Prijava v profil
x

Pozdravljeni,

da vas lahko kasneje tudi pokličemo nam prosimo pustite še vašo številko in kaj potrebujete. Hvala, Vaš TRIBI d.o.o.

telefonska številka

Kaj potrebujete?


TRIBI d.o.o.

TRIBI D.O.O., LOGATEC

Geodetske storitve, izdelava energetskih izkaznic

Domžale, Kamnik, Litija, Ljubljana, Trzin, Vrhnika, in drugje po Sloveniji

Jože Ribič
predstavnik podjetja

Tržaška cesta 27a, 1370 Logatec
Tel: 06410557...

Velikost ekipe: 3
Projekti: manjši in srednji
Ustanovitev: 2008
TRR: ✓ TRR račun preverjen

Okvirni prihodki 2015: 60.000 €

Ukvarjamo se z vsemi vrstami geodetskih storitev, izdelavo energetskih izkaznic, pridobitev grad.dovoljenja, legalizacijo objektov.


Začeli smo leta 2008, ko se je v Sloveniji začela recesija in gradbeništvo je naenkrat obstalo. Začetki so bili res težki, vendar smo se s trdim delom, vztrajnostjo, poštenim odnosom ter cenovno dostopnim cenam, uspeli obdržati do danes. II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GEODETSKE DEJAVNOSTI1. Geodetsko podjetje in opravljanje geodetske dejavnosti3. člen(opravljanje geodetske dejavnosti)(1) Geodetsko dejavnost lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik v Poslovni register Slovenije vpisano geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: geodetsko podjetje). (2) Geodetsko podjetje lahko prične z opravljanjem geodetske dejavnosti, če izpolnjuje naslednja pogoja: – da ima zavarovano odgovornost za škodo v skladu s tem zakonom, in – da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika ali posameznice (v nadaljnjem besedilu: posameznik), ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta. (3) Geodetsko podjetje se lahko vpiše v seznam geodetskih podjetij pri Inženirski zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: IZS). (4) Glede vpisa v seznam geodetskih podjetij se uporabljajo pravila IZS, ki urejajo vodenje seznama projektivnih in geodetskih podjetij pri IZS.4. člen(zavarovanje odgovornosti za škodo)(1) Geodetsko podjetje mora pred začetkom opravljanja geodetske dejavnosti zavarovati in imeti ves čas opravljanja geodetske dejavnosti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali naročnici (v nadaljnjem besedilu: naročnik) ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja geodetske dejavnosti. (2) Višina zavarovalne vsote se v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovalništvo, za posamezen zavarovalni primer ali za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu dogovori med zavarovalnico in geodetskim podjetjem. (3) Višina zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 10.000 eurov za posamezen zavarovalni primer oziroma 41.000 eurov za vse zavarovalne primere v zavarovalnem letu. (4) Zavarovanje iz prvega odstavka tega člena mora kriti odgovornost geodetskega podjetja za ravnanja vseh oseb, ki za geodetsko podjetje opravljajo naloge odgovornega geodeta, razen za odgovorne geodete, ki so si zavarovanje odgovornosti za škodo uredili sami.2. Odgovorni geodet5. člen(odgovorni geodet)(1) Odgovorni geodet je posameznik, ki je kot odgovorni geodet vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (v nadaljnjem besedilu: imenik IZS). (2) Posameznik pridobi status odgovornega geodeta z dnem vpisa v imenik IZS. (3) Pooblastila, ki izhajajo iz statusa odgovornega geodeta, določa zakon.6. člen(imenovanje odgovornega geodeta)(1) Geodetsko podjetje mora pred začetkom opravljanja geodetske dejavnosti imenovati odgovornega geodeta iz prvega odstavka prejšnjega člena. (2) Kadar geodetsko podjetje izvaja geodetske storitve, za katere zakon določa, da jih lahko izvede le geodet, mora imeti imenovani odgovorni geodet tudi geodetsko izkaznico. (3) Če ustanovitelji geodetskega podjetja sami ne izpolnjujejo s tem zakonom predpisanih pogojev za odgovornega geodeta, mora imeti geodetsko podjetje na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta. (4) Imena odgovornih geodetov, ki za geodetsko podjetje opravljajo naloge odgovornega geodeta, in njihove identifikacijske številke se objavijo v seznamu geodetskih podjetij.7. člen(odgovornost odgovornega geodeta)(1) Odgovorni geodet odgovarja geodetskemu podjetju za vsak izdelek oziroma delo, ki ga je izdelal oziroma opravil sam ali druge osebe in ga je potrdil s svojim podpisom in žigom, ter jamči, da je izdelek izdelan oziroma delo opravljeno v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke. (2) V primeru izvajanja geodetskih storitev odgovorni geodet odgovarja geodetskemu podjetju in naročniku geodetske storitve za strokovno izvedbo geodetske storitve ter jamči, da je elaborat geodetske storitve, ki ga je potrdil s svojim podpisom in žigom, izdelan v skladu s predpisi, standardi in pravili geodetske stroke.8. člen(vpis v imenik IZS)(1) V imenik IZS, ki ga vodi IZS na podlagi zakona, ki ureja graditev objektov, se kot odgovorni geodet vpiše posameznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje: – da ima najmanj magistrsko izobrazbo po študijskem programu druge stopnje geodetske smeri; – da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju geodezije; – da ima pri IZS opravljen izpit iz geodetske stroke; – da ima urejeno zavarovanje odgovornosti za škodo v skladu s tem zakonom. (2) Z dnem vpisa v imenik IZS postane posameznik član IZS. (3) Program in način opravljanja izpita iz geodetske stroke predpiše minister ali ministrica, pristojna za geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: minister). (4) Posameznika, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, IZS na podlagi njegove vloge vpiše v imenik IZS in mu o tem izda potrdilo. Če IZS ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega člena, vpis v imenik IZS z odločbo zavrne. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo, pristojno za geodetsko dejavnost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). (5) Glede postopka vpisa v imenik IZS, odločanja o vlogi za vpis in sporočanja sprememb podatkov se uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obliko in vsebino ter način vodenja imenika pooblaščenih inženirjev pri IZS, glede stroškov vpisa in plačevanja članarine pa določbe predpisa, ki ureja zaračunavanje vpisov posameznikov ter vodenje in vzdrževanje imenikov pri IZS.9. člen(izkaznica in enotni žig)(1) Odgovorni geodet dobi ob vpisu v imenik IZS izkaznico in enotni žig z identifikacijsko številko, ki je nanj trajno vezana in jo mora uporabljati pri opravljanju svojega dela. (2) Glede izdaje, zamenjave in prenehanja veljavnosti izkaznice in enotnega žiga se smiselno uporabljajo določbe predpisa, ki ureja obliko in vsebino izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev pri IZS.

MI
Miha N. je podal oceno za TRIBI d.o.o.
29. Mar 2017

Geodetski posnetek - Parcela v Logatcu

+ Komunikacija na nivoju, obrazložili so mi celoten postopek in celo pred rokom končali z meritvami.

KVALITETA:
SVETOVANJE:
CENA:
TRIBI d.o.o.
TRIBI d.o.o. je pripravil referenco za področje Geodeti
06. Feb 2017
zanima me več >
24 ogledov
TRIBI d.o.o.
TRIBI d.o.o. je pripravil referenco za področje Geodeti
06. Feb 2017
zanima me več >
11 ogledov
Kje in kaj delamo

PROJEKTIRANJE

GEODETI
Ureditev meje parcele, oblikovanje gradbene parcele, izravnava parcele, označitev meje, geodetski posnetek, zakoličba objekta, vpis hiše v kataster, hišna številka vloga.

Ponudba
PHPP IZRAČUN, ENERGETSKA BILANCA
Energetska bilanca PURES, izračun energetska optimizacija hiše, dokumentacija za eko sklad, izračun za nizkoenergijsko hišo, energetske rešitve.

Ponudba
Dela izvajamo tudi v krajih: Domžale, Kamnik, Litija, Ljubljana, Trzin, Vrhnika, Goriška, Jugovzhodna, Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija. Za več podrobnosti nas kontaktirajte.

V bližini kraja Logatec , Osrednjeslovenska in v okolici izvajamo:

Tržaška cesta 27a, 1370 Logatec
Ocene
10/10
vse ocene
vse ocene
Zakaj izbrati TRIBI d.o.o.?


10
odlična ocena podjetja
11
let tradicije in izkušenj
Kje in kaj delamo

Geodetske storitve, izdelava energetskih izkaznic:

Goriška, Jugovzhodna, Slovenija, Notranjsko-kraška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Avstrija, Hrvaška, Italija, Madžarska, Nemčija,
Vaši Partnerji za kvalitetno gradnjo