Projektna dokumentacija in novi gradbeni zakon


Članek je koristil že 3033+ uporabnikom

ARHITEKTI, ARHITEKTURA

Novi gradbeni zakon je prinesel marsikatere spremembe pri projektni dokumentaciji, ki se nanašajo tako na postopke pridobivanja projektne dokumentacije, kot tudi na vsebino in izraze oz. pojme posameznih poglavij projektne dokumentacije. V nadaljevanju smo za vas strnili in povzeli ključna dejstva glede projektne dokumentacije za gradnjo objekta po novem gradbenem zakonu.

Ključne besede: Projektna dokumentacija, novi gradbeni zakon, IZP, DGD, PZI, PID, gradbeno dovoljenje
Strokovni članek 3033
Novi gradbeni zakon je prinesel marsikatere novosti pri pridobivanju projektne dokumentacije
Novi gradbeni zakon je prinesel marsikatere novosti pri pridobivanju projektne dokumentacije

Imamo kar 353 izvajalcev za področje Arhitekti, arhitektura:
1. VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

V projektni dokumentaciji se navedejo in prikažejo podatki o udeležencih, objektu, lokaciji in vseh tehničnih rešitvah ter drugi podatki, povezani z značilnostmi objekta, vrsto gradnje in vrsto dokumentacije. Projektna dokumentacija je razčlenjena na posamezna poglavja, ki si sledijo po naslednjem vrstnem redu: IZP, DGD, PZI in PID. Poleg omenjenih poglavij so prisotna še DNZO, DSN, in nenazadnje tudi DZO.

Projektno dokumentacijo izdela projektant-arhitekt, ki ob upoštevanju naročila investitorja, predpisov in pravil stroke določi lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti objekta na način, da le-ta zagotavlja skladnost s prostorskimi akti in zahtevami ter ostalih predpisih glede urejanja prostora. projektno dokumentacijo vodi arhitekt, pooblaščeni inženir ali pooblaščeni krajinski arhitekt, ki je vodja celotnega projekta. Vodja projekta v izdelavo projektne dokumentacije vključi ostale pooblaščene inženirje s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva.

Naloga vodje projekta je, da značilnosti objekta določi s tekstualnimi opisi in drugimi navedbami podatkov o samem objektu, prisotni so seveda še grafični prikazi, ki se izdelajo glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta. Celotna vsebina projektne dokumentacije se določi glede na vrsto gradnje in vrsto projektne dokumentacije.

IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev)

Idejna zasnova je namenjena pridobitvi projektnih in drugih pogojev ter vsebuje podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta.

Idejna zasnova vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, splošne podatke o objektu in lokacijske prikaze. Lokacijski prikazi se izdelajo na podlagi geodetskega načrta in vsebujejo prikaz zemljišča za gradnjo in prikaz objekta na stiku z zemljiščem, navedene gabarite, prikaz prometnih in funkcionalnih površin (dostopi, dovozi, parkirišča), prikaz priključitve objekta na gospodarsko javno infrastrukturo in prikaz varstvenih območij.

DGD (projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja)

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja je namenjena pridobitvi mnenj in gradbenega dovoljenja. V njej so vsi podatki, na podlagi katerih se pristojni mnenjedajalec opredeli glede skladnosti dokumentacije s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenj. Pri izdelavi DGD je potrebno upoštevati odločitve iz predhodno izdanih predodločb, lokacijskih preveritev ali drugih zavezujočih aktov.

DGD vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektih, tehnično poročilo in grafične prikaze.

Tehnično poročilo DGD

Tehnično poročilo projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja vsebuje opis gradnje in njenih značilnosti, opis skladnosti gradnje s prostorskimi akti, opis pričakovanih vplivov gradnje na neposredno okolico, opis skladnosti gradnje s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji, izsledke predhodnih raziskav in druge vsebine, ki so podlaga za izdajo mnenj.

Grafični prikazi DGD

Grafični prikazi projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja se delijo na lokacijske prikaze in tehnične prikaze.

Lokacijski prikazi v osnovi vsebujejo situacijo obstoječega stanja, gradbeno in ureditveno situacijo, prikaz komunalne oskrbe objekta, regulacijske črte prostorskega akta (gradbene meje in linije), varstvena območja, gradbeno parcelo stavbe z navedbo njene površine, objekte na stiku z zemljiščem, zazidano površino z navedbo njenih gabaritov, utrjene prometne in druge funkcionalne površine, zelene površine, območje gradbišča, utrjene odprte bivalne površine, tridimenzionalni prikaz osnovnih gabaritov objekta, obseg izkopov oz. podatke o gradbeni jami, prikaz komunalne oskrbe objekta in priključitev objekta na gospodarsko javno infrastrukturo.

Tehnični prikazi vsebujejo zasnovo tlorisov vseh etaž z osnovnimi podatki o velikosti in namenu prostorov, karakteristične prereze, prikaz fasad objekta, pregledno situacijo, gradbeno situacijo ali zasnovo tlorisov vseh objektov in površin, pogledi in tridimenzionalni prikazi osnovnih gabaritov objekta. Navedeno se izriše v merilih 1:100, 1:200, 1:500 do 1:2000.

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

Poglavitni namen projektne dokumentacije za izvedbo gradnje je izvajalcu podati strokovna navodila za zakoličenje objekta in nadaljnje izvajanje gradnje objekta. PZI se izdela v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in manjšimi, dopustnimi odstopanji od gradbenega dovoljenja. Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje vsebuje vodilni načrt in strokovne načrte s področja arhitekture, gradbeništva, krajinske arhitekture in ostalih pooblaščenih inženirjev.

Vodilni načrt PZI

Vodilni načrt je načrt, ki ga določi vodja projekta in vsebuje podatke o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, kazalo vsebine projekta, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektih, zbirno tehnično poročilo, izkaze in grafične prikaze. Zbirno tehnično poročilo vsebuje opis objekta in njegovih značilnosti in povzetek tehničnih poročil vseh načrtov. Vodilni načrt je nadalje dopolnjen še z izkazi požarne varnosti, energijskih lastnosti stavbe, zaščite pred hrupom, energijske karakteristike prezračevanja stavbe in druge izkaze, če tako določajo predpisi.

Načrti PZI

Načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje vsebujejo načrte s področja arhitekture (1), gradbeništva (2), elektrotehnike (3), strojništva (4), tehnologije (5), požarne varnosti (6), geotehnologije in rudarstva (7), geodezije (8), prometnega inženirstva (9) in krajinske arhitekture (10).

PID (projektna dokumentacija izvedenih del)

Namen projektne dokumentacije izvedenih del je pridobitev uporabnega dovoljenja, evidentiranje objekta ter uporaba in vzdrževanje objekta. V projektni dokumentaciji izvedenih del so prikazana odstopanja od projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. PID vsebuje vodilni načrt in načrt projektne dokumentacije izvedenih del.

Vodilni načrt PID

Vodilni načrt vsebuje podtake o udeležencih, gradnji in dokumentaciji, kazalo vsebine projekta, izjavo projektanta in vodje projekta, splošne podatke o objektu, zbirno tehnično poročilo, grafične prikaze in elaborat za vpis stavbe v kataster stavb.

Načrti PID

Načrti PID se ne izdelujejo, če med gradnjo ni prišlo do odstopanj od DGD IN PZI. Za načrte projektne dokumentacije izvedenih del se v tem primeru štejejo načrti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje.

V primeru, da je med gradnjo prišlo od odstopanj od DGD IN PZI, se obvezno izdelajo načrti, ki prikazujejo tovrstna odstopanja. Novi načrti projektne dokumentacije izvedenih del so praviloma izdelani z istih področij in v enakem merilu kot načrti PZI. Načrt PID vsebuje naslovno stran načrta, tehnično poročilo in tehnične prikaze.

vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-1840?sop=2018-01-1840

Strokovni članek 3033
Avtor: Mojmojster

Imamo kar 353 izvajalcev za področje Arhitekti, arhitektura:


Kako so Vam koristile te informacije?


NAJBOLJ BRANI ČLANKI ARHITEKTI, ARHITEKTURA

POGLEJ KATALOG
2133+
REFERENCAMI, KI JIH IMAMO V BAZI
POTREBUJETE SVETOVANJE ZA
ARHITEKTI, ARHITEKTURA

PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA

10
1

Tomori arhitekti d.o.o.

Na Trati 17, 1210 Ljubljana - Šentvid
10
6

Prodom biro d.o.o.

Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
9.1
1

SKALA Nina Skalič s.p.

Brilejeva 15, 1000 Ljubljana

IŠČETE DOBRE IZVAJALCE ZA PODROČJE ARHITEKTI, ARHITEKTURA?


DGD
izvedbeni projekt
načrt za hišo
prenova hiše
projekt za uporabno dovoljenje
idejna zasnova stanovanja
tipski načrti hiše
rušitveni načrt
renderiranje
načrt pasivne hiše
idejna zasnova hiše
arhitekt - projektant
 • Arhitekti, arhitektura Ajdovščina
 • Arhitekti, arhitektura Bled
 • Arhitekti, arhitektura Bovec
 • Arhitekti, arhitektura Celje
 • Arhitekti, arhitektura Črna na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Črnomelj
 • Arhitekti, arhitektura Domžale
 • Arhitekti, arhitektura Gornja Radgona
 • Arhitekti, arhitektura Gornji Grad
 • Arhitekti, arhitektura Hrastnik
 • Arhitekti, arhitektura Ilirska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Izola
 • Arhitekti, arhitektura Jesenice
 • Arhitekti, arhitektura Kamnik
 • Arhitekti, arhitektura Kidričevo
 • Arhitekti, arhitektura Kobarid
 • Arhitekti, arhitektura Kočevje
 • Arhitekti, arhitektura Koper
 • Arhitekti, arhitektura Kranj
 • Arhitekti, arhitektura Kranjska Gora
 • Arhitekti, arhitektura Krško
 • Arhitekti, arhitektura Laško
 • Arhitekti, arhitektura Lendava
 • Arhitekti, arhitektura Litija
 • Arhitekti, arhitektura Ljubljana
 • Arhitekti, arhitektura Ljutomer
 • Arhitekti, arhitektura Maribor
 • Arhitekti, arhitektura Metlika
 • Arhitekti, arhitektura Mojstrana
 • Arhitekti, arhitektura Mozirje
 • Arhitekti, arhitektura Murska Sobota
 • Arhitekti, arhitektura Nova Gorica
 • Arhitekti, arhitektura Novo mesto
 • Arhitekti, arhitektura Ormož
 • Arhitekti, arhitektura Piran - Pirano
 • Arhitekti, arhitektura Pivka
 • Arhitekti, arhitektura Portorož
 • Arhitekti, arhitektura Postojna
 • Arhitekti, arhitektura Ptuj
 • Arhitekti, arhitektura Radeče
 • Arhitekti, arhitektura Radenci
 • Arhitekti, arhitektura Radovljica
 • Arhitekti, arhitektura Ravne Na Koroškem
 • Arhitekti, arhitektura Ribnica
 • Arhitekti, arhitektura Rogaška Slatina
 • Arhitekti, arhitektura Sevnica
 • Arhitekti, arhitektura Sežana
 • Arhitekti, arhitektura Škofja Loka
 • Arhitekti, arhitektura Slovenj Gradec
 • Arhitekti, arhitektura Slovenska Bistrica
 • Arhitekti, arhitektura Slovenske Konjice
 • Arhitekti, arhitektura Šoštanj
 • Arhitekti, arhitektura Štore
 • Arhitekti, arhitektura Tolmin
 • Arhitekti, arhitektura Trbovlje
 • Arhitekti, arhitektura Tržič
 • Arhitekti, arhitektura Trzin
 • Arhitekti, arhitektura Velenje
 • Arhitekti, arhitektura Vipava
 • Arhitekti, arhitektura Vojnik
 • Arhitekti, arhitektura Vransko
 • Arhitekti, arhitektura Vrhnika
 • Arhitekti, arhitektura Žalec
 • Arhitekti, arhitektura Zreče
 • Arhitekti, arhitektura Žužemberk
 • SLOVENIA, HQ
  SLOVENIA, HQ
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  AUSTRIA
  AUSTRIA
  DAIBAU.AT

  Hilmteichstraße 21
  8010 Graz

  0043 664 1993547

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.at
  www.daibau.rs
  www.daibau.com
  © 2019 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane