x

  Sprememba namembnosti objekta, cena in boniteta zemljišča

  Članek je koristil že 13814+ uporabnikom
  Sprememba zakona o kmetijskih zemljiščih je bila 31.7.2012 dokončno objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/2012. Sprememba predvideva drastično znižanje odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč, hkrati pa prinaša vsem tistim, ki ste odškodnino v preteklem letu že plačali, da zahtevate vračilo preveč plačanega nadomestila.
  Strokovni članek 13814
  Kmetijsko zemljišče
  Kmetijsko zemljišče
  Imamo kar 171 izvajalcev za področje Geodeti:

  Vsi, ki ste do današnjega dne čakali z vložitvijo gradbenega dovoljena, lahko sedaj brez skrbi podate vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja, saj bodo novi zneski odpkodnine precej nižji od prejšnje ureditve, kar si lahko preberete v nadaljevanju. 

  PS: Pred pričetkom gradnje boste potrebovali zakoličbo vašega novega objekta. Pokličite nas in dovolite, da vam pomagamo še dodatno prihraniti z našo konkurenčno ponudbo geodetskih storitev na širšem območju Ljubljane, Celja in Maribora.

  1. Povzetek Zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D)

  Opomba: Na tej povezavi je dostopen Zakon o spremembah in dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D), ki ga je vlada sprejela na seji dne 11.7.2012 . Tukaj pa vam je na voljo še povezava do objave spremembe Zakona o kmetisjkih zemljiščih v Uradnem listu RS, št. 58/2012.

  1. člen

  V tretjem odstavku 2. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.71/11 - uradno prečiščeno besedilo), se črta besedilo ", za določanje odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ".

  Opomba: 2. člen je definiral kmetijsko zemljišče. S spremembo zakona je definicija za potrebe določitve odškodnine za spremembo namembnosti zapisana v 3.g členu.

  2. člen

  3.g člen, ki je do sedaj določal odmero odškodnine za spremembo namembnosti zemljišča se spremeni tako, da se glasi:

  3. člen

  Investitor, ki vloži vlogo za izdajo dovoljenja za gradnjo objekta, katerega tlorisna površina ali del tlorisne površine leži na kmetijskem zemljišču (v nadaljnjem besedilu: tlorisna površina kmetijske rabe) in ima zemljiška parcela, na kateri leži tlorisna površina kmetijske rabe, v skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin, boniteto zemljišča več kot 50, mora plačati odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: odškodnina zaradi spremembe namembnosti).

  Za tlorisno površino iz prejšnjega odstavka se šteje tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiščem v skladu s predpisom, ki ureja projektno dokumentacijo.

  Za kmetijsko zemljišče iz prvega odstavka tega člena se šteje zemljišče, ki je po dejanski rabi, kot je razvidna iz projektne dokumentacije, njiva in vrt, travniška površina, trajni nasad in druga kmetijska površina.

  Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja projektno dokumentacijo, mora projektna dokumentacija za objekte, za katere je določena obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembnosti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, na katerih leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo.

  Izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča

  Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna po naslednji enačbi:

  odškodnina zaradi spremembe namembnosti = tlorisna površina kmetijske rabe x A,

  pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na katerem leži tloris objekta in, ki se vodi v zemljiškem katastru, in znaša:

  a) za gradnjo objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov uvrščeni v skupino 21 – Objekti transportne infrastrukture in 24 – Drugi gradbeni inženirski objekti (objekti za šport, rekreacijo in prosti čas ter drugi gradbeni inženirski objekti, kamor spadajo tudi: ograje višje od 2.2m, oporni zidovi in škarpe nad 1.5m višine):

  - boniteta zemljišča od 51 do 60: A = 1 EUR,
  - boniteta zemljišča od 61 do 75: A = 3 EUR,
  - boniteta zemljišča od 76 do 100: A = 5 EUR;

  b) za gradnjo drugih objektov, kamor sodijo stanovanjske stavbe, poslovni objekti,...  

  - boniteta zemljišča od 51 do 60: A = 4 EUR,
  - boniteta zemljišča od 61 do 75: A = 12 EUR,
  - boniteta zemljišča od 76 do 100: A = 20 EUR.

  Če tloris objekta leži na parcelah različnih bonitet, se za vsak del tlorisa kmetijske rabe upošteva pripadajoča boniteta.

  Če tloris objekta leži na parceli, ki ima poleg bonitete večje od 50 tudi boniteto nič, se za izračun odškodnine zaradi spremembe namembnosti upošteva boniteta večja od 50.

  Opomba: Zadnji odstavek navaja, da se bo za parcele, katerih del ima boniteto 0, preostanek pa še vedno boniteto večjo od 50, pri izračunu odškodnine uporabila boniteta večja od 50, ne glede na dejstvo, da objekt oz. del objekta leži na zemljišču, na katerem je boniteta 0. Do tega primera običajno pridemo pri večjih parcelah, ki se nahajajo na meji med naseljem in kmetijskimi zemljišči in pri parelah, katerih del je v preteklosti že bil utrjen z gramozom ali pozidan z drugimi objekti. V teh primerih bo še vedno smiselno izvesti postopek parcelacije hkrati z izdelavo geodetskega načrta zemljišča že v fazi priprave projektne dokumentacije, saj bo strošek parcelacije še vedno mnogo nižji od zneska potrebnega za plačilo odškodnine. Postopek parcelacijelahko poteka sočasno s pripravo projektne dokumentacije in zaradi tega ne podaljšuje časa do izdaje gradbenega dovoljenja.

  Priporočamo vam, da pred pričetkom izdelave projektne dokumentacije preverite stanje dejanske rabe na vaši parceli in pravočasno pričnete s potrebnimi postopki. Vsem našim strankam, ki pri nas naročijo izdelavo geodetskega načrta, ponujamo brezplačni pregled stanja njihovega zemljišča in predlagamo ukrepe, s katerimi lahko dosežemo občutnoznižanje odškodnine za spremembo namembnosti. Postopek preverjanja dejanske rabe zemljišča je opisan tukaj.

  Če tudi vi želite poleg standardnega geodetskega načrta, ki vam ga lahko ponudi vsako geodetsko podjetje, pridobiti še brezplačno strokovno svetovanje z namenom znižanja odmerjene odškodnine in znižanja komunalnega prispevka (da, tudi to je v večini primerov mogoče) nam pošljite vašo parcelno številko, katastrsko občino in telefonsko številko na mail: dejan@geoprojekt.si, da vas lahko kontaktiramo in se z vami oz. vašim projektantom osebno pogovorimo, kako vam lahko pomagamo poceniti gradnjo vaše hiše.

  2. PRIMER IZRAČUNA ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI:

  Če uporabimo primer parcele, z 41BT velike 866 m2, na kateri želimo postaviti stanovanjsko stavbo 120m2, je primerjava izračunov sledeča:

  STAR ZAKON: 41 × 0.20 = 8.2 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 7.101 EUR

  NOV ZAKON: za zemljišče z BT<51 enako 0, torej znesek odškodnine = 0 EUR

  Če uporabimo primer parcele, z 61BT velike 866 m2, na kateri želimo postaviti stanovanjsko stavbo tlorisne površine 120m2, je primerjava izračunov sledeča:

  STAR ZAKON: 61 × 0.22 = 13,42 EUR/m2 ... torej za 866 m2 skupaj 11.622 EUR

  NOV ZAKON: za zemljišče z 61 BT: A = 12 EUR ... torej znesek odškodnine: 120m2 × 12 EUR/m2 = 1.440 EUR

  Opomba: Iz primerjave izhaja, da je plačilo odškodnine v primerjavi s predhodno različico zakona v veliko primerih ukinjeno (predvsem za zemljišča, ki se nahajajo na zemljiščih z naklonom in nerodovitnih zemljiščih), v ostalih primerih pa je znesek odmerjene odškodnine občutno nižji.

  3. Kdaj se odškodnina za spremembo namembnosti ne odmeri?

  Če tloris objekta, za katerega je vložena vloga za izdajo dovoljenja za gradnjo, leži na zemljiški parceli, za katero je bila delno ali v celoti plačana odškodnina zaradi spremembe namembnosti odmerjena po prejšnjih predpisih, se za površino tlorisa objekta, ki leži na tej parceli, odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri.

  Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri v postopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:

  – rekonstrukcijo ali odstranitev objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

  – gradnjo nezahtevnih objektov po predpisih, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost;

  – spremembo namembnosti objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

  – nadzidavo objektov po predpisih, ki urejajo graditev objektov;

  – gradnjo kmetijskih objektov, ki so po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino nestanovanjskih kmetijskih stavb;

  – gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so po prepisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena uvrščeni v skupino cevovodov, komunikacijskih omrežij in
  elektroenergetskih vodov.«

  4. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

  7. člen

  Investitor, ki je plačal odškodnino zaradi spremembe namembnosti na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo), ima pravico do vračila plačane odškodnine, če na podlagi tega zakona ne bi bil zavezan za plačilo odškodnine, ali vračila razlike med plačano odškodnino in odškodnino na podlagi tega zakona, če bi bil na podlagi tega zakona zavezan za plačilo odškodnine v nižjem znesku.

  Investitor lahko zahtevo za vračilo zneska iz prejšnjega odstavka vloži v roku šestih mesecev od uveljavitve tega zakona.

  Opomba: Ta člen uvaja načelo enakopravnosti pred zakonom za vse tiste, ki ste odškodnino za spremembo namembnosti v minulem letu že plačali, saj lahko v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona zahtevate povračilo (pre)plačanega zneska odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča.


  © Geoprojekt, celovite rešitve za vašo nepremičnino | v želji, da pomagamo čim večjemu krogu ljudi, ne nasprotujemo objavi vsebin na drugih spletnih portalih, prosimo vas le, če navedete vir in dodate povratno povezavo na našo spletno stran.

  8. člen

  Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

  Želimo vam veliko sreče pri gradnji, pred gradnjo in pričetkom pridobivanja projektne dokumentacije pa preverite kaj vam lahko ponudijo naši strokovnjaki, kmalu tudi z novo poslovalnico v Ljubljani. Preverite našo ponudbo in garantiramo vam, da vas ne bomo razočarali.

  5. Še opozorilo za prodajalce zemljišč

  Za prodajalce stavbnih zemljišč zgornja novica v določenih primerih še vedno ne bo popolnoma olajšala postopka prodaje stavbnih zemljišč (kljub temu da novela zakona prinaša manjše breme za kupca), saj morate biti pozorni še na zakon, ki je v konec maja uvedel plačilo davka na dobiček od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč, o katerem lahko več preberete na tej povezavi.

  Vir: http://www.geoprojekt.si/geodetske_storitve/odskodnina_zaradi_spremembe_namembnosti_kmetijskega_zemljisca


  Strokovni članek 13814
  Avtor: Mojmojster
  Imamo kar 171 izvajalcev za področje Geodeti:

  Kako so Vam koristile te informacije?


  PRIPOROČENI IZVAJALCI ZA PODROČJE GEODETI
  10
  1

  GEOmeter, Jasna Golob s.p.

  Podvinci 22 B, 2250 Ptuj
  10
  5

  GE8 - GEODETSKE STORITVE, Mateja Simčič s.p.

  Mestni trg 1, 3230 Šentjur
  9.7
  4

  GEOMAP Matic Podmenik s.p.

  Cesta dolomitskega odreda 10b, 1000 Ljubljana
  10
  4

  TRIBI d.o.o.

  Tržaška cesta 27a, 1370 Logatec
  10
  1

  Geomnia d.o.o.

  KREKOVA ULICA 4, 2000 Maribor
  10
  7

  Geolinija, geodetske storitve, Janez Mlakar s.p.

  Cankarjeva ulica 40, 5000 Nova Gorica
  IŠČETE DOBRE IZVAJALCE ZA PODROČJE GEODETI?

  postopek za ureditev meje
  reparcelacija
  izravnava parcele
  označitev meje z mejniki
  geodetski posnetek
  zakoličba hiše
  vpis hiše v kataster stavb
  pridobitev hišne številke
  ureditev etažne lastnine
  natančno merjenje parcele
  ponudnik geodezije
 • Geodeti Ajdovščina
 • Geodeti Bled
 • Geodeti Bovec
 • Geodeti Celje
 • Geodeti Črna na Koroškem
 • Geodeti Črnomelj
 • Geodeti Domžale
 • Geodeti Gornja Radgona
 • Geodeti Gornji Grad
 • Geodeti Hrastnik
 • Geodeti Ilirska Bistrica
 • Geodeti Izola
 • Geodeti Jesenice
 • Geodeti Kamnik
 • Geodeti Kidričevo
 • Geodeti Kobarid
 • Geodeti Kočevje
 • Geodeti Koper
 • Geodeti Kranj
 • Geodeti Kranjska Gora
 • Geodeti Krško
 • Geodeti Laško
 • Geodeti Lendava
 • Geodeti Litija
 • Geodeti Ljubljana
 • Geodeti Ljutomer
 • Geodeti Maribor
 • Geodeti Metlika
 • Geodeti Mojstrana
 • Geodeti Mozirje
 • Geodeti Murska Sobota
 • Geodeti Nova Gorica
 • Geodeti Novo mesto
 • Geodeti Ormož
 • Geodeti Piran - Pirano
 • Geodeti Pivka
 • Geodeti Portorož
 • Geodeti Postojna
 • Geodeti Ptuj
 • Geodeti Radeče
 • Geodeti Radenci
 • Geodeti Radovljica
 • Geodeti Ravne Na Koroškem
 • Geodeti Ribnica
 • Geodeti Rogaška Slatina
 • Geodeti Sevnica
 • Geodeti Sežana
 • Geodeti Škofja Loka
 • Geodeti Slovenj Gradec
 • Geodeti Slovenska Bistrica
 • Geodeti Slovenske Konjice
 • Geodeti Šoštanj
 • Geodeti Štore
 • Geodeti Tolmin
 • Geodeti Trbovlje
 • Geodeti Tržič
 • Geodeti Trzin
 • Geodeti Velenje
 • Geodeti Vipava
 • Geodeti Vojnik
 • Geodeti Vransko
 • Geodeti Vrhnika
 • Geodeti Žalec
 • Geodeti Zreče
 • Geodeti Žužemberk
 • SLOVENIA
  SLOVENIA
  MOJMOJSTER.NET

  Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 6
  2000 Maribor

  00386 40 145 800

  AUSTRIA
  AUSTRIA
  DAIBAU.AT

  Pestalozzistraße 1/II/12
  8010 Graz

  0043 676 5205 325

  CROATIA
  CROATIA
  EMAJSTOR.HR

  Pijavišće 17g
  10000 Zagreb

  00385 99 3317 311

  KONTAKTI

  Povpraševanja: 051 216 651
  Podjetja: 040 145 800

  REGIONALNE STRANI

  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.at
  www.daibau.rs
  www.daibau.com
  © 2019 Eforma d.o.o., vse pravice pridržane