Za področje

  Gradbeni nadzor, cena - Dober nadzornik gradnje

  Kakšna je cena gradbenega nadzornika? Dober gradbeni nadzornik vam lahko prihrani veliko denarja, težav in napak pri izvedbi, ki jih bodo izvajalci skušali prikriti, predvsem pa vas zavaruje, saj opravi nadzor preračunih in porabljenih količin materiala in nadzor izvedenih del ter vam pomaga pri pogajanjih z izvajalci. Gradbeni nadzornik vas zaščiti tudi pred precenjenimi količinami in dodatnimi deli. Z dobrim nadzornikom si ne boste zagotovili samo dobre izvedbe, temveč boste lahko optimizirali cene in prihranili več kot 30 % ob isto kvalitetni izvedbi. Nujno je, da je nadzornik neodvisen in ni povezan z gradbenim izvajalcem. Za nadzor gradnje boste odšteli okoli 1000-2000 EUR za osnovni nadzor, do 5000 EUR in več za popolni nadzor. Cena nadzora se giblje od 1% - 5% od investicijske vrednosti projekta.

  Komu zaupati nadzor gradnje? Uporabite obrazec spodaj in pošljite povpraševanje ustreznim in ocenjenim gradbenim nadzornikom v vaši okolici. Brezplačno in nezavezujoče!

  Hitro povpraševanje - enostavno in brezplačno do dobrih mojstrov!
  Pošlji povpraševanje

  Gradbeni nadzor gradbenih del


  Izvedba nadzora in svetovanj za predviden čas gradnje (3x tedensko v obdobju prvega meseca in 1x tedensko do konca gradbenih del).

  960.00 €/kos

  MINIMALNA CENA
  1200.00 €/kos

  SREDNJA CENA
  1800.00 €/kos

  NAJVIŠJA CENA
  Želim ponudbo izvajalcev

  Vodič po povprečnih cenah: Gradbeni nadzor (2024)

  vaša količina

  enota

  Okvirna cena

  vaša cena

  Gradbeni nadzor, izvedba gradbenega nadzora in svetovanja po fazah gradnje, brez potnih stroškov, cena po obisku

  Osnovni gradbeni nadzor pri gradnji stanovanjske hiše zajema 10-20 obiskov. Gradbeni nazdor obsega: - Primerjalna analiza ponudb izvajalcev in prisotnost na pogajalskih razgovorih z izvajalci. - Uvedba izvajalca v delo in prevzem del - Nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo in gradbenimi predpisi - Nadzor nad količino, kvaliteto in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer - Vodenje in sprotno potrjevanje gradbenih dnevnikov z realnim vpisovanjem vseh pomembnejših opažanj in odstopanj tekom gradnje, pregled in podpisovanje gradbene knjige in situacij - Nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti - Nadzor nad odpravo vseh pomanjkljivosti in napak med gradnjo - Nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe potrdita odgovorni projektant in odgovorni nadzornik - Pregled in reševanje različnih zahtevkov izvajalca del - Usklajevanje in razreševanje strokovnih vprašanj tekom izvedbe del - Razlago projektne dokumentacije izvajalcem - Pisno opozarjanje izvajalca na napake tekom izvedbe in po presoji tudi zaustavitev dela, če se dela ne izvajajo strokovno in skladno s projektno dokumentacijo in če zato ni dosežena ustrezna kvaliteta in zahtevanje takojšnje sanacije, brez podaljšanja roka izvedbe - Pisno opozarjanje izvajalca na nedoseženo kvaliteto ali pripravo, ki bo imela za posledico slabo kvaliteto končnega izdelka - Priprava pisnih predlogov ukrepov in penalov za izvajalca oziroma njegove podizvajalce, v kolikor dela ne izvajajo kvalitetno in ne odpravljajo napak v dogovorjenih rokih - Priprava in podpis izjave izvajalcu posameznih del, da so dela kvalitetno izvedena - Nadzor nad odpravo pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu, po zapisniku o medsebojni primopredaji


  obisk

  €/obisk

  Koordinacija izvajalcev

  Razlaga projektne dokumentacije izvajalcem, komunikacija z izvajalci in pomoč pri njihovem medsebojnem usklajevanju.


  obisk

  €/obisk

  Nadzor gradnje

  Nadzor skladnosti gradnje z dokumentacijo in veljavnimi predpisi ter zakonodajo s tedenskimi obiski gradbišča, prisotnostjo na koordinacijah in vodenjem zapisnika.


  kpl

  €/kpl

  Pridobivanje in pregled ponudb

  Objava razpisov in pridobivanje ponudb za posamezne sklope izvedbe. Analiza in tolmačenje ponudb strank ter pogajanje z izvajalci.


  kpl

  €/kpl

  Okvirna cena
  Pošlji povpraševanje >

  Kako so Vam koristile te informacije?

  Nadzornik gradnje – vse kar morate vedeti   

  1. Gradbeni nadzor – nekaj splošnih informacij 

  Gradnja hiše je eden izmed najzahtevnejših projektov, ki se jih lotimo v življenju. Velikokrat prihaja do številnih zapletov, ki se morajo reševati hitro in učinkovito, kar na mestu. Pri tem pa vseeno ne smemo pozabiti na kakovost gradnje in končnega izdelka, saj lahko to na dolgi rok za sabo potegne številne negativne posledice. Prav zaradi tega je še kako pomembno, da gradnjo in proces nadzoruje izkušen nadzornik gradnje oz. gradbeni nadzornik, ki na morebitne probleme opozori, še preden se ti sploh pojavijo. 

  Gradbeni nadzor
  Kvaliteten gradbeni nadzor je ključen za dobro zgrajen in funkcionalen objekt. 

  1.1 Kaj točno je gradbeni nadzor? 

  Gradbeni nadzor je strokovni oziroma profesionalni nadzor gradbišča, ki ga opravlja za to usposobljen gradbeni nadzornik oz. nadzornik gradbišča. Z gradbenim nadzorom se preverja, ali proces gradnje objekta poteka skladno z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (DGD). Ker je gradbeno dovoljenje bilo izdano glede na oddane načrte oz. dokumentacijo, mora biti gradnja skladna z načrti. Z gradbenim nadzorom se preverja tudi kvaliteto izvedenih gradbenih del, elementov, materialov, inštalacijskih napeljav (elektrika, vodovod, kanalizacija, ogrevanje in hlajenje) ter tehnologijo v hiši. Naloga gradbenega nadzora je tudi termisko usklajevanje in skrb za to, da se vsi izvajalci in projektanti držijo dogovorjenih rokov izvedbe. Samo če imamo vestno in pošteno osebo, ki je zadolžena za nadzor vsega naštetega, lahko gradnja poteka učinkovito in po planu. 

  1.2 Zakaj je gradbeni nadzor potreben? 

  Pomembno je, kako je objekt zgrajen, saj se vključuje v širše okolje, v njem pa bomo bivali še desetletja. Kvalitetno gradbeni nadzor je pomemben zato, ker lahko samo z njim garantiramo želeno kvaliteto izvedbe objekta, prav tako pa zagotavljamo skladnost objekta z občinskim prostorskim planom in omejitvami. Gradbeni nadzor torej zagotavlja, da je objekt grajen skladno z vsemi prostorskimi akti in občinskimi plani ter d je grajen skladno z načrti, ki so jih pripravili projektanti. Gradbeni nadzor zagotavlja izvedbo in kvaliteto detajlov, materialov, vgrajenih naprav in dobavnih rokov, prav tako pa vodi in nadzoruje stroške. S kvalitetnim gradbenim nadzorom lahko prihranite več 10% investicije. Gradbeni nadzornik bo opozoril in razkril napake pri gradnji, ki bi vam jih številni izvajalci sicer skušali prikriti, s čimer bo zagotovil obstojnost in kvalitetno izvedbo vseh detajlov objekta. 

  1.3 Kdo je gradbeni nadzornik? 

  Po zakonu se definicija nadzornika gradnje oziroma gradbenega nadzornika glasi: to je vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja gradbeni nadzor. Seveda pa za opravljanje tega potrebuje določene kompetence. Gradbeni nadzornik je zato tisti, ki izpolnjuje vse potrebne pogoje za projektanta, a NE sodeluje pri procesu gradnje ali projektiranju tega objekta, ki ga nadzoruje. Drugače povedano, gradbeni nadzornik mora biti neka tretja, zunanja oseba, ki nima nobene veze s projektiranjem hiše in procesom njene izgradnje, prav tako nima nobenih poslovnih povezav z izvajalci, ki izvajajo gradbena dela. Samo tako lahko zagotavlja svojo objektivnost. 

  1.4 Gradbeni nadzornik je lahko investitor sam 

  Teoretično je lahko gradbeni nadzornik investitor, a le, če izpolnjuje vse predpisane pogoje Zakona o gradnji objektov (ZGO). To se v praksi ne zgodi pogosto, saj te pogoju izpolnjuje le peščica investitorjev, največkrat pa tudi nimajo dovolj izkušenj, saj se z gradbenim nadzorom morda sploh ne ukvarjajo profesionalno. 

  1.5 Nadzornik gradnje ne sme biti arhitekt ali izvajalec

  Ker nadzornik ne sme biti kakor koli povezan s procesom načrtovanja oziroma projektiranja hiše in njeno gradnjo, te vloge ne sme prevzeti arhitekt, ki je hišo sprojektiral. Prav tako nadzornik gradnje ne more biti kateri izmed izvajalcev. Na tak način bi bilo nemogoče zagotoviti objektivno kvaliteto procesa gradnje, saj izvajalci do svojega dela ne bi bili kritični in ga zaradi dodatnih stroškov ne bi želeli popravljati. 

  1.6 Ali je gradbeni nadzor nujen? 

  Gradbeni nadzor je nujen za vse vrste objektov razen za enostavne objekte. Ker nobena hiša ne spada pod enostavni objekt, je gradbeni nadzor torej nujen za gradnjo vseh hiš, tudi če gre za gradnjo v lastni režiji. Tako veleva 79. člen Zakona o gradnji objektov (ZGO). 

  85. člen ZGO veleva, da mora investitor objekta poskrbeti za gradbeni nadzor najkasneje dan po pričetku pripravljalnih del na gradbišču.   

  2. Dober gradbeni nadzor in nadzornik gradnje 

  Dober gradbeni nadzornik bo nudil različne storitve, vsak pa mora zagotavljati naslednje: 

  2.1 Pomoč pri izbiri izvajalca  

  Gradbeni nadzorniki so objektivni strokovnjaki, ki niso neposredno vpleteni v proces gradnje in investicije, saj ga le »od daleč« opazujejo in nadzorujejo. Zaradi tega praktično ni idealnejšega investitorjevega zaveznika, ko pride do pomoči pri izbiri izvajalcev. Ker gradbeni nadzornik nima in ne sme imeti skritih finančnih interesov ali pristranskih povezav s specifičnimi izvajalci, vam bo znal takoj svetovati, kateri je najboljši v svoji kategoriji glede na dane parametre, Prav tako bo pregledal in po želji tudi zbral ponudbe za neko gradbeno storitev ter takoj izločil absurdno visoke in sumljivo nizke cene. Dober nadzornik gradnje bo nadzoroval tudi količine in cene porabljenega materiala, z vsem tem pa vam prihranil kar nekaj denarja. 

  2.2 Nadzor gradnje, materialov, sistemov 

  Samoumevno je, da bo gradbeni nadzornik nadziral potek gradbišča. Prav tako pa bo nadziral kvaliteto konstrukcijskih in drugih materialov, izvedbo detajlov in ves čas preverjal skladnost z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (DGD). Če pride na gradbišču do zagate, je gradbeni nadzornik eden tistih, ki so s svojim znanjem najbolje opremljeni za iskanje rešitev. Poleg nadzora kakovosti gradnje, materialov in detajlov bo preverjal skladnost izvedbe inštalacij in primernost ter kvaliteto vgrajenih naprav (za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje ... ).

  2.3 Nadzor finančnega proračuna   

  Kot smo nakazali že v prvi točki, vam bo tesno sodelovanje z dobrim nadzornikom gradnje prihranilo kar nekaj denarja. Poleg pridobivanja, pregleda in analize ponudb izvajalcev, bo vedno razmislil, kako bi bilo nek specifičen detajl hiše mogoče poceniti oziroma ga poenostaviti. Tako lahko prihranimo pri izvedbi temeljev, količini potrebne armature v betonu ... 

  2.4 Gradbeni nadzornik usklajuje izvajalce  

  Nenazadnje pa bo gradbeni nadzornik poskrbel tudi za usklajevanje vseh izvajalcev na gradbišču in za organizacijo procesa. Pripravil bo terminske plane, klical in opominjal zamudnike, vodil stroške, porabo materiala, usklajeval izvedbo različnih del, ki se izvajajo hkrati in še mnogo drugega. 

  3. Gradbeni nadzornik – kako ga izbrati

  3.1 Koliko izkušenj ima nadzornik gradnje? 

  Izkušen gradbeni nadzornik bo zagotovo znal svetovati bolje in na potencialne probleme opozoriti hitreje kot nekdo, ki je šele začel. Potencialne gradbene nadzornike zato povprašajte o njihovih referenca, torej na katerih objektih so že nadzorovali gradnjo. Super je, če ima nadzornik gradnje izkušnje tudi z večjimi objekti, ne samo s stanovanjskimi hišami, saj se je verjetno srečal z več raznolikimi primeri in težavami, kot če je nadzoroval zgolj gradnjo majhnih hiš. Po drugi strani pa je poleg izkušenj z večjimi objekti pomembno, da je nadzoroval tudi gradnjo stanovanjskih hiš, saj se v marsičem razlikujejo od objektov večjega merila. Izkušenega gradbenega nadzornika torej prepoznamo po tem, da se lahko pohvali z velikim številom uspešno izvedenih referenc, od manjših do večjih objektov. Med pregledom njegovih referenc bodimo pozorni, da je v preteklosti že nadzoroval gradnjo nekaj enodružinskih hiš. 

  Priporočljivo je, da si te objekte tudi ogledamo in preverimo, kako kvalitetno so zgrajeni. Tako bomo dobili najbolj objektiven in direkten vpogled v znanje, ki nam ga nadzornik gradnje lahko ponudi. Če se prepričate na lastne oči, da gre za sposobnega strokovnjaka, mu lahko gradnjo vaše hiše lažje zaupate. 

  3.2 Bližina gradbišča 

    Zagotovo je prednost, če izberete lokalnega gradbenega nadzornika. Tak nadzornik gradnje bo lahko objekt obiskal večkrat, prav tako pa se bo lahko spontano in hitro oglasil, če pride do nepredvidenih težah, ki jih je treba nemudoma razrešiti. Lokalni gradbeni nadzornik bo za prevoz prav tako računal veliko manj kot nekdo, ki se mora na gradbišče voziti 100 kilometrov in več. 

  3.3 Ponudba in cena 

  Ko ste izbrali lokalnega gradbenega nadzornika z dobrimi referencami, sledijo pogajanja za ceno in storitev, ki vam jo bo nudil. Ker je na voljo več verzij gradbenega nadzora, od osnovnega do zelo obširnega, se morate nujno dogovoriti, kaj vam bo za neko ceno sploh ponudil. Ali se bo na objektu oglasil vsak teden ali minimalno, kot je potrebno? Ali bo nudil pomoč pri iskanju dobrih izvajalcev in nadzoroval obračunane količine in stroške ali ne? Vse to je treba doreči še pred pričetkom sodelovanja in se izpogajati za najboljšo storitev glede na ceno. 

  3.4 Neodvisnost in nepristranskost 

  Osnovna funkcija, ki jo ima gradbeni nadzornik, je, da vas zaščiti pred nepošteno zaračunanimi cenami, količinami in nepredvidenimi dodatnimi deli. Zato je ključno, da je neodvisen in nepristranski, kar pomeni, da ne sme imeti nobenih zasebnih povezav in poslovnih sodelovanj z izvajalci. Preprosto povedano, ne sme biti kakor koli povezan s katerim koli izvajalcem, saj se sicer lahko zgodi, da stopi na njegovo in ne vašo stran.   

  4. Paketi gradbenega nadzora 

  4.1 Paketi gradbenega nadzora

  Ko pride do izbire nadzornika za gradnjo in gradbenega nadzora, imate več možnosti, v grobem pa obstajata dve glavni. Odločite se lahko za le najnujnejši nadzor, kar pomeni, da bo gradbeni nadzornik objekt obiskal toliko krat, kot je nujno. Takšna storitev bo seveda cenejša, a manj obširna in natančna. V kolikor želite vrhunsko opravljeno in optimalno storitev, priporočamo, da se odločite za razširjen oz. obsežnejši gradbeni nadzor, kar pomeni, da se bo gradbeni nadzornik na objektu oglasil minimalno enkrat tedensko. V tem primeru vam bo nudil konstantno pomoč pri projektu in vam pomagal tudi pri financah (v kolikor bi to želeli). V nadaljevanju si preberite, kaj vse mora vsebovati vsak gradbeni nadzor, ne glede na to, ali gre za osnovno ali razširjeno verzijo.  

  4.2 Osnovni gradbeni nadzor

  Osnovni gradbeni nadzor zajema vse najnujnejše za kvalitetno izgradnjo projekta. Gradbeni nadzornik bo pregledoval in nadzoroval:  

  - da je grajeni objekt skladen z dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (DGD) 
  - da je grajeni objekt izveden skladno z detajli in da je izvedba najboljša možna ter skladna s smernicami 
  - da se morebitne naknadne spremembe ali/in dopolnitve, ki so se sprejele med procesom gradnje, še pred izvedbo zabeležijo in uskladijo ter potrdijo z odgovornim projektantom in vodjo gradbišča. Vsi odgovorni se morajo s spremembami strinjati, preden se izvedejo. 
  - da gradnja poteka po pričakovanih časovnih okvirjih 
  - da so vsi vgradni elementi skladni s smernicami in predpisi ter da je njihova neoporečna kvaliteta dokazljiva z dokumenti 
  - da je gradbišče pravilno zavedeno in urejeno   

  4.3 Razširjen gradbeni nadzor

  Pri razširjenem gradbenem nadzoru bo inšpektor poleg vsega zgoraj opisanega nadzoroval še: 

  - da so vse količine, cene in kvalitete posameznih elementov maksimalno skladne s predračunom iz pogodbe in popisa 
  - da se dela izvajajo skladno s pogodbo 
  - predlagal in poiskal bo izvajalce za posamezna dela ter pregledal njihove ponudbe in izločil sumljivo nizke/visoke 
  - naročniku in izvajalcem bo nudil podporo ob nepredvidenih zapletih 
  - ali so napake bile odpravljene oziroma popravljene 

  4.4 Število obiskov, ki jih opravi gradbeni nadzornik   

  Gradbeni nadzor se običajno izvaja dvakrat tedensko, vse pa je odvisno od »paketa«, ki smo ga izbrali. Če smo izbrali razširjeno varianto, bo nadzornik gradnje gradbišče obiskal tudi trikrat tedensko in zagotovo vedno, ko bo prišlo do nepričakovanih zapletov. Vsekakor je obiskov ob pričetku vsake gradbene faze nekoliko več, ko pa so vsi izvajalci utečeni, zadostuje tedenski obisk oz. v kolikor se na gradbišču stvari odvijajo zelo počasi (čakanje na razopaženje betonskih plošč ipd.), zadostuje tudi enkrat na deset dni. Vestni gradbeni nadzornik bo gradbišče vsekakor obiskal tolikokrat, kot bo potrebno, da bo objekt izveden skladno z načrti, vašimi pričakovanji in najvišjimi standardi kvalitete. Minimum obiskov je 15, maksimuma pa ni in je odvisen od vaše pogodbe z nadzornikom. 

  5. Cena za gradbeni nadzor  

  Cena za gradbeni nadzor je v prvi vrsti odvisna od obsega del, ki jih bo gradbeni nadzornik opravljal. Zgoraj smo opisali različne variante gradbenega nadzora, ki se precej razlikujejo po vrsti in količini storitev. Za gradbeni nadzor boste (odvisno od storitve) odšteli med 3000 – 5000 EUR, kar predstavlja nekje 1-4% investicije projekta. A ne pozabite, kot smo na dolgo pojasnili v članku, vam dober gradbeni nadzor vam prihrani ogromno denarja, tako da se vsekakor izplača. 

    

    

   

   

   

   

   

  Iščete izvajalce, ponudbo za področje Gradbeni nadzor?
  Potrebujete ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit?
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Mojmojster.net, pomagamo pri oceni investicije in izboru izvajalca za vaš Dom  Želim ponudbo izvajalcev
  Zadnja povpraševanja

  Nadzornik pri gradnji stanovanjske hiše

  Pozdravljeni,

  potrebujem gradbeni nadzor za novogradnjo stanovanjske hiše. v prilogi načrt. Prosim za kontakt.

  Lep pozdrav. 1080 € do 1800 €

  ........

  Vodenje projekta obnova starejše hiše

  Pozdravljeni,

  potrebujem vodenje projekta obnova starejše hiše, Hiša je še v bivalnem stanju, vendar potrebna obnove. Obnovili bi nujne stvari za oddajo v najem.

  Lp 3240 € do 5400 €

  ........

  Gradbeni nadzor npvogradnje hiše

  Pozdravljeni,

  potrebujemo gradbeni nadzor gradnje enostanovanjske hiše, klasična gradnja 147m2 neto površina. Prosim za kontakt.

  Lep pozdrav. 2160 € do 3600 €

  ........

  Želim ponudbo izvajalcev

  Cena, Gradbeni nadzor za nezahteven objekt - nadstrešnica, 50m2
  Gradbeni nadzor, Celje

  225 € do 375 €

  Cena, Gradbeni nadzor - prenova strehe na večstanovanjskem objektu, CCA 400 - tlorisna površina strehe
  Gradbeni nadzor, Kranj

  1080 € do 1800 €

  Cena, Ocena gradnje do 3 podaljšane faze, 160 m2
  Gradbeni nadzor, Ljubljana

  540 € do 900 €

  Cena, Gradbeni nadzornik, 270 m2
  Gradbeni nadzor, Maribor

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor pri gradnji vkopane kleti, po opisu
  Gradbeni nadzor, Senovo

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor novogradnje, bruto cca 200m2
  Gradbeni nadzor, Dol Pri Ljubljani

  1800 € do 3000 €

  Cena, Gradbeni nadzor, 100 m2
  Gradbeni nadzor, Medvode

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor gradnje stanovanjske hiše, 200 m2
  Gradbeni nadzor, Murska Sobota

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradbeni nadzor gradnje trgovskega centra Eurospin, 6540 m2
  Gradbeni nadzor, Maribor

  900 € do 1500 €

  Cena, Nadzor do tretje gradbene faze, 180m2
  Gradbeni nadzor, Novo mesto

  2700 € do 4500 €

  Cena, Nadzor novogradnje stanovanjske hiše, Do 200 m2
  Gradbeni nadzor, Slovenj Gradec

  1800 € do 3000 €

  Cena, Nadzor novogradnje, 240m2
  Gradbeni nadzor, Semič

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzornik za gradnjo, 160m2 s kletjo
  Gradbeni nadzor, Naklo

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradbeni nadzor, 228 m2
  Gradbeni nadzor, Maribor

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor gradnje male čistilne naprave, 1 kom
  Gradbeni nadzor, Benedikt

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor novogradnje, 250 m2
  Gradbeni nadzor, Griže

  2160 € do 3600 €

  Cena, Nadzornika pri gradnji hiše, 150
  Gradbeni nadzor, Šentjur

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor gradbenih del in pregled dokumentacije glede izvedbe instalacij, 150 m2
  Gradbeni nadzor, Selnica ob Dravi

  1080 € do 1800 €

  Cena, Organizacija in nadzor nad deli, 170 m2
  Gradbeni nadzor, Škofljica

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzornika za enostavni objekt, 25m2
  Gradbeni nadzor, Slovenske Konjice

  135 € do 225 €

  Cena, Potrebovali bi gradbenega nadzornika, 155
  Gradbeni nadzor, Domžale

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradbeni nadzor do 3. gradbene faze, cca. 80m2 tlorisno, bivalno cca. 160m2
  Gradbeni nadzor, Ivanjkovci

  2160 € do 3600 €

  Cena, Gradbeni nadzornik za nadstrešnico, 43 m²
  Gradbeni nadzor, Kidričevo

  270 € do 450 €

  Cena, Izvedba gradbenega nadzora, 210 m2
  Gradbeni nadzor, Kresnice

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor montažne hiše ter izvedbe temeljne plošče, 170 m2
  Gradbeni nadzor, Kozina

  2160 € do 3600 €

  Cena, Gradbeni nadzor, 135m2
  Gradbeni nadzor, Mozirje

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradbeni nadzor pred zaključki del, 250m2
  Gradbeni nadzor, Koper

  225 € do 375 €

  Cena, Gradbeni nadzor pri gradnji hiše, 151m2
  Gradbeni nadzor, Ljubljana - Šmartno

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzornik novogradnje, 170 m2
  Gradbeni nadzor, Mengeš

  2160 € do 3600 €

  Cena, Gradbeni nadzor, izdelava varnostnega načrta, 416 m2
  Gradbeni nadzor, Zg. Gorje

  2160 € do 3600 €

  Cena, Nadzornik gradbenih del montažne hiše, 105m2
  Gradbeni nadzor, Ivančna Gorica

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradbeni nadzor, 150 m2
  Gradbeni nadzor, Nova Cerkev

  1080 € do 1800 €

  Cena, Gradbeni nadzor, 288 m2
  Gradbeni nadzor, Zgornje Gorje

  2160 € do 3600 €

  Cena, Vodenje nadzora pri menjavi ostrešja, 800 m2
  Gradbeni nadzor, Ljubljana - Polje

  540 € do 900 €

  Cena, Gradbeni nadzor, po opisu
  Gradbeni nadzor, Maribor

  1080 € do 1800 €

  Cena, Nadzor za gradnjo montažne hiše, 130m2
  Gradbeni nadzor, Kobarid

  1080 € do 1800 €  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradbeni nadzor cenik

  Pridobi nezavezujočo ponudbo podjetij

  351+ podjetij za Gradbeni nadzor
  Brezplačno povpraševanje
  Brez provizij
  Pridobi ponudbo
  Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2024 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane