Za področje

  Zakon o kmetijskih zemljiščih: spremembe in dopolnitve

  Članek je koristil že 23742+ uporabnikom
  Sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih je bila 31.7.2012 dokončno objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/2012. Sprememba predvideva drastično znižanje odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, hkrati pa prinaša vsem tistim, ki ste odškodnino v preteklem letu že plačali, da zahtevate vračilo preveč plačanega nadomestila.
  Strokovni članek 23742
  zakon o kmetijskih zemljiscih
  Imamo kar 208 izvajalcev za področje Geodetske storitve:

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D) - povzetek

  Opomba: Na tej povezavi je dostopen Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki ga je vlada sprejela na seji dne 11. 7. 2012. Tukaj pa vam je na voljo še povezava do objave spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih v Uradnem listu RS, št. 58/2012.

  1.1 Zakon o kmetijskih zemljiščih: 1. člen

  V tretjem odstavku 2. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo), se črta besedilo "za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča".

  Opomba: 2. člen je definiral kmetijsko zemljišče. S spremembo zakona je definicija za potrebe določitve odškodnine za spremembo namembnosti zapisana v 3.g členu.

  1.2 Zakon o kmetijskih zemljiščih: 2. člen

  Drugi člen, ki je do sedaj določal odmero odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča, se spremeni tako, da se glasi:

  Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču (v nadaljnjem besedilu: tlorisna površina kmetijske rabe) in ima zemljiška parcela, na kateri leži tlorisna površina kmetijske rabe, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, boniteto zemljišča več kot 50, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).

  Za tlorisno površino iz prejšnjega odstavka se šteje tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem v skladu s predpisom, ki ureja projektno dokumentacijo.

  Za kmetijsko zemljišče iz prvega odstavka tega člena se šteje zemljišče, ki je po dejanski rabi, kot je razvidna iz projektne dokumentacije, njiva in vrt, travniška površina, trajni nasad in druga kmetijska površina.

  Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na katerih leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

  2. Zakon o kmetijskih zemljiščih: izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

  2.1 Enačba za izračun odškodnine

  Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi:

  Odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A, pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta in ki se vodi v zemljiškem katastru, in znaša:

  a) za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino 21 – Objekti transportne infrastrukture in 24 – Drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport, rekreacijo in prosti čas ter drugi gradbeni inženirski objekti, kamor spadajo tudi: ograje višje od 2,2 m, oporni zidovi in škarpe nad 1,5 m višine):

  - boniteta zemljišča od 51 do 60: A = 1 EUR,
  - boniteta zemljišča od 61 do 75: A = 3 EUR, 
  - boniteta zemljišča od 76 do 100: A = 5 EUR;

  b) za gradnjo drugih objektov, kamor sodijo stanovanjske stavbe, poslovni objekti ...  

  - boniteta zemljišča od 51 do 60: A = 4 EUR,
  - boniteta zemljišča od 61 do 75: A = 12 EUR,
  - boniteta zemljišča od 76 do 100: A = 20 EUR.

  Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta. Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete 50 ali več tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta, večja od 50.

  2.2 Opomba k enačbi za izračun odškodnine

  Opomba: Zadnji odstavek navaja, da se bo za parcele, katerih del ima boniteto 0, preostanek pa še vedno boniteto večjo od 50, pri izračunu odškodnine uporabila boniteta, večja od 50, ne glede na dejstvo, da objekt oz. del objekta leži na zemljišču, na katerem je boniteta 0. Do tega primera običajno pridemo pri večjih parcelah, ki se nahajajo na meji med naseljem in kmetijskimi zemljišči in pri parcelah, katerih del je v preteklosti že bil utrjen z gramozom ali pozidan z drugimi objekti. V teh primerih bo še vedno smiselno izvesti postopek parcelacije hkrati z izdelavo geodetskega načrta zemljišča že v fazi priprave projektne dokumentacije, saj bo strošek parcelacije še vedno mnogo nižji od zneska potrebnega za plačilo odškodnine.

  Postopek parcelacije lahko poteka sočasno s pripravo projektne dokumentacije in zaradi tega ne podaljšuje časa do izdaje gradbenega dovoljenja. 

  sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih.jpg

  3. Zakon o kmetijskih zemljiščih: kaj morate vedeti pred izdelavo projektne dokumentacije?

  Priporočamo vam, da pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije preverite stanje dejanske rabe na svoji parceli in pravočasno pričnete s potrebnimi postopki. Vsem strankam, ki pri nas naročijo izdelavo geodetskega načrta, ponujamo brezplačni pregled stanja njihovega zemljišča in predlagamo ukrepe, s katerimi lahko dosežemo občutno znižanje odškodnine za spremembo namembnosti. Postopek preverjanja dejanske rabe zemljišča je opisan tukaj. 

  Če tudi vi želite poleg standardnega geodetskega načrta, ki vam ga lahko ponudi vsako geodetsko podjetje, pridobiti še brezplačno strokovno svetovanje z namenom znižanja odmerjene odškodnine in znižanja komunalnega prispevka (da, tudi to je v večini primerov mogoče) nam pošljite svojo parcelno številko, katastrsko občino in telefonsko številko na elektronsko pošto: dejan@geoprojekt.si, da vas lahko kontaktiramo in se z vami oziroma vašim projektantom osebno pogovorimo, kako vam lahko pomagamo poceniti gradnjo vaše hiše.

  4. Primer izračuna odškodnine za spremembo namembnosti:

  Če uporabimo primer parcele, z 41 BT velike 866 m2, na kateri želimo postaviti stanovanjsko stavbo 120 m2, je primerjava izračunov sledeča:

  STAR ZAKON: 41 × 0.20 = 8.2 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 7.101 EUR

  NOV ZAKON: za zemljišče z BT<51 enako 0, torej znesek odškodnine = 0 EUR

  Če uporabimo primer parcele, z 61BT velike 866 m2, na kateri želimo postaviti stanovanjsko stavbo tlorisne površine 120 m2, je primerjava izračunov sledeča:

  STAR ZAKON: 61 × 0.22 = 13,42 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 11.622 EUR

  NOV ZAKON: za zemljišče z 61 BT: A = 12 EUR ... torej znesek odškodnine: 120 m2 × 12 EUR/m2 = 1.440 EUR

  Opomba: Iz primerjave izhaja, da je plačilo odškodnine v primerjavi s predhodno različico zakona v veliko primerih ukinjeno (predvsem za zemljišča, ki so na zemljiščih z naklonom in nerodovitnih zemljiščih), v ostalih primerih pa je znesek odmerjene odškodnine občutno nižji.

  5. Zakon o kmetijskih zemljiščih: kdaj se odškodnina za spremembo namembnosti ne odmeri?

  Če tloris objekta, za katerega je vložena vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo, leži na zemljiški parceli, za katero je bila delno ali v celoti plačana odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmerjena po prejšnjih predpisih, se za površino tlorisa objekta, ki leži na tej parceli, odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri.

  Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:

  – rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

  – gradnjo nezahtevnih objektov po predpisih, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost;

  – spremembo namembnosti objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

  – nadzidavo objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

  – gradnjo kmetijskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb;

  – gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov.«

  Spremembe zakona o kmetijskih zemljiščih

  6. Prehodne in končna odločba

  6.1 Zakon o kmetijskih zemljiščih: 7. člen

  Investitor, ki je plačal odškodnino zaradi spremembe namembnosti na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo), ima pravico do vračila plačane odškodnine, če na podlagi tega zakona ne bi bil zavezan za plačilo odškodnine, ali vračila razlike med plačano odškodnino in odškodnino na podlagi tega zakona, če bi bil na podlagi tega zakona zavezan za plačilo odškodnine v nižjem znesku.

  Investitor lahko zahtevo za vračilo zneska iz prejšnjega odstavka vloži v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

  Opomba: Ta člen uvaja načelo enakopravnosti pred zakonom za vse tiste, ki ste odškodnino za spremembo namembnosti v minulem letu že plačali, saj lahko v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona zahtevate povračilo (pre)plačanega zneska odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.

  © Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.

  6.2 Zakon o kmetijskih zemljiščih: 8. člen

  Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Želimo vam veliko sreče pri gradnji, pred gradnjo in začetkom pridobivanja projektne dokumentacije pa preverite kaj vam lahko ponudijo naši strokovnjaki, kmalu tudi z novo poslovalnico v Ljubljani. Preverite našo ponudbo in garantiramo vam, da vas ne bomo razočarali.

  Še opozorilo za prodajalce zemljišč!
  Za prodajalce stavbnih zemljišč zgornja novica v določenih primerih še vedno ne bo popolnoma olajšala postopka prodaje stavbnih zemljišč (kljub temu da novela zakona prinaša manjše breme za kupca), saj morate biti pozorni še na zakon, ki je v konec maja uvedel plačilo davka na dobiček od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, o katerem lahko več preberete na tej povezavi. Vir: http://www.geoprojekt.si/geodetske_storitve/odskodnina_zaradi_spremembe_namembnos
  Strokovni članek 23742
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 208 izvajalcev za področje Geodetske storitve:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  MojMojster
  Revija MojMojster

  Najboljše prakse, ideje in nasveti za urejen dom. V vaš e-nabiralnik vsakih 14 dni, brezplačno!

  Gradite prenavljate? Pridobite ugodne ponudbe naših partnerjev za kratkoročni ali dolgoročni kredit:
  Informativni mesečni obrok*
  /mesec


  Znesek kredita
  EUR
  Doba odplačevanja
  let
  NAPREJ
  Izračun kredita >

  *Informativni mesečni obrok je izključno informativne narave in ne predstavlja ponudbe za sklenitev kredita ali poslovne zaveze družbe Daibau ali bank. Izračun je namenjen informaciji uporabniku o okvirni višini mesečnega obroka za določen znesek stanovanjskega kredita ob določeni dobi odplačevanja. Pri izračunu mesečnega obroka je uporabljena zgolj informativna fiksna obrestna mera 3,6%. Za točen izračun in ponudbo je potrebno pridobiti ponudbe bank.

  Imamo kar 208 izvajalcev za področje Geodetske storitve:

  BREZPLAČNO POVPRAŠEVANJE
  IZBOR PODJETIJ, OCENE
  BREZ PROVIZIJ
  Imamo kar 208 izvajalcev za področje Geodetske storitve
  10
  2

  Geomnia d.o.o.


  9.8
  34

  GAMA geodetske storitve, Jože Trunk s.p.


  10
  1

  GEO SISTEMI, geodezija, informatika, Samo Lenarčič s.p.


  10
  4

  TRIBI d.o.o.


  IŠČETE IZVAJALCE, PONUDBO ZA PODROČJE GEODETSKE STORITVE?

 • Geodetske storitve Ljubljana
 • Geodetske storitve Maribor
 • Geodetske storitve Celje
 • Geodetske storitve Koper
 • Geodetske storitve Kranj
 • Geodetske storitve Ajdovščina
 • Geodetske storitve Bled
 • Geodetske storitve Bovec
 • Geodetske storitve Črna na Koroškem
 • Geodetske storitve Črnomelj
 • Geodetske storitve Domžale
 • Geodetske storitve Gornja Radgona
 • Geodetske storitve Gornji Grad
 • Geodetske storitve Hrastnik
 • Geodetske storitve Ilirska Bistrica
 • Geodetske storitve Izola
 • Geodetske storitve Jesenice
 • Geodetske storitve Kamnik
 • Geodetske storitve Kidričevo
 • Geodetske storitve Kobarid
 • Geodetske storitve Kočevje
 • Geodetske storitve Kranjska Gora
 • Geodetske storitve Krško
 • Geodetske storitve Laško
 • Geodetske storitve Lendava
 • Geodetske storitve Litija
 • Geodetske storitve Ljutomer
 • Geodetske storitve Metlika
 • Geodetske storitve Mojstrana
 • Geodetske storitve Mozirje
 • Geodetske storitve Murska Sobota
 • Geodetske storitve Nova Gorica
 • Geodetske storitve Novo mesto
 • Geodetske storitve Ormož
 • Geodetske storitve Piran - Pirano
 • Geodetske storitve Pivka
 • Geodetske storitve Portorož
 • Geodetske storitve Postojna
 • Geodetske storitve Ptuj
 • Geodetske storitve Radeče
 • Geodetske storitve Radenci
 • Geodetske storitve Radovljica
 • Geodetske storitve Ravne Na Koroškem
 • Geodetske storitve Ribnica
 • Geodetske storitve Rogaška Slatina
 • Geodetske storitve Sevnica
 • Geodetske storitve Sežana
 • Geodetske storitve Škofja Loka
 • Geodetske storitve Slovenj Gradec
 • Geodetske storitve Slovenska Bistrica
 • Geodetske storitve Slovenske Konjice
 • Geodetske storitve Šoštanj
 • Geodetske storitve Štore
 • Geodetske storitve Tolmin
 • Geodetske storitve Trbovlje
 • Geodetske storitve Tržič
 • Geodetske storitve Trzin
 • Geodetske storitve Velenje
 • Geodetske storitve Vipava
 • Geodetske storitve Vojnik
 • Geodetske storitve Vransko
 • Geodetske storitve Vrhnika
 • Geodetske storitve Žalec
 • Geodetske storitve Zreče
 • Geodetske storitve Žužemberk
 • SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  © 2022 Daibau International d.o.o., vse pravice pridržane