Temelji in temeljne plošče cena

Kakšna je cena gradnje temeljev? Cena temeljenja je najbolj odvisna od tipa izbranih temeljev (pasovni temelji, temeljna plošča, točkovni temelji ali piloti) ter debeline in vrste izolacije (izolacija nad ali pod ploščo). Vse pogosteje se tudi za enostanovanjske stavbe gradi temeljno ploščo. Za izvedbo temeljne plošče po sistemu SEISMIC temeljna blazina (podložni beton, 1. sloj XPS toplotne izolacije, hidroizolacija, 2. sloj toplotne izolacije, AB plošča) boste odšteli med 95-125 €/m2. Cena dobro izolirane temeljne plošče za stanovanjsko klasično, ali montažno hišo 100m2 se lahko giblje od 9.000 do 17.000 eur. Izvedba temeljne plošče v povprečju predstavlja približno 10% celotne investicije novogradnje.

Komu zaupati izdelavo temeljne plošče ali temeljev? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim izvajalcem za temeljne plošče in temelje v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

Pridobite ponudbo:
Pošlji povpraševanje

Cena temeljne plošče


Cena temeljne plošče za hišo. Cena za izvedbo temeljne plošče na SEISMIC temeljni blazini, ki sestoji iz podložnega betona, 1. sloja XPS toplotne izolacije, hidroizolacije, 2. sloja toplotne izolacije, AB plošče. Cena vključuje dobavo in vezanje armature temeljne plošče, vgrajevanje betona C35 in izdelavo vertikalne izolacije ter preklopa izolacije na robovih.

114.00 €/m2

MINIMALNA CENA
€/m2

SREDNJA CENA
150.00 €/m2

NAJVIŠJA CENA
Želim ponudbo izvajalcev

Temeljna plošča - cena

Natančno izračunajte, koliko stane plavajoča temeljna plošča za vašo hišo. Izdelava temeljne plošče vključuje dela kot so: ureditev gradbišča, zakoličba objekta, izkop gradbene jame za temelje, tamponsko nasutje, izkop za inštalacije, polaganje cevi, drenaža, podložni beton, izolacija temeljev, betoniranje temeljne plošče in zasip temeljev.

Temeljna plošča - cena
150 €/m2

MINIMALNA CENA
190 €/m2

SREDNJA CENA
230 €/m2

NAJVIŠJA CENA
Naredi si izračun

Druge cene za - Temelji in temeljne plošče

vaša količina

enota

okvirna cena

vaša cena

1. sloj XPS toplotne izolacije za temeljno ploščo

Polaganje toplotne izolacije XPS (FIBRANxps 400-L) na podložni beton pod temeljno ploščo, vključno z dobavo materiala ter vsemi prenosi na objektu. Spodnja izolacija je položena 50 cm dalje od roba podbetona.


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2

2. sloj XPS toplotne izolacije za temeljno ploščo

Kompletna nabava, dobava in polaganje toplotne izolacije FIBRANxps SEISMIC 400-L, debeline 6 - 12 cm, pod temeljno ploščo hiše (na predhodno položeno hidroizolacijo), skupaj z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2

Cevi fekalne kanalizacije

Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, komplet z vsemi loki, odcepi, R-kosi, sifonskimi koleni, priključnimi kosi, odzračnimi kapami, čistilnimi kosi, spojkami, izolacijskim materialom, pritrdilnim materialom.


m

€/m


m

€/m


m

€/m

Cevi za meteorno vodo

Dobava in vgradnja standardne cevi za meteorno vodo, vključno s fazonskimi kosi PVC UK - loki, koleni, odcepi, priklopi, tesnili.


m

€/m


m

€/m


m

€/m

Cevi za telekomunikacijske in električne inštalacije

Dobava in polaganje PE-HD cevi do globine 0,8 m v terenu in delno pod ploščo, za dovodni kabel iz RMO omare, komplet z zatesnitvijo preboja skozi temeljno ploščo in jašek.


m

€/m


m

€/m


m

€/m

Debelina temeljne plošče

Kompletna izdelava, dobava in vgradnja betona C25/30, v
armirane konstrukcije, prereza od 0.20 do 0.30 m3/m2/m1,
vključno z vsemi pomožnimi deli in transportom do mesta
vgrajevanja.


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2

Drenaža

Izdelava drenaže okoli objekta: izdelava betonske mulde iz pustega betona debeline 5 cm; perforirana drenažna cev PE DN 110 mm; gramozni filter preseka 0,50 m3/ml, frakcije 8-16 mm; polaganje filca - politlaka 3,0 m2/ml. Vključno z dobavo materiala, zasipom ter vsemi pomožnimi
deli in transporti.


m

€/m

Geodetska zakoličba objekta

Zakoličba osi objekta, temeljev in kasneje zidov na profilih; prenos višinskih kot za objekt na terenu, skupaj z zavarovanjem višin, geodetskih točk in osi objekta. Zakoličba mora biti izvedena po navodilih geodetskega načrta in v skladu s situacijo projekta.


kpl

€/kpl

Geomehanski nadzor

Geomehanski pregled in nadzor v skladu z ZGO: strokovna prisotnost geomehanika v času izvajanja izkopa, utrjevanja in pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljev. V ceni so zajeti vsi potrebni obiski geomehanika, vključno z izdelavo končnega poročila.


kpl

€/kpl

Gradbeni profili

Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov za izkop gradbene jame in prenos višin objekta na profile z uporabo merilnega instrumenta.


kpl

€/kpl

Izdelava gradbenih profilov

Izdelava gradbenih profilov po uradni zakoličbi objekta in izris temeljne plošče na teren. Bruto površina po zunanjem robu temeljne plošče.


m2

€/m2

Izkop jarka

Odkop kanala v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa. Planiranje dna izkopa s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala.


m3

€/m3


m3

€/m3


m3

€/m3

Izkop jaška za kanalizacijo

Strojni in delno ročni izkop in zasip za jaške kanalizacije IV. kategorije globine do 2 m, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1 m1 od roba izkopa v jašku velikosti do 1 m2 v suhem zemljišču.


m3

€/m3

Izkop za elektro jaške

Strojni in delno ročni izkop in zasip za elektro jaške velikosti 600 mm, IV. ktg globine do 1 m s pravilnim odsekovanjem ∅ stranic in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje 1 m1 od roba izkopa.


m3

€/m3

Izvedba tamponskega nasutja

Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala, zmrzlinsko odpornega, kot nasutje pod temelji, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v plasteh po 20 cm do predpisane zbitosti - 80MPa. Obračun tampona v utrjenem stanju.


m3

€/m3


m2

€/m2


m2

€/m2

Izvedba temeljne plošče, 25cm

Izvedba temeljne plošče, 25cm. Cena za vgrajevanje XPS toplotne izolacije debeline 20 cm in dobavo ter vezavo armature Q 335 in vgrajevanje betona C 25/30 za temeljno ploščo debeline 25 cm.


m2

€/m2

Opaž za podložni beton

Izdelava opaža roba podložnega betona, višine 10 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenje in zlaganjem po končanih delih.


m

€/m

Opaž za temeljno ploščo

Izdelava opaža roba armirano-betonske temeljne plošče hiše, višine 30 cm, skupaj s potrebnim opiranjem; opaženje, razopaženje, čiščenjem in zlaganjem po končanih delih.


m

€/m

Organizacija gradbišča

Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja),ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, naprava podlage za postavitev dvigal, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih
priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje.


kpl

€/kpl

Ozemljitev temeljne plošče

Dobava in polaganje kot temeljno ozemljilo valjanca FeZn 25x4 mm v temeljno ploščo, komplet s povezavo (spončni material) na armaturo v temeljni plošči in s povezavami (spončni material) na krožno ozemljilo. Dobava in polaganje kot krožno ozemljilo valjanca FeZn 25x4 mm v zemljo 0,85 m od temeljev in 0,5 m globoko.


m

€/m

Označitev obstoječih komunalnih vodov

Označitev in zaščita vseh obstoječih komunalnih vodov na mestu izkopa in mestih izvedbe komunalnih vodov. Zakoličbo ob prisotnosti izvajalca gradbeno obrtniških del ali zemeljskih del izvedejo upravljalci posameznih vodov pred pričetkom gradnje. Točen izračun po fakturi - dejanskih stroških, s pribitkom 3% stroškov poslovanja.


kpl

€/kpl

Planiranje gradbene jame

Planiranje dna gradbene jame s točnostjo ± 3,00 cm in utrjevanjem izkopanega dna z vibracijsko ploščo ali valjarjem.


m2

€/m2

Podložni beton

Dobava in vgradnja podložnega betona C 12/15, prereza do 0,10 m³/m² (debelina 10 cm), vključno z vsemi pomožnimi deli in transporti na objektu.


m2

€/m2

Polaganje armature za temeljno ploščo

Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in polaganje armature ter polaganje armaturnih mrež po armaturnem načrtu, z vsemi pomožnimi deli in prenosi, do mesta vgraditve. Navedena količina je ocenjena po količinah vgrajenih betonov (100 kg/m3). Točna količina je podana v armaturnih načrtih.


kg

€/kg

Polaganje filca pod gramoz

Cena za polaganje filca pod utrjeno plast gramoza, vključno s potrebnimi preklopi 10%.


m2

€/m2

Postavitev gradbiščne table

Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Zakonom o graditvi objekta.


kpl

€/kpl

Preboji za inštalacije

Preboji plošče za vodovod, ogrevanje, elektrika. Priprava odprtin v betonski plošči z izdelavo, montažo in demontažo škatle vključno s prenosom do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli po opisu splošnih določil za tesarska dela. Izvedba priključka fekalne kanalizacije po detajlu.


kos

€/kos

Revizijski jašek

Dobava in montaža zbirnega revizijskega jaška meteorne
kanalizacije iz betonske cevi DN 800 mm, vključno z izkopom do globine 1,20 m, betonskim pokrovom, betoniranjem dna in izdelave mulde, dotoka in iztoka in zasipom.


kpl

€/kpl

Samolepilna hidroizolacija temeljne plošče

Vertikalna samolepilna hidroizolacija FIBRANhydro SEISMIC T-1,8sk/sk po XPS toplotni izolaciji: polaganje horizontalne hidroizolacije temeljnih tal (dvostranska samolepilna hidroizolacija na predhodno položeno FIBRANxps 400-L toplotno izolacijo), z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih in tipskih detajlih proizvajalca.


m2

€/m2

Strojni izkop zemlje za gradbeno jamo

Cena za izkop zemlje za gradbeno jamo. Strojni široki izkop zemljine za temelje v terenu določene kategorije, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo; Odvoz na stalno deponijo. Izkop izvesti skladno z navodili geomehanika! Del izkopanega materiala se lahko uporabi pri zasipu oz. planiranju terena.


m3

€/m3


m3

€/m3


m3

€/m3


m3

€/m3

XPS izolacija robov temeljne plošče

Polaganje toplotne izolacije FIBRANxps 300-L debeline 12 – 20 cm na robovih temeljne plošče stanovanjske stavbe, vključno z dobavo materiala ter vsemi prenosi na objektu.


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2


m2

€/m2

Zasip okoli objekta

Zasip okoli objekta po končanih delih z izkopanim materialom in humusom. Nabava, dobava in vgrajevanje gramoznega materiala kot zasip za temelji, do nivoja terena, z utrjevanje zasipa po plasteh v debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne hidroizolacije ali njene zaščite.


m3

€/m3

SKUPAJ:
Pošlji povpraševanje >

Kako so Vam koristile te informacije?

Revija Mojmojster

Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
Informativni mesečni obrok*
/mesec


Znesek kredita
EUR
Doba odplačevanja
let
Naprej
Izračun kredita >

*Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 2,5%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

Temelji in temeljna plošča - vse kar morate vedeti

1. Temelji in temeljne plošče- kaj morate vedeti?

Na temeljih bazira celotna izvedba objekta, ki ga bomo gradili. Vrsta temeljenja za katero se odločimo je odvisna od lastnosti zemljine na kateri bomo gradili ter od tega kakšno energijsko učinkovitost hiše želimo doseči. Do nedavnega so se pri gradnji družinskih hiš v veliki večini uporabljali pasovni in točkovni temelji. Zaradi učinkovitejše izvedbe nizkoenergijske, pasivne ali skoraj nič-energijske gradnje pa danes tovrstne pasovne temelje zamenjujejo temeljne plošče, kot je sistemska rešitev SEISMIC temeljna blazina podjetja FIBRAN.  Rešitev glede vrste temeljenja običajno predlaga arhitekt. Izračun nosilnosti in končno odločitev pa sprejme gradbeni inženir-statik. 

temeljna-plosca.jpg
Pri gradnji družinskih hiš se investitorji, zaradi novih tehnologij gradnje (montažne hiše, pasivne hiše), vedno pogosteje odločajo za temeljno ploščo.

1.1 Sestava tal

Še pred samim izkopom je potrebno preveriti, ali potekajo na mestu izkopa kakšne napeljave (elektrika, komunalni vodi...), ki jih ne smemo poškodovati. Prav tako je potrebno pred začetkom dobro poznati okoliški teren in lastnosti zemljine. Z izkopom namreč porušimo naravno ravnovesje tal in lahko povzročimo nestabilnosti. Sestava tal tudi bistveno vpliva na izbiro gradbene mehanizacije za izvedbo. 

1.2 Temelj ali temeljna plošča?

Na izbiro načina temeljenja bistveno vplivata sestava in nosilnost tal. Kadar imajo tla dobro nosilnost se lahko odločimo za eno izmed različic temeljev (točkovni, pasovni), vendar je potrebno biti ob tem pozoren tudi na globino zmrzovanja (50-100cm). V kolikor imamo tla slabše nosilnosti se je zaradi bistveno manjših kontaktnih tlakov pametneje odločiti za temeljno ploščo. 

1.3 Izboljšanje temeljnih tal

Obstajajo postopki s katerimi je možno tudi izboljšati nosilnost terena. Tla se lahko mehansko komprimira, odstrani se lahko slabo nosilna tla do trdnega terena, zniža se lahko nivo podtalnice, tla se lahko injicira...V kolikor obstaja nevarnost zdrsa površinskih slojev pa je rešitev zgolj globoko temeljenje, s katerim dosežemo nosilne plasti terena.

1.4 Hidroizolacija temeljev 

Vsi temelji morajo biti ne glede na nivo podtalnice zaščiteni s hidroizolacijo. V primeru temeljne plošče ta poteka pod celotno temeljno ploščo nad podložnim betonom, v primeru točkovnih in pasovnih temeljev pa nad temelji. Pomembno je, da je hidroizolacija zvezna in ni nikjer prekinjena, saj edino tako lahko preprečimo vdor vode v objekt. Pogosta napaka izvedbe je ne dovolj kompakten spoj med horizontalno in vertikalno hidroizolacijo, včasih pa celo prekinjen spoj, ki povzroči, da vlaga prodre pod in nad konstrukcijo objekta.  Hidroizolacija mora biti tudi ustrezno zaščitena pred poškodbami do katerih lahko pride, ko se teren po končani gradnji zasuje nazaj ali pa ko se zemljina kasneje naravno premika. Poleg hidroizolacije je potrebno okrog temeljev speljati tudi drenažo, s katero se omogoči, da talna voda prosto odteka pod in okrog objekta.

2. Izvajalci

Gradisovi strokovnjaki opozarjajo, da je treba razmere na gradbišču ves čas pozorno spremljati, vse pomembnejše odločitve pa sprejemati po posvetu s strokovnjakom, saj so odločitve v začetnih fazah gradnje ključnega pomena za nadaljnji potek.

3. Vrste temeljev in temeljnih plošč

Na splošno temelje ločimo na plitve in globoke, glede na geometrijsko obliko pa še na točkovne, pasovne ter na temeljne plošče. Pri plitvih temeljih se obremenitve iz objekta prenašajo v vrhnje sloje tal, pri globokih pa prehajajo sile preko pilotov, vodnjakov itd. globlje v nosilna tla.  

3.1 Točkovni temelji

Pri točkovnih temeljih se obtežba iz objekta točkovno prenaša v nosilna tla. Uporabimo jih v primeru, ko so nosilna konstrukcija objekta stebri in drugi točkovni elementi, kot so stopnice, dimniki, daljnovodi. Pogoj za točkovne temelje so stabilna in trdna tla in ni možnosti, da bi prihajalo do neenakomernega posedanja. Točkovne temelje vlijemo na gradbišču na dobro pripravljeno in poravnano podlago v gradbeni jami. Po zasutju jame se na točkovne temelje postavi stebre in jih vpnemo na steber z vertikalno armaturo ali z jeklenimi ploščami. V točkovni temelj lahko izdelamo tudi vdolbine, v katere se naknadno vstavi montažne stebre ali pa se izdela votle temelje, ki se jih zalije z betonom po vstavitvi stebrov.

3.2 Pasovni temelji

Pri pasovnih temeljih se obtežba iz linijskih konstrukcijskih elementov (zidovi) objekta prenaša v tla v navpični in prečni smeri. Izdelamo jih iz vzdolžne armature in betona. Naloga armature je povečanje togosti in preprečevanje razpokanja temelja, ki lahko nastane, če se tla neenakomerno posedajo.

3.3 Temeljni nosilci

Uporabljamo ga redko, predvsem takrat kadar zaradi slabega, nestabilnega terena ne moremo uporabiti točkovnih temeljev. S temeljnim nosilcem prenašamo obtežbo več stebrov v tla. Nosilec je v tem primeru obtežen točkovno je pa obenem linijski oz. pasovni nosilec.  

3.4 Temeljna plošča

Pri večjih in zahtevnejših objektih se praviloma izdela temeljna plošča. Se pa tovrstni način temeljenja vedno pogosteje uporablja tudi pri gradnji enodružinskih hiš, posebej kadar je gradbeno zemljišče nestabilno.  S temeljno ploščo preprečujemo, da bi se objekt neenakomerno posedal, saj zmanjšamo napetosti pod temeljem.

Temeljno ploščo lahko izdelamo v različnih debelinah v prerezu, običajno pa se v primeru enodružinskih hiš izdela enovita plošča v eni debelini. Pri dimenzioniranju temeljev in temeljnih plošč je potrebno upoštevati tako obtežbo objekta, kot tudi nosilnost tal in marko betona.

3.5 Piloti

V primeru zelo slabih nosilnih tal se je potrebno poslužiti t.i. globokega temeljenja, s katerim dosežemo trdnejše plasti terena. Takšna slabo nosilna tla so denimo ilovnata tla na Ljubljanskem Barju. Globoko temeljenje se izvaja s piloti, ki so lahko iz lesa, jekla ali gramoza. Izbira zavisi od različnih faktorjev kot so globina nosilnih tal, velikost objekta, razpoložljiva mehanizacija itd. Piloti oziroma koli so različnih vrst (stoječi, viseči...)

4. Postopek izvedbe temeljne plošče

4.1 Projekt 

Tako kot za vsako drugo gradnjo tudi za gradnjo temeljne plošče potrebujemo projekt za izvedbo. Projekt se izdela na podlagi predhodno naročenega geomehanskega poročila in vključuje več načrtov. Prvi je arhitekturni načrt temeljne plošče, iz katerega morajo biti razvidne dimenzije plošče, ter debeline in tipi vseh slojev pod ploščo od toplotne izolacije, hidroizolacije do eventuelnega tampona. Del projekta so tudi armaturni načrti, načrti inštalacij in načrt prebojev. Načrtom mora biti priložen popis gradbeno obrtniških del in materialov. Izdelani so izključno za konkreten objekt upoštevajoč specifičnost terena, na katerem se bo gradilo in druge konkretne pogoje na lokaciji. Zelo pomembno je, da je načrt prebojev izdelan karseda natančno, s točnimi pozicijami prebojev, velikostmi zaščitnih cevi ter mesti izhoda izpod plošče. Pomembno je tudi, da je načrt temeljne plošče usklajen z ostalimi deli gradnje objekta. 

4.2 Prijava in ureditev gradbišča

Pred začetkom del nadzornik gradnje uredi prijavo vseh udeležencev pri gradnji. Lokacijo gradnje je potrebno označiti z gradbiščno tablo in ograditi z gradbiščno ograjo. Na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja geodet opravi zakoličbo, s katere je razvidna pozicija in višina objekta. Pred začetkom izkopavanja je potrebno postaviti tudi gradbene profile. 

4.3 Izkop 

Glede na zakoličbo geodeta se začne izvajati izkop. Po tem, ko je bil odrinjen humus se izvede izkop do globine določene v načrtu. V primeru slabe nosilnosti terena se izvede globlji izkop do trde podlage. Zemljino od izkopa (kolikor je ne potrebujemo za druga terenska dela) se odpelje na ustrezno deponijo.  

4.4 Priprava podlage za temeljno ploščo

Za lažjo in bolj precizno izvedbo nadaljnjih del se opravi izravnava dna temeljne jame. Izravnava ni potrebna, v kolikor je teren dovolj trden in je bil izkop izveden natančno. Na nosilnem terenu je možno podlago urediti kar z zemljino, na težavnejšem terenu pa se izvede peščeni tampon. Podlaga mora imeti rahel padec, ki je namenjen odvajanju vode izpod temeljne plošče.

4.5 Razvod inštalacij

Na dno temeljne jame se, pred izvedbo izolacije položi zaščitne cevi inštalacij in se jih obbetonira, da so zaščitene pred pritiskom teže objekta.  

4.6 Vertikalni preboji

Instalacije, ki so bile horizontalno speljane pod temeljno ploščo je potrebno v nadaljevanju speljati vertikalno v objekt na specifičnih mestih, ki jih vnaprej določi projektant. Zelo je pomembno, da sta tip instalacije in pozicija vertikalnega preboja natančno določeni, saj naknadne spremembe največkrat niso mogoče. 

4.7 Drenaža

S pravilno izvedeno drenažo se odvaja meteorna in talna voda ob objektu. Način izvedbe drenaže je odvisen od lastnosti terena in oblike izkopa. Vedno pa se izvede mulda pod naklonom, s katero se drenažna voda zbira,drenažna cev, drenažni filc, posteljica iz prodca in zbirni jaški.  Drenažno vodo se odvaja v javni meteorne vode, ponikovalnice ali površinske odvodnike. 

4.8 Podložni beton

Ko začnemo pripravljati teren za gradnjo, najprej utrdimo zemljino in nasujemo gramoz. Nato pa je potrebno podlago za nadaljno gradnjo dodatno izravnati s podložnim betonom, ki je tudi osnova za izvedbo temeljne plošče.

4.9 Hidroizolacija in toplotna izolacija temeljne plošče 

Na podložni beton se položi prvi sloj XPS toplotne izolacije, sledi sloj obojestransko samolepilne hidroizolacije, ki deluje tudi kot vezni element med prvim in drugim slojem XPS toplotne izolacije, ki jo položimo preko izvedene hidroizolacije. Drugi sloj XPS toplotne izolacije se izvede s posebno oblikovanimi utori, katere zapolni sveži beton in tako omogoča boljšo povezavo vseh slojev v sistemu. Opisano sistemsko rešitev imenujemo tudi SEISMIC temeljna blazina in so jo razvili v podjetju FIBRAN d.o.o., predstavlja pa odgovor na izzive, ki jih postavlja sodobno temeljenje objektov na toplotni izolaciji, prav tako je to sistem, razvit za potresno ogrožena območja in ima preverjeno nosilnost v primeru dinamičnih obremenitev, kot je potres. Preberite si več o SEISMIC temeljni blazini

4.10 Armiranobetonska temeljna plošča

Izvedba armirano betonske temeljne plošče se prične z natančno postavitvijo opaža, ki mora slediti arhitekturni načrtom. Glede na armaturni načrt se nato v opaž položi armatura, ki se zalije z betonom. Zgornja površina plošče se znivelira in izravna. Opcijsko je možno opaž temeljne plošče izvesti tudi nekoliko širše z namenom, da se vanj vstavi obodna toplotna izolacija temeljne plošče.

4.11 Obodna toplotna izolacija

Kot smo že omenili lahko obodno toplotno izolacijo temeljne plošče izvedemo že v fazi opaževanja, možno pa jo je dodati tudi naknadno z lepljenjem. V tem primeru je potrebno natančno vnaprej določiti debelino izolacije, da se jo lahko spoji z hidroizolacijo cokla  stavbe.  

4.12 Ozemljitev temeljne plošče

Temeljno ozemljilo se obvezno poveže z armaturo objekta.

Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš DomŽelim ponudbo izvajalcev
Zadnja povpraševanja

Temeljna ploščo

Pozdravljeni,

potrebujem izvajalca za izvedbo temeljne plošče- cca 150 m2. V kratkem bom prek podjetja Lumar gradil montažno hišo v Škofji Loki. Trenutno smo v fazi pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja (pričakujemo hiter zaključek obravnave). Ko bo gradbeno dovoljenje urejeno, bi nadaljevali čimprej. V priloženi datoteki so navedene vse tehnične podrobnosti, ki jih je posredovalo podjetje Lumar.

Lp 7200 € do 12000 €

........

Izvedba točkovnih temeljve

Pozdravljeni,

Potrebovali bi 6 točkovnih temeljev za postavitev kontejnerja 3x2,5m. Temelji morajo biti 50cmx40cm dimenzije in visoki 30cm ter vsaj 40cm vkopani v zemljo. Na vogalnih temeljih pa opcija za pritrditev kontejnerja.

Lp 315 € do 525 €

........

Izkop luknje za betoniranje plošče

Pozdravljeni.

Prvo potrebujem izkop luknje velikosti 8x6 m in globine 20-25 cm. Ko je luknja skopana pa potrebujem betonsko ploščo 8x6m in debeline 40 cm. Torej v kompletu iščem izvajalca za izkop in za betoniranje plošče, v najhitrejšem možnem času

Lp 720 € do 1200 €

........

Želim ponudbo izvajalcev

Cena, Temelj za ograjo cca 22m,
Temelji in temeljne plošče, Dobrova

2250 € do 3750 €

Cena, Temeljna plošča velikosti, 7 x 7 m
Temelji in temeljne plošče, Gornja Radgona

540 € do 900 €

Cena, Točkovni temelji za garažo, po opisu
Temelji in temeljne plošče, Maribor

225 € do 375 €

Cena, Betoniranje temelja, 5 m
Temelji in temeljne plošče, Miklavž Na Dravskem Polju

405 € do 675 €

Cena, Rekonstrukcija hiše v Biljani, 45 m²
Temelji in temeljne plošče, Dobrovo v Brdih

27000 € do 45000 €

Cena, Postavitev betonske plošče za teraso, Po popisu
Temelji in temeljne plošče, Dob

3150 € do 5250 €

Cena, Betonsko ploščo, 42 m²
Temelji in temeljne plošče, Maribor

3402 € do 5670 €

Cena, Izvedba temeljne plošče na pilotih, površina 131 m2, debelina 25 cm
Temelji in temeljne plošče, Šentilj v Slovenskih goricah

13500 € do 22500 €

Cena, Betoniranje plošče 1,6×2,9, Po popisu
Temelji in temeljne plošče, Kranjska Gora

500.4 € do 834 €

Cena, Pripravo podlage in betoniranje temelja za lopo, 400 x 450 x 10 cm
Temelji in temeljne plošče, Orehova vas

450 € do 750 €

Cena, Izkop in temeljna plošča, 6 m x 16 m
Temelji in temeljne plošče, Slovenska Bistrica

720 € do 1200 €

Cena, Plošča za garažni boks, Po popisu
Temelji in temeljne plošče, Šempeter Pri Gorici

450 € do 750 €

Cena, Temelj za ograjo, 4 m x 25cm x 25cm
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana

270 € do 450 €

Cena, Betonska plošča za drvarnico, d 280 x š 220 x g 20 cm
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana - Šentvid

540 € do 900 €

Cena, Potrebujem betonsko plosco, 12x8m, debeline 30cm
Temelji in temeljne plošče, Šmarje pri Jelšah

10800 € do 18000 €

Cena, točkovni temelji za jekleni garažni nadstrešek, 50x50x60 cm
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana

450 € do 750 €

Cena, Na obstoječo neravno temeljno ploščo uliti novo, obstoječa cca 20 cm, površina 24m kv ali celotna 45m kv
Temelji in temeljne plošče, Žalec

270 € do 450 €

Cena, Izkop, AB plošča po PZI, 8×10 m2
Temelji in temeljne plošče, Dolenjske Toplice

4500 € do 7500 €

Cena, Točkovni temelji 3x (60x60x70cm), 60,60,70cm
Temelji in temeljne plošče, Radenci

270 € do 450 €

Cena, Izdelava betonske plošče, Po opisu
Temelji in temeljne plošče, Bizeljsko

1350 € do 2250 €

Cena, Izvedba temeljne plošče za pritlično hišo, 8 x 11 m
Temelji in temeljne plošče, Gornja Radgona

7200 € do 12000 €

Cena, Temeljna plošča za montažno hišo, cca 90 m2
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana - Polje

8100 € do 13500 €

Cena, BETONSKA PLOŠČA, 6,00m x 4,50m - debelina0,20m(20cm)
Temelji in temeljne plošče, Koper

3150 € do 5250 €

Cena, Utrditev temeljev, po opisu
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana

1350 € do 2250 €

Cena, Temeljna plošča, 10x10 m, debeline 30 cm
Temelji in temeljne plošče, Vransko

7200 € do 12000 €

Cena, Pripravo temeljne plošče, 4.5m dolga, 15cm široka in 40 cm globoka
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana

540 € do 900 €

Cena, Temeljna plošča, 25m² in debelina 12 na katerem bi imeli postavljen bazen
Temelji in temeljne plošče, Ptuj

2250 € do 3750 €

Cena, temelj za lahko vrtno hiško, 9 м2 ( 150 мм)
Temelji in temeljne plošče, Velika Nedelja

1080 € do 1800 €

Cena, Betonska plošča za garažo, 6 m x 2,7 m, debeljina 60 cm
Temelji in temeljne plošče, Grosuplje

720 € do 1200 €

Cena, Temelnjna betonska plošča, in temelji, 18 x 16 m, debelina 25 cm na robu in 20 cm v sredini
Temelji in temeljne plošče, Gorišnica

13500 € do 22500 €

Cena, Temeljna plošča za montažno hišo, 84 m2,, debelina 20cm
Temelji in temeljne plošče, Krško

7200 € do 12000 €

Cena, Izdelava temeljne plošče za enostanovanjsko hišo, po opisu
Temelji in temeljne plošče, Most Na Soči

8100 € do 13500 €

Cena, Izvedba temeljeva, Po popisu
Temelji in temeljne plošče, Koper

3150 € do 5250 €

Cena, Betonski temelji, 8x3x7
Temelji in temeljne plošče, Ljubljana-Zalog

45000 € do 75000 €

Cena, Izvedbo betoniranja terase v izmeri cca 48m2, cca 48 m2
Temelji in temeljne plošče, Cerklje na Gorenjskem

540 € do 900 €

Cena, Izkop in betonsko ploščo z garažo v izmeri, 12x 6m
Temelji in temeljne plošče, Zgornja Kungota

5400 € do 9000 €Poglej druge končane projekte in cene

Temelji in temeljne plošče cenik

Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

1031+ podjetij za Temelji in temeljne plošče
Brezplačno povpraševanje
Brez provizij
Pridobi ponudbo

Iščete izvajalce, ponudbo za področje Temelji in temeljne plošče?

 • Temelji in temeljne plošče Ljubljana
 • Temelji in temeljne plošče Maribor
 • Temelji in temeljne plošče Celje
 • Temelji in temeljne plošče Koper
 • Temelji in temeljne plošče Kranj
 • Temelji in temeljne plošče Ajdovščina
 • Temelji in temeljne plošče Bled
 • Temelji in temeljne plošče Bovec
 • Temelji in temeljne plošče Črna na Koroškem
 • Temelji in temeljne plošče Črnomelj
 • Temelji in temeljne plošče Domžale
 • Temelji in temeljne plošče Gornja Radgona
 • Temelji in temeljne plošče Gornji Grad
 • Temelji in temeljne plošče Hrastnik
 • Temelji in temeljne plošče Ilirska Bistrica
 • Temelji in temeljne plošče Izola
 • Temelji in temeljne plošče Jesenice
 • Temelji in temeljne plošče Kamnik
 • Temelji in temeljne plošče Kidričevo
 • Temelji in temeljne plošče Kobarid
 • Temelji in temeljne plošče Kočevje
 • Temelji in temeljne plošče Kranjska Gora
 • Temelji in temeljne plošče Krško
 • Temelji in temeljne plošče Laško
 • Temelji in temeljne plošče Lendava
 • Temelji in temeljne plošče Litija
 • Temelji in temeljne plošče Ljutomer
 • Temelji in temeljne plošče Metlika
 • Temelji in temeljne plošče Mojstrana
 • Temelji in temeljne plošče Mozirje
 • Temelji in temeljne plošče Murska Sobota
 • Temelji in temeljne plošče Nova Gorica
 • Temelji in temeljne plošče Novo mesto
 • Temelji in temeljne plošče Ormož
 • Temelji in temeljne plošče Piran - Pirano
 • Temelji in temeljne plošče Pivka
 • Temelji in temeljne plošče Portorož
 • Temelji in temeljne plošče Postojna
 • Temelji in temeljne plošče Ptuj
 • Temelji in temeljne plošče Radeče
 • Temelji in temeljne plošče Radenci
 • Temelji in temeljne plošče Radovljica
 • Temelji in temeljne plošče Ravne Na Koroškem
 • Temelji in temeljne plošče Ribnica
 • Temelji in temeljne plošče Rogaška Slatina
 • Temelji in temeljne plošče Sevnica
 • Temelji in temeljne plošče Sežana
 • Temelji in temeljne plošče Škofja Loka
 • Temelji in temeljne plošče Slovenj Gradec
 • Temelji in temeljne plošče Slovenska Bistrica
 • Temelji in temeljne plošče Slovenske Konjice
 • Temelji in temeljne plošče Šoštanj
 • Temelji in temeljne plošče Štore
 • Temelji in temeljne plošče Tolmin
 • Temelji in temeljne plošče Trbovlje
 • Temelji in temeljne plošče Tržič
 • Temelji in temeljne plošče Trzin
 • Temelji in temeljne plošče Velenje
 • Temelji in temeljne plošče Vipava
 • Temelji in temeljne plošče Vojnik
 • Temelji in temeljne plošče Vransko
 • Temelji in temeljne plošče Vrhnika
 • Temelji in temeljne plošče Žalec
 • Temelji in temeljne plošče Zreče
 • Temelji in temeljne plošče Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane