrebno upoštevati odločitve iz predhodno izdanih predodločb, lokacijskih preveritev ali drugih zavezujočih aktov.

  DGD vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektih, tehnično poročilo in grafične prikaze.

  3.3 Tehnično poročilo DGD  Tehnično poročilo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebuje opis gradnje in njenih značilnosti, opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti, opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico, opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji, izsledke predhodnih raziskav in druge vsebine, ki so podlaga za izdajo mnenj.

  3.4 Grafični prikazi DGD  Grafični prikazi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se delijo na lokacijske prikaze in tehnične prikaze.

  Lokacijski prikazi v osnovi vsebujejo situacijo obstoječega stanja, gradbeno in ureditveno situacijo, prikaz komunalne oskrbe objekta, regulacijske črte prostorskega akta (gradbene meje in linije), varstvena območja, gradbeno parcelo stavbe z navedbo njene površine, objekte na stiku z zemljiščem, zazidano površino z navedbo njenih gabaritov, utrjene prometne in druge funkcionalne površine, zelene površine, območje gradbišča, utrjene odprte bivalne površine, tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta, obseg izkopov oz. podatke o gradbeni jami, prikaz komunalne oskrbe objekta in priključitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo.

  Tehnični prikazi vsebujejo zasnovo tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov, karakteristične prereze, prikaz fasad objekta, pregledno situacijo, gradbeno situacijo ali zasnovo tlorisov vseh objektov in površin, pogledi in tridimenzionalni prikazi osnovnih gabaritov objekta. Navedeno se izriše v merilih 1:100, 1:200, 1:500 do 1:2000.

  3.5 PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)  Poglavitni namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in nadaljnje izvajanje gradnje objekta. PZI se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in manjšimi, dopustnimi odstopanji od gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in strokovne načrte s področja arhitekture, gradbeništva, krajinske arhitekture in ostalih pooblaščenih inženirjev.

  3.6 Vodilni načrt PZI
  Idejni načrt za hišo je bistveni element dokumentacije za gradnjo. Vzemite si čas in z arhitektom oblikujte dom vaših sanj.
  Idejni načrt za hišo je bistveni element dokumentacije za gradnjo. Vzemite si čas in z arhitektom oblikujte dom vaših sanj.


  Vodilni načrt je načrt, ki ga določi vodja projekta in vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, kazalo vsebine projekta, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkaze in grafične prikaze. Zbirno tehnično poročilo vsebuje opis objekta in njegovih značilnosti in povzetek tehničnih poročil vseh načrtov. Vodilni načrt je nadalje dopolnjen še z izkazi požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijske karakteristike prezračevanja stavbe in druge izkaze, če tako določajo predpisi.

  3.7 Načrti PZI  Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje vsebujejo načrte s področja arhitekture (1), gradbeništva (2), elektrotehnike (3), strojništva (4), tehnologije (5), požarne varnosti (6), geotehnologije in rudarstva (7), geodezije (8), prometnega inženirstva (9) in krajinske arhitekture (10).

  3.8 PID (projektna dokumentacija izvedenih del)  Namen projektne dokumentacije izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja, evidentiranje objekta ter uporaba in vzdrževanje objekta. V projektni dokumentaciji izvedenih del so prikazana odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. PID vsebuje vodilni načrt in načrt projektne dokumentacije izvedenih del.

  3.9 Vodilni načrt PID  Vodilni načrt vsebuje podtake o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, kazalo vsebine projekta, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektu, zbirno tehnično poročilo, grafične prikaze in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

  3.10 Načrti PID  Načrti PID se ne izdelujejo, če med gradnjo ni prišlo do odstopanj od DGD IN PZI. Za načrte projektne dokumentacije izvedenih del se v tem primeru štejejo načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

  V primeru, da je med gradnjo prišlo od odstopanj od DGD IN PZI, se obvezno izdelajo načrti, ki prikazujejo tovrstna odstopanja. Novi načrti projektne dokumentacije izvedenih del so praviloma izdelani z istih področij in v enakem merilu kot načrti PZI. Načrt PID vsebuje naslovno stran načrta, tehnično poročilo in tehnične prikaze.

  Strokovni članek 5753
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 442 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE GRADBENO DOVOLJENJE
  10
  5

  KLAJDER zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.

  Tržaška cesta 297, 1000 Ljubljana
  9.1
  0

  PKC Damjan Pirc s.p.

  Pavšičeva 10, 1000 Ljubljana
  10
  1

  ARI d.o.o.,statika

  Podlubnik 139A, 4220 Škofja Loka
  10
  3

  Variant-A, Praznik Martina s.p.

  Kotlje 134, 2394 KOTLJE
  8.9
  0

  Diar d.o.o.

  Prežihova ulica 11, 2000 Maribor
  9.4
  0

  SPIT d.o.o.

  Vojkova cesta 19, 5250 Solkan
  Imamo kar 442 izvajalcev za področje Gradbeno dovoljenje:  + BREZPLAČNO
  + BREZ PROVIZIJ
  + OCENJENI IZVAJALCI
  + IŠČEMO LOKALNO
  IŠČETE DOBRE IZVAJALCE ZA PODROČJE GRADBENO DOVOLJENJE?

  vodilna mapa
  načrti arhitekture
  elaborat požarne varnosti
  izjava o mehanski odpornosti
  pridobitev gradbenega dovoljenja
  lokacijska informacija
  legalizacija črne gradnje
  nadomestna gradnja
  sprememba namembnosti zemljišča
  gradbeno dovoljenje za nezahtevni objekt
  projekt za gradnjo hiše
  arhitekt za gradbeno dovoljenje
 • Gradbeno dovoljenje Ajdovščina
 • Gradbeno dovoljenje Bled
 • Gradbeno dovoljenje Bovec
 • Gradbeno dovoljenje Celje
 • Gradbeno dovoljenje Črna na Koroškem
 • Gradbeno dovoljenje Črnomelj
 • Gradbeno dovoljenje Domžale
 • Gradbeno dovoljenje Gornja Radgona
 • Gradbeno dovoljenje Gornji Grad
 • Gradbeno dovoljenje Hrastnik
 • Gradbeno dovoljenje Ilirska Bistrica
 • Gradbeno dovoljenje Izola
 • Gradbeno dovoljenje Jesenice
 • Gradbeno dovoljenje Kamnik
 • Gradbeno dovoljenje Kidričevo
 • Gradbeno dovoljenje Kobarid
 • Gradbeno dovoljenje Kočevje
 • Gradbeno dovoljenje Koper
 • Gradbeno dovoljenje Kranj
 • Gradbeno dovoljenje Kranjska Gora
 • Gradbeno dovoljenje Krško
 • Gradbeno dovoljenje Laško
 • Gradbeno dovoljenje Lendava
 • Gradbeno dovoljenje Litija
 • Gradbeno dovoljenje Ljubljana
 • Gradbeno dovoljenje Ljutomer
 • Gradbeno dovoljenje Maribor
 • Gradbeno dovoljenje Metlika
 • Gradbeno dovoljenje Mojstrana
 • Gradbeno dovoljenje Mozirje
 • Gradbeno dovoljenje Murska Sobota
 • Gradbeno dovoljenje Nova Gorica
 • Gradbeno dovoljenje Novo mesto
 • Gradbeno dovoljenje Ormož
 • Gradbeno dovoljenje Piran - Pirano
 • Gradbeno dovoljenje Pivka
 • Gradbeno dovoljenje Portorož
 • Gradbeno dovoljenje Postojna
 • Gradbeno dovoljenje Ptuj
 • Gradbeno dovoljenje Radeče
 • Gradbeno dovoljenje Radenci
 • Gradbeno dovoljenje Radovljica
 • Gradbeno dovoljenje Ravne Na Koroškem
 • Gradbeno dovoljenje Ribnica
 • Gradbeno dovoljenje Rogaška Slatina
 • Gradbeno dovoljenje Sevnica
 • Gradbeno dovoljenje Sežana
 • Gradbeno dovoljenje Škofja Loka
 • Gradbeno dovoljenje Slovenj Gradec
 • Gradbeno dovoljenje Slovenska Bistrica
 • Gradbeno dovoljenje Slovenske Konjice
 • Gradbeno dovoljenje Šoštanj
 • Gradbeno dovoljenje Štore
 • Gradbeno dovoljenje Tolmin
 • Gradbeno dovoljenje Trbovlje
 • Gradbeno dovoljenje Tržič
 • Gradbeno dovoljenje Trzin
 • Gradbeno dovoljenje Velenje
 • Gradbeno dovoljenje Vipava
 • Gradbeno dovoljenje Vojnik
 • Gradbeno dovoljenje Vransko
 • Gradbeno dovoljenje Vrhnika
 • Gradbeno dovoljenje Žalec
 • Gradbeno dovoljenje Zreče
 • Gradbeno dovoljenje Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  © 2019 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane