Za področje

  Gradbena dokumentacija - kaj vse moramo vedeti?

  Članek je koristil že 7866+ uporabnikom
  Pred začetkom gradnje je treba pridobiti veliko dokumentacije in pripraviti precej papirjev, ki nam povzročijo kar nekaj stroškov in ukradejo veliko časa. Papirji nas spremljajo tudi, ko je gradnja končana, saj se z njimi zabeleži novo nastalo stanje. Vse omenjene papirje imenujemo gradbena dokumentacija. Pred gradnjo se pojavlja veliko vprašanj, ki so me drugim povezana tudi z dokumentacijo. Kaj točno se potrebuje in kaj vse zajema gradbena dokumentacija, si preberite v nadaljevanju.
  Strokovni članek 7866
  gradbena dokumentacija
  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  1. Gradbena dokumentacija

  Gradbena dokumentacija se v splošnem deli na dva dela; na projektno dokumentacijo in tehnično dokumentacijo. Projektna dokumentacija vsebuje vse splošne podatke za pridobitev soglasij, dovoljenj in za začetek gradnje, medtem ko tehnična dokumentacija zajema vse podatke in stanje po koncu gradnje. Tako projektna kot tehnična dokumentacija sta neločljivo povezani s procesom gradnje objekta. Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji določa podrobnejšo vsebino, vrste in način izdelave načrtov, ki sestavljajo gradbeno in tehnično dokumentacijo.
  Podrobnejša vsebina gradbene dokumentacije zajema lokacijsko informacijo, pridobitev soglasij, projektno dokumentacijo, gradbeno dovoljenje, spremembo namembnosti in uporabno dovoljenje.

  2. Lokacijska informacija

  Lokacijsko informacijo izda občina, pristojna za območje, na katerem je zazidljivo zemljišče. Lokacijska informacija se izda v skladu s predpisi o upravnem postopku in proti plačilu upravne takse. Lokacijsko informacijo v splošnem potrebujemo za tri namene: za namen gradnje objekta oz. izvajanje del na zemljišču ali objektu, namen prometa z nepremičninami in namen določitve gradbene parcele k že obstoječemu objektu. Lokacijska informacija je del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

  3. Pridobitev soglasij

  Soglasje za gradnjo pridobimo s strani pristojnega soglasodajalca, ki potrdi, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s pogoji. Vsak projektant oz. investitor je pred začetkom projektiranja dolžan pozvati vse potrebne in pristojne soglasodajalce, da določijo svoje projektne pogoje. Celotni zahtevi mora biti priložena tudi idejna zasnova. Ko je projektna dokumentacija izdelana, mora projektant s pisnim dokumentom pozvati vse soglasodajalce, da priložijo svoje soglasje.

  3.1 Pridobitev soglasja od sosedov

  V nekaterih primerih morate soglasje pridobiti od sosedov. Eden najbolj očitnih primerov je gradnja hiše bližje parcelni meji, kot to dovoljujejo projektni pogoji oziroma kot to določa lokacijska informacija. Če želite hišo zgraditi bližje parcelni meji, morate od soseda, čigar parceli se bo vaša hiša približala, dobiti pisno soglasje, da se s tem strinja in je bil o tem obveščen.

  3.2 Pridobitev soglasja ZVKDS

  Če gre za spomeniško zaščiten objekt, boste morali pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Republike Slovenije, ki skrbi za varovanje kulturne dediščine in za prenavljanje objektov skladno s smernicami. Strogost pravil oziroma smernic, skladno s katerimi morate prenoviti objekt, je odvisna od stopnje zaščitenosti objekta. V nekaterih primerih morajo ostati isti gabariti objekta, kar pomeni, da objekta ne smemo višati ali mu prizidati prizidka, v drugih primerih mora poleg tega ostati ista tudi fasada, ki jo je treba z renovacijo objekta povrniti v prvotno stanje. V najbolj strogo zaščitene objekte ni mogoče posegati, zato se lahko prenovijo zgolj tako, da se ohranijo oziroma povrnejo v prvotno stanje.
  Če je objekt ali del objekta delno porušen in nimamo prvotnih dokumentov, na podlagi katerih bi lahko sklepali o prvotnem videzu objekta, se moramo z ZVKDS pogovoriti, kako bomo obnovili oziroma rekonstruirali ta del objekta, da bo karseda skladen s celoto.

  3.3 Pridobitev okoljskih soglasij

  Okoljska soglasja prosilcem za pridobitev gradbenega dovoljenja pogosto povzročajo največ preglavic. Če se naš objekt nahaja na zaščiten oziroma naravovarstvenem območju, se bomo morali držati smernic, ki jih predpisuje pristojna organizacija za varovanje in ohranjanje okolja. Teh je v Sloveniji več. Pogosto se zgodi, da lahko objekt gradimo le na omejenem območju parcele, saj je v bližini tekoča voda ali podtalnica, ki bi jo lahko gradnja objekta ogrozila. Prav tako se lahko zgodi, da del parcele spada pod oznako NATURA 2000, kjer je kakršna koli gradnja prepovedana. Če pod to oznako spada celotna parcela, na njej ne bomo mogli graditi.

  Gradbena dokumentacija
  Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je osnova za začetek gradnje.

  4. Projektna dokumentacija

  4.1 Kaj je projektna dokumentacija?

  Projektna dokumentacija zajema več vrst različnih projektov, kjer ima vsak posamezni projekt svoj namen. Vsi spodaj našteti projekti spadajo pod obvezni del projektne dokumentacije. Projektna dokumentacija zajema idejno zasnovo (IDZ), idejni projekt (IDP), dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD), projekt za razpis (PZR), projekt za izvedbo (PZI) in projekt izvedenih del (PID). Vsak od naštetih projektov je sestavljen iz vodilne mape in mape z načrti. Vodilna mapa projektov je vedno označena s številom 0. Vanjo se vlagajo posamezni načrti, elaborati in drugi tehnični dokumenti. Format vodilne mape je predpisan in mora ustrezati velikosti papirja A4. 
  Načrti, ki so večji od formata A4 (običajno večina), se morajo ustrezno zložiti na omenjeno velikost papirja. Na platnici vodilne mape posameznega projekta so navedeni podatki o vrsti projekta, številka projekta, vsebina celotne mape ter vrsta gradnje in objekta.

  4.2 Gradbeno dovoljenje

  Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja je osnova za vsako gradnjo, rekonstrukcijo objekta ali nadomestno gradnjo. Na podlagi gradbenega dovoljenja se lahko začnejo izvedbena dela. Gradbeno dovoljenje velja za odločbo, s pomočjo katere pristojni upravni organ dovoli gradnjo in predpiše konkretne pogoje, ki jih je med gradnjo treba upoštevati. Pojavljajo se določene izjeme, kot so recimo enostavni objekti, za katere pred gradnjo ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, vendar le, če je takšna gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom in so odmiki, velikost in način gradnje skladni z zakonom in predpisi.

  4.3 Sprememba namembnosti

  Sprememba namembnosti velja za izvedbo vseh del, ki ne predstavljajo gradnje in se z njimi ne spreminjata zunanji videz in velikost objekta. Pri spremembi namembnosti gre za takšno vrsto spremembe namembnosti rabe objekta, ki pomeni posledično povečanje vplivov objekta na okolico. Vsa dela, ki se nanašajo na spremembo rabe, se lahko začnejo brez gradbenega dovoljenja, vendar le pod pogojem, da investitor pridobi lokacijsko informacijo, v kateri je navedeno, da je sprememba namembnosti skladna s prostorskim aktom.

  4.4 Uporabno dovoljenje

  Pridobljeno ustrezno uporabno dovoljenje velja za osnovo oziroma pogoj za začetek uporabe objekta. Uporabno dovoljenje izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve, ko se zaključi tehnični pregled objekta. V primeru, da je iz dokazil o zanesljivosti objekta razvidno, da objekta ne bo mogoče uporabljati in vzdrževati v skladu s predpisi, se uporabno dovoljenje ne sme izdati. Uporabno dovoljenje sestavljajo vodilna mapa z dokazili o zanesljivosti objekta, vodilna mapa projekta izvedenih del in geodetski načrt novega stanja zemljišča.
   

  Kaj svetujejo SEM DOM strokovnjaki?

  1. Koliko časa v povprečju čakamo na gradbeno dovoljenje? Ko dobimo gradbeno dovoljenje, ali so še mogoče spremembe na hiši?

  Od začetka sodelovanja s projektanti do izdane odločbe o gradbenem dovoljenju stopate skozi proces, ki traja 6-8 mesecev in ga v grobem lahko razdelimo v tri faze. 

  V prvi fazi (IZP), ki traja 1-2 meseca, na podlagi lokacijske informacije, investitorjevih želja in danosti prostora zasnujemo okvirno idejo, s katero zaprosimo in pridobimo projektne pogoje vseh pristojnih organov (občina, komunalno in elektro podjetje ZVKDS, DRSV …). 

  V drugi fazi (IDZ), ki traja 1-2 mesece, skozi proces več srečanj poiščemo pravo zasnovo hiše, ki je skladna z željami investitorjev in prejetimi projektnimi pogoji. V tej fazi zasnujemo tehnične prikaze hiše.

  V tretji fazi (DGD), ki traja 2-4 mesece, pripravimo še lokacijske prikaze, tehnično poročilo, potrebna soglasja, poročila strokovnjakov in zahtevane priloge, s katerimi vse pristojne organe, ki so nam izdali projektne pogoje, zaprosimo za pozitivna mnenja. Pridobivanje mnenj traja vsaj 1 mesec. Ko imamo pridobljena vsa mnenja, skladno z njimi dopolnimo dokumentacijo in oddamo zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja na pristojno Upravno enoto. Od oddane popolne vloge do pridobljene odločbe traja najmanj 2 meseca, v praksi pa po navadi še več.

  Po pridobljenem gradbenem dovoljenju so spremembe na objektu dovoljenje samo v okviru dopustnih odstopanj in bistvenih zahtev. V tem primeru govorimo o spremembi gradbenega dovoljenja v okviru dopustnih odstopanj (krajši postopek). Spremembe so lahko tudi večje, vendar moramo v tem primeru ponovno zaprositi za mnenje o skladnost s prostorskim aktom. 

  2. Kdaj po pridobljenem gradbenem dovoljenju lahko pričnemo z gradnjo?

  Po pridobljenem in pravnomočnem (8 dni od izdane odločbe) gradbenem dovoljenju lahko kvečjemu začnemo le s pripravljalnimi deli. Za dejanski začetek gradbenih del je namreč treba pripraviti še četrti sklop gradbene dokumentacije – projekt za izvedbo. Projekt za izvedbo (PZI) zajema sodelovanje več projektantov iz različnih strok. Sestavljen je iz vodilne mape, načrta arhitekture, načrta gradbeništva (statike), elektrotehnike in strojništva. Priprava PZI dokumentacije traja vsaj dva meseca, njen namen pa je izvajalcem podati natančna navodila za gradnjo. Investitor oziroma njegov nadzornik s PZI dokumentacijo prijavi začetek gradnje in zgradbena dela se lahko začnejo.

  3. Katere zahteve morata izpolnjevati enodružinska hiša in stanovanje, da dobita uporabno dovoljenje?

  Uporabno dovoljenje pridobimo, ko imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, popolno prijavo začetka gradnje, popolno zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, v celoti narejen PID (projekt izvedenih del) oziroma PZI z izjavo, da v PID-u ni sprememb, imamo izvedeno minimalno komunalno oskrbo, plačan komunalni prispevek in izdelano mapo z dokazilom o zanesljivosti objekta. Pri montažni gradnji je objekt izveden natančno po PZI dokumentaciji, zato potrebe po izdelavi PID dokumentacije ni – uporabno dovoljenje lahko skladno z GZ-1 pridobimo na podlagi izjave. 

  Strokovni članek 7866
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija Mojmojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  Naprej
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant:

  Brezplačno povpraševanje
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  Brez provizij
  Imamo kar 500 izvajalcev za področje Projektiranje, projektant
  9.4
  0

  OS ARHITEKTURA, Katarina Šauperl s.p.


  9
  0

  Kovi Inženirng in storitve d.o.o.


  9.1
  0

  BIRO OBALA, Projektiranje in inženiring, d.o.o.


  10
  4

  PROJEKTIVNI BIRO ARHITEKTI LOVŠE, d.o.o.


  Iščete izvajalce, ponudbo za področje PROJEKTIRANJE, PROJEKTANT?

 • Projektiranje, projektant Ljubljana
 • Projektiranje, projektant Maribor
 • Projektiranje, projektant Celje
 • Projektiranje, projektant Koper
 • Projektiranje, projektant Kranj
 • Projektiranje, projektant Ajdovščina
 • Projektiranje, projektant Bled
 • Projektiranje, projektant Bovec
 • Projektiranje, projektant Črna na Koroškem
 • Projektiranje, projektant Črnomelj
 • Projektiranje, projektant Domžale
 • Projektiranje, projektant Gornja Radgona
 • Projektiranje, projektant Gornji Grad
 • Projektiranje, projektant Hrastnik
 • Projektiranje, projektant Ilirska Bistrica
 • Projektiranje, projektant Izola
 • Projektiranje, projektant Jesenice
 • Projektiranje, projektant Kamnik
 • Projektiranje, projektant Kidričevo
 • Projektiranje, projektant Kobarid
 • Projektiranje, projektant Kočevje
 • Projektiranje, projektant Kranjska Gora
 • Projektiranje, projektant Krško
 • Projektiranje, projektant Laško
 • Projektiranje, projektant Lendava
 • Projektiranje, projektant Litija
 • Projektiranje, projektant Ljutomer
 • Projektiranje, projektant Metlika
 • Projektiranje, projektant Mojstrana
 • Projektiranje, projektant Mozirje
 • Projektiranje, projektant Murska Sobota
 • Projektiranje, projektant Nova Gorica
 • Projektiranje, projektant Novo mesto
 • Projektiranje, projektant Ormož
 • Projektiranje, projektant Piran - Pirano
 • Projektiranje, projektant Pivka
 • Projektiranje, projektant Portorož
 • Projektiranje, projektant Postojna
 • Projektiranje, projektant Ptuj
 • Projektiranje, projektant Radeče
 • Projektiranje, projektant Radenci
 • Projektiranje, projektant Radovljica
 • Projektiranje, projektant Ravne Na Koroškem
 • Projektiranje, projektant Ribnica
 • Projektiranje, projektant Rogaška Slatina
 • Projektiranje, projektant Sevnica
 • Projektiranje, projektant Sežana
 • Projektiranje, projektant Škofja Loka
 • Projektiranje, projektant Slovenj Gradec
 • Projektiranje, projektant Slovenska Bistrica
 • Projektiranje, projektant Slovenske Konjice
 • Projektiranje, projektant Šoštanj
 • Projektiranje, projektant Štore
 • Projektiranje, projektant Tolmin
 • Projektiranje, projektant Trbovlje
 • Projektiranje, projektant Tržič
 • Projektiranje, projektant Trzin
 • Projektiranje, projektant Velenje
 • Projektiranje, projektant Vipava
 • Projektiranje, projektant Vojnik
 • Projektiranje, projektant Vransko
 • Projektiranje, projektant Vrhnika
 • Projektiranje, projektant Žalec
 • Projektiranje, projektant Zreče
 • Projektiranje, projektant Žužemberk
 • Pogoji uporabe I Politika zasebnosti I Informacije o piškotih I Impressum
  © 2023 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane